Regulacja prawna zaręczyn w Polsce

Robert Szponder

Abstrakt


W polskim systemie prawnym instytucja zaręczyn była regulowane niezależnie od siebie zarówno w prawie cywilnym, jak i kanonicznym. W prawie cywilnym były początkowo instytucją prawa zwyczajowego. W obcych porządkach prawnych obowiązujących na terytorium Polski w wieku XIX i pierwszej połowie wieku XX instytucja zaręczyn znalazła się w większości kodeksów. Regulacje te chroniły swobodę zawarcia małżeństwa, różne natomiast mogły być skutki majątkowe. Dopiero po drugiej wojnie światowej w Polsce udało się stworzyć własne prawo małżeńskie, które przez kilka lat obejmowało także zaręczyny. W prawie kanonicznym przez długi okres nie było jednolitych przepisów w odniesieniu do zaręczyn. Na początku XX wieku wprowadzono wymogi dotyczące prawnej formy zaręczyn. Przepisy te nie przetrwały jednak do czasów współczesnych.


Słowa kluczowe


zaręczyn; prawo małżeńskie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Abraham W., Forma zawarcia zaręczyn i małżeństwa, Lwów 1909.

Allerhand M., Prawo małżeńskie obowiązujące na Spiszu i Orawie, Lwów 1926.

Ankieta w sprawie projektu prawa małżeńskiego uchwalonego przez K.K., Lublin 1932.

Bączkowicz F., Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa, t. 2, Opole 1858.

Biskupski S., Prawo małżeńskie Kościoła Rzymskokatolickiego, Warszawa 1956.

Dąbkowski S., Polskie prawo prywatne, t. 1, Warszawa 1910.

Dbałowski W., Przeworski W., Kodeks cywilny, Warszawa 1927.

Domański L., O małżeństwie, Warszawa 1932.

Gromnicki T., Forma zawierania zaręczyn i małżeństw, Kraków 1910.

Insadowski H., Zaręczyny, w: Rozbiór krytyczny prawa małżeńskiego uchwalony przez K.K., red. J. Wiślicki, Lublin 1932, s. 47–55.

Jaglarz J., Problem kodyfikacji prawa małżeńskiego w Polsce, Poznań 1934.

Jaworski W., Kodeks cywilny austriacki, t. 1, Kraków 1905.

Jaworski W., Prawo cywilne obowiązujące na ziemiach polskich, Warszawa–Kraków 1919.

Kamarad E., Charakter prawny zaręczyn w prawie materialnym i kolizyjnym, w: Hereditas Mercaturae. Księga Pamiątkowa dedykowanej Profesorowi Stanisławowi Miklaszewskiemu, red. Z. Mach, P. Czubik, Kraków 2012, s. 63–70.

Konic H., Prawo małżeńskie w Królestwie Kongresowym, Warszawa 1924.

Lipiński K., Odszkodowanie za niedotrzymanie obietnicy małżeństwa, „Nowe Prawo” 1954 nr 7–8, s. 153–156.

Lisowski Z., Kodeks cywilny obowiązujący na ziemiach zachodnich RP, Poznań 1933.

Lutostański H., Zaręczyny w prawie małżeńskim z 1836 r., „Gazeta Sądowa Warszawska” 1907 nr 3, s. 34–35; nr 4, s. 48–51; nr 8, s. 111–115; nr 9, s. 123–127; nr 15, s. 221–223.

Muszalski E., Prawo cywilne obowiązujące w b. Królestwie Kongresowym, Warszawa 1932.

Pelczar S., Prawo małżeńskie katolickie, Kraków 1885.

Piasecki K, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem, red. J. Pietrzykowski, Warszawa 1993, s. 97.

Płaza S., Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. 1: X–XVIII w., Kraków 2002.

Prawo cywilne. Repertorium egzaminacyjne opracowane na podstawie wykładów uniwersyteckich prof. K. Lutostańskiego i H. Konica, t. 1, Warszawa 1931.

Prawo cywilne obowiązujące na obszarze b. Kongresowego Królestwa Polskiego, red. J. J. Litauer, Warszawa 1929.

Prawo małżeńskie kościelne w porównaniu z prawem małżeńskim austriackiem według wykładów profesora dr Abrahama, cz. 1, Lwów 1911.

Prawo małżeńskie kościelne według wykładów prof. dra Ulanowskiego, Kraków 1913.

Projekt prawa małżeńskiego uchwalony przez Komisję Kodyfikacyjną w dniu 29 maja 1929 r., Komisja Kodyfikacyjna. Podsekcja I Prawa Cywilnego, t. 1, z. 1, Warszawa 1931.

Pycia J., Prawo kanoniczne małżeńskie, Kielce 1922.

Rittner E., Prawo kościelne katolickie, t. 2, Lwów 1913.

Roth J., Forma zaręczyn i małżeństwa, Kraków 1908.

Rymowicz Z., Święcicki W., Prawo cywilne ziem wschodnich, t. 10, cz. 1 Zwodu Praw Rosyjskich, t. 1, Warszawa 1933.

Szer S., Zaręczyny, „Demokratyczny Przegląd Prawniczy” 1946 nr 12, s. 14–17.

Szmyd W., Praktyczny podręcznik prawa małżeńskiego, Kraków 1929.

Till E., Prawo prywatne austriackie, t. 5: Wykład prawa familijnego, Lwów 1902.

Tylbor S., Małżeńskie prawo, w: Encyklopedia prawa prywatnego, t. 3, red. F. Zoll, J. Wasilkowski, Warszawa b.r.w.

Tylbor S., Uwagi o projekcie polskiego prawa małżeńskiego, Warszawa 1933.

Witecki J., Prawo małżeńskie. Komentarz, Łódź 1946.

Wróblewski S., Powszechny austriacki kodeks cywilny. Część pierwsza, Kraków 1914.

Wróblewski S., Powszechny austriacki kodeks cywilny. Część druga, Kraków 1918.

Zasady projektu prawa małżeńskiego uchwalonego przez Komisję Kodyfikacyjną w dniu 29 maja 1929 r., opracował główny referent projektu prof. K. Lutostański, Komisja Kodyfikacyjna. Podsekcja I Prawa Cywilnego, t. 1, z. 3, Warszawa 1931.
Copyright (c) 2019 Robert Szponder