O niektórych uchybieniach legislacyjnych w nowym statucie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Piotr Kroczek

Abstrakt


Prawodawstwo jest sztuką. Wymaga ona ogromnej wiedzy na temat zasady prawa, ale także znajomości techniki redagowania aktów prawnych. Ze względu na szczególne znaczenie prawa w Kościele, każdy prawodawca kościelny musi dołożyć wszelkich starań, aby należycie wykonywać swoją pracę. Krytyka wyników jego działalności powinna być zawsze postrzegana jako wyraz szczerej troski o Kościół. W perspektywie technik legislacyjnych w niniejszym artykule przedstawiono analizę nowego statutu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, który wszedł w życie 8 czerwca 2015 roku. Ogólny wniosek z rozważań jest taki, że statut, o którym mowa, został napisany bez większego poszanowania zasad dobrego prawodawstwa i powinien zostać wkrótce zmieniony.


Słowa kluczowe


Uniwersytet Papieski Jana Pawła II; ustawodawstwo; statut; technika legislacyjna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baura E., Profili giuridici dell’arte di legiferare nella Chiesa, „Ius Ecclesiae” 19 (2007), s. 13–36.

Brems A., The authentica interpretatione Codicis Iure Canonico, Romae 1937.

Joannes Paulus PP. II, Constitutio apostolica Sapientia christiana, de studiorum universitatibus et facultatibus ecclesiasticis, 15.05.1979, „Acta Apostolicae Sedis” 71 (1979), s. 469–499, tłum. pol. Posoborowe prawodawstwo kościelne, zebrał i przetłumaczył E. Sztafrowski, t. 12, z. 1, s. 210–256.

Kroczek P., Ocena instrukcji „Dignitas connubii” z perspektywy sztuki legislacji, „Prawo Kanoniczne” 58 (2015) nr 1, s. 94–109.

Kroczek P., Prawodawca i jego sztuka, „Prawo Kanoniczne” 50 (2007) nr 1–2, s. 167–184.

Kroczek P., Zasada „clara non sunt interpretanda” w prawie kanonicznym, wyd. 2. poprawione, Kraków 2005.

Krukowski J., Sobański R., Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 1: Księga I: Normy ogólne, Poznań 2003.

Pawluk T., Uwagi na temat ustawodawstwa diecezjalnego, „Prawo Kanoniczne” 34 (1991) nr 1–2, s. 25–36.

Pius PP. V, Ex omnibus afflictionibus de errores Michaëlis Baii de hominis natura et de gratia, 1.10.1567 w: H. Denzinger, A. Schönmetzer, Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, ed. P. Hünermann, Bologna 1995, nr 1901–1980.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

Statut Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2015; wersja pdf http://www.upjp2.edu.pl/sites/default/files/STATUT.pdf (29.09.2015).

Statut Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, wersja z BIP, https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/fs.siteor.com/upjp2/files/Downloads/20150611130306/Statut_UPJPII.pdf?1434027787 (29.09.2015).

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1530 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025).

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994).

Waltoś S., Sztuka legislacji – w hołdzie Juliuszowi Makarewiczowi, w: Karno-polityczne koncepcje Profesora Juliusza Makarewicza. W 50. rocznicę śmierci, red. I. Nowikowski, P. Strzelec, Lublin 2006, s. 13–27.
Copyright (c) 2019 Piotr Kroczek