Chrystocentryzm wiary w Lumen fidei papieża Franciszka

Marek Kluz

Abstrakt


Zasadniczą perspektywę dla pojmowania wiary wyznacza prawda o Chrystusie – Synu Bożym, który stał się człowiekiem. Wiara jest zawsze odniesieniem do osoby Chrystusa i do Jego dzieła zbawienia. Dla chrześcijan Jezus Chrystus jest Objawicielem, który objawia człowieka samemu sobie i ukazuje mu sens jego życia. Postać Jezusa Chrystusa sprawia, że wierzący wszystkich czasów mogą wciąż doskonalej wnikać w Jego nieskończoną głębię egzystencjalną i moralną.
Celem publikacji jest uświadomienie potrzeby wskazania konsekwencji, które wywołują w człowieku postać Chrystusa i Jego dzieło zbawienia. Chodzi zatem o odniesienie prowadzonej refleksji chrystologicznej do naszego życia, aby znaleźć odpowiedź na pytanie, kim jest Jezus Chrystus dla naszej wiary. Punktem odniesienia niniejszego studium jest encyklika Lumen fidei papieża Franciszka.


Słowa kluczowe


Franciszek; Lumen fidei; wiara; Jezus Chrystus; człowiek; życie moralne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bednarz M., Wiara w przekazie Ewangelii, w: Wierzę, red. P. Łabuda, Tarnów 2015, s. 71–118.

Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est, Kraków 2006.

Benedykt XVI, List apostolski Porta fidei, Kraków 2012.

Benedykt XVI, Nauczmy się wierzyć, tłum. W. Szymona, Kraków 2013.

Benedykt XVI, Światłość świata. W rozmowie z Peterem Seewaldem, tłum. P. Napiwodzki, Kraków 2011.

Drożdż A., Wiara – nadzieja – miłość. Teologia moralna szczegółowa, Tarnów 1994.

Dziuba A. F., Dynamika wiary, Częstochowa 1997.

Fisichella R., Komentarz do encykliki papieża Franciszka „Lumen fidei”, tłum. K. Stopa, w: Franciszek, Encyklika Lumen fidei, Częstochowa 2013, s. 7–23.

Garrigou-Lagrange R., Trzy okresy życia wewnętrznego, t. 1, tłum. T. Landy, Poznań 1960.

Głuchowski R., Zmaganie o czystość wiary w Jahwe, w: Wierzę, red. P. Łabuda, Tarnów 2015, s. 45–70.

Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, Wrocław 1986.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum, 1994.

Królikowski J., Syn Boży i nasz Zbawiciel, Kraków 2014.

Łabuda P., Wiara w nauce Apostoła Pawła, w: Wierzę, red. P. Łabuda, Tarnów 2015, s. 1119–157.

Łanoszka M., Na drogach wiary biblijnego Izraela, w: Wierzę, red. P. Łabuda, Tarnów 2015, s. 15–44.

Misiurek J., Wiara i sakramenty w życiu duchowym, Częstochowa 2013.

Moskałyk J., Wiara jako synteza słuchania i widzenia według „Lumen fidei”, „Poznańskie Studia Teologiczne” 28 (2014), s. 155–164.

Nagórny J., Fundamentalne zobowiązania moralne Izraela w ramach etyki Przymierza, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 27 (1980) z. 3, s. 5–20.

Nagórny J., Wierzyć, ale jaki z tego pożytek, w: Czytając „Przekroczyć próg nadziei”, red. T. Styczeń, Z. J. Zdybicka, Lublin 1995, s. 165–186.

Pyc M., Jezus Chrystus – centrum chrześcijańskiej wiary w świetle encykliki „Lumen fidei”, „Colloquia Theologica Ottoniana” 1 (2015), s. 215–228.

Sienkiewicz E., Wiara w świetle absolutnej prawdy – refleksja na kanwie encykliki papieża Franciszka „Lumen fidei”, „Studia Gnesnesia” 28 (2014), s. 137–149.

Sławiński H., Oryginalne ujęcie kwestii wiary w encyklice papieża Franciszka „Lumen fidei”, „Polonia Sacra” 17 (2013), s. 97–112.

Słomkowski A., Teologia życia duchowego w świetle Soboru Watykańskiego II, Ząbki 2000.

Sobór Watykański II, Dekret o działalności misyjnej Kościoła Ad gentes divinitus, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2012, s. 433–471.

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2012, s. 104–166.

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei Verbum, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2012, s. 350–363.

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2012, s. 537–619.

Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum concilium, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2012, s. 40–70.

Witek S., Teologiczna interpretacja pokory, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 12 (1965) z. 3, s. 5–18.

Zawada S., Wiara, w: Jan Paweł II, Encyklopedia nauczania moralnego, red. J. Nagórny, K. Jeżyna, Radom 2005, s. 568–573.
Copyright (c) 2019 Marek Kluz