Kanoniczne spojrzenie na statystyczne badanie skuteczności duszpasterskiej: komunia święta

Piotr Kroczek, Paweł Ulman

Abstrakt


Duszpasterstwo jest bardzo ważnym elementem funkcjonowania Kościoła w świecie. Mierzenie skuteczności pracy duszpasterskiej to trudne zadanie, aczkolwiek możliwe do wykonania. Niniejszy artykuł pokazuje, jak tego dokonać, używając narzędzi statystycznych. Jego szczegółowym celem jest pokazanie optymalnego rozłożenia liczby księży na parafię w celu osiągnięcia najwyższej liczby przyjmowanych przez wiernych komunii świętych. Dane do tego badania zostały pozyskane z rzymskokatolickiej archidiecezji krakowskiej i dotyczą 2014 roku. Autorzy wyciągnęli kilka wniosków, które mogą być pomocne biskupowi diecezjalnemu. Dotyczą one rozmieszczenia księży i rozmiaru parafii. Został także sformułowany postulat, aby lokalne Kościoły stanowiły prawo regulujące gromadzenie danych statystycznych dotyczących życia Kościoła.


Słowa kluczowe


praca duszpasterska; Kościół katolicki; duchowni; komunia święta; archidiecezja krakowska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła

Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus z dnia 25 stycznia 1983; tekst łacińsko-polski: Kodeks prawa kanonicznego, przekład zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski, Pallotinum 1983.

GUS, Wyznania religijne, stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 2009–2011, Warszawa 2013.

Katechizm Kościoła katolickiego, Pallottinum 2002.

Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Constitutio dogmatica Lumen gentium de Ecclesia, 21.11.1964, AAS, 57 (1965), s. 5–75; tekst łacińsko-polski: Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna Lumen gentium o Kościele, [w:] Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 1986, s. 127–265.

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, Dz.U. z 2015, poz. 388.

Literatura

Le Bras G., Études de sociologie religieuse, vol. 1: Sociologie de la pratique religieuse dans les campagnes françaises, Paris 1955.

Mariański J., Praktyki religijne w Polsce w procesie przemian. Studium socjologiczne, Sandomierz 2014.

Sitarz M., Słownik prawa kanonicznego, Poznań 2003.

Sobański R., Kościół – prawo – zbawienie, Katowice 1979.

Tułowiecki D., Bez Boga, Kościoła i zasad? Studium socjologiczne nad religijnością młodzieży, Kraków 2012.
Copyright (c) 2017 Piotr Kroczek, Paweł Ulman