Antydemoniczny charakter sakramentu namaszczenia chorych

Marta Ficoń

Abstrakt


Sakrament namaszczenia chorych to spotkanie z Chrystusem – lekarzem duszy i ciała, który w swym Kościele kontynuuje szerzenie królestwa Bożego w świecie, podnosząc chorego z niedoli grzechu i rozpaczy. Pokazuje on, że przez swe Misterium Paschalne Syn Boży nadał cierpieniu, chorobie i śmierci nowe znaczenie, dzięki któremu człowiek cierpiący może włączyć się w dzieło zbawienia świata, mając w perspektywie wizję chwalebnego zmartwychwstania wraz Chrystusem. Sakrament ten daje możliwość przyczynienia się do wzrostu Kościoła, do własnego udoskonalenia i do oddania chwały Bogu. Przede wszystkim daje łaskę Ducha Świętego, który umacnia wiarę, nadzieję i miłość przeciw działaniu złego ducha, próbującego atakować w najbardziej newralgicznych momentach życia, jakimi są ciężka choroba i zbliżająca się śmierć. W ten sposób sakrament we wszystkich tych spektach ma wyraźnie antydemoniczny wymiar.


Słowa kluczowe


sakrament namaszczenia chorych; cierpienie; choroba; śmierć; Szatan

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Sacramentum caritatis, Kraków 2007.

Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, red. I. Bokwa, Poznań 2007.

Czerwik S., Odnowiona liturgia sakramentu namaszczenia chorych, w: Ludzie chorzy i starsi w Kościele, red. J. Charytański, A. Spławski, Warszawa 1981, s. 105–121.

Ficoń M., Antydemoniczny charakter sakramentu Eucharystii, „Analecta Cracoviensia” 49 (2017), s. 7–28.

Ficoń M., Antydemoniczny charakter sakramentu pokuty i pojednania, „Analecta Cracoviensia” 50 (2018), s. 23–51.

Franciszek, Evangelii gaudium, https://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/apost_‌exhortations‌/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium_pl.pdf (1.08.2019).

Franciszek, Adhortacja apostolska Gaudete et exsultate, http://w2.vatican.va/content‌/francesco/pl/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaud‌ete-et-exsultate.html (1.08.2019).

Grün A., Namaszczenie chorych: pomoc i otucha, tłum. G. Sowinski, Kraków 2004.

Guzowski K., Duch dialogujący, Lublin 2016.

Hoła K., Sakramenty w aspektach dziejozbawczych: zarys sakramentologii katolickiej, cz. 2, 4: Namaszczenie chorych, Kraków 1987.

Ioannes Paulus II PP., Littera apostolica „motu proprio” Dolentium hominum, „Acta Apostolicae Sedis” 77 (1985), s. 457–461.

Jan Paweł II, Do chorych i cierpiących, Głogów 2015.

Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris missio, Wrocław 1995.

Jan Paweł II, List apostolski Salvifici doloris, Watykan 1984.

Jan Paweł II, Moja moc z Was. Ojciec święty do chorych, oprac. Z. Peszkowski, Warszawa 1986.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.

Ludzie chorzy i starsi w Kościele, red. J. Charytański, A. Spławski, Warszawa 1981.

Mokrzycki B., Kościół w oczyszczeniu, Warszawa 1986.

Mszał rzymski dla diecezji polskich, Poznań 1986.

Müller G. L., Dogmatyka katolicka, przeł. W. Szymona, Kraków 2015.

Osińska K., Ludzie chorzy we wspólnocie ludzkiej, w: Ludzie chorzy i starsi w Kościele, red. J. Charytański, A. Spławski, Warszawa 1981, s. 32–80.

Paulus PP. VI, Constitutio apostolica Indulgentiarum doctrina, „Acta Apostolicae Sedis” 59 (1967), s. 5–24.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, wyd. 5 poprawione, Poznań 2003 (Biblia Tysiąclecia).

Sakramenty chorych. Obrzędy i duszpasterstwo, Katowice 1980.

Skowronek A., Chorzy i ich sakrament, Włocławek 1997.

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, red. M. Przybył, Poznań 2002, s. 526–606.

Sobór Watykański II, Konstytucja Lumen gentium, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, red. M. Przybył, Poznań 2002, s. 105–170.

Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum concilium, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, red. M. Przybył, Poznań 2002, s. 40–70.

Świerzawski W., Tobie mówię: wstań i chodź. Sakrament namaszczenia chorych, Wrocław 1984.

Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, t. 31: Sakrament chorych (Supl. 29–33); Kapłaństwo (Supl. 34–40), przełożył i w objaśnienia zaopatrzył R. Kostecki, London 1985.

Towarek P., Egzorcyzm. Historia, liturgia, teologia, Olsztyn 2013.
Copyright (c) 2020 Marta Ficoń