The Ecclesiastical Role of The Holy Spirit in the Sacrament of Confirmation in the Teaching of Benedict XVI

Marek Kluz

Abstrakt


Duch Święty dany w sakramencie bierzmowania odgrywa fundamentalną rolę w budowaniu Kościoła. Otwartość na dar Ducha Świętego i poddanie się Jego kierownictwu pozwala znaleźć właściwe miejsce w Kościele i przyjąć pełną odpowiedzialność za jegp przeznaczenie. Eklezjotwórcza rola Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania jest znaczącym elementem w nauczaniu Benedykta XVI.

Słowa kluczowe


Benedict XVI; preaching; sacrament of confirmation; the Holy Spirit; Church; testimony; holiness; love

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bartnik C., Bierzmowanie Kościoła, “Collectanea Theologica” 48 (1978), p. 19–30.

Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Sacramentum caritatis, Tarnów 2007.

Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Verbum Domini, Kraków 2010.

Benedykt XVI, Dążcie do wzniosłych ideałów i bądźcie święci! Przemówienie podczas spotkania z młodzieżą, która przyjmuje sakrament bierzmowania (Watykan – 2 czerwca 2012), “L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 33 (2012) nr 7–8, p. 15–16.

Benedykt XVI, Duch Święty prowadzi nas ku wyżynom Boga. Homilia podczas Mszy świętej w uroczystość Zesłania Ducha Świętego (Watykan – 27 maja 2012), “L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 33 (2012) nr 7–8, p. 33–35.

Benedykt XVI, “Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i staniecie się moimi świadkami” (Dz 1, 8). Orędzie na XXIII Światowy Dzień Młodzieży (Watykan – 20 lipca 2007), “L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 28 (2007) nr 9, p. 25–28.

Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate, Kraków 2009.

Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est, Kraków 2006.

Benedykt XVI, Kościół obejmuje cały świat. Homilia podczas Mszy świętej w uroczystość Zesłania Ducha Świętego (Watykan – 12 czerwca 2011), “L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 32 (2011) nr 8–9, p. 26–27.

Benedykt XVI, List apostolski Porta fidei, Kraków 2012.

Benedykt XVI, Modlitwa i sakramenty dają nam światło prawdy. Homilia wygłoszona podczas Mszy świętej w Niedzielę Chrztu Pańskiego (Watykan – 8 stycznia 2012), “L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 33 (2012) nr 2, p. 25–27.

Benedykt XVI, Modlitwa wyzwala. Audiencja generalna (Watykan – 16 maja 2012), “L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 33 (2012) nr 6, p. 43–44.

Benedykt XVI, Niech Duch Święty rozpali w nas ogień Bożej miłości. Homilia podczas Mszy świętej w uroczystość Zesłania Ducha Świętego (Watykan – 23 maja 2010), “L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 31 (2010) nr 7, p. 47–48.

Benedykt XVI, Obecność Kościoła w historii jest kształtowana przez Ducha Świętego. Modlitwa niedzielna z papieżem (Watykan – 31 maja 2009), “L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 30 (2009) nr 7–8, p. 61.

Benedykt XVI, Paweł Apostoł Narodów, Kraków 2008.

Benedykt XVI, Paweł – Duch Święty w naszych sercach. Audiencja generalna (Watykan – 15 maja 2007), “L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 28 (2007) nr 3, p. 31–32.

Benedykt XVI, Pięćdziesiątnica – chrzest Kościoła. Modlitwa niedzielna z papieżem (Watykan – 11 maja 2008), “L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 29 (2008) nr 6, p. 59.

Benedykt XVI, Tajemnica miłości naszego Boga. Homilia podczas Mszy świętej w uroczystość Zesłania Ducha Świętego (Watykan – 4 czerwca 2006), “L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 27 (2006) nr 8, p. 12–13.

Bernacki G., Bierzmowanie sakramentem chrześcijańskiej dojrzałości, w: Dojrzałość chrześcijańska, red. A. J. Nowak, W. Słomka, Lublin 1994, p. 37–44 (Homo meditans, 11).

Bołoz W., Eklezjalne aspekty moralności chrześcijańskiej, Kraków 1992.

Greniuk F., Grzech – nawrócenie – pokuta, w: Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich, red. M. Rusecki, Lublin 1992, p. 311–320.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, Częstochowa 1991.

Jan Paweł II, Bierzmowanie zobowiązuje nas do apostolstwa. Homilia podczas udzielania sakramentu bierzmowania (Imola – 9 maja 1986), “L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 7 (1986) nr 5, p. 13, 16.

Jan Paweł II, Encyklika Dominum et vivificantem, Poznań 1997.

Janiec Z., Komunikacja sakramentalna w liturgii, “Liturgia Sacra” 13 (2007) nr 1, p. 47–58.

Jeżyna K., Sakrament bierzmowania źródłem nowej ewangelizacji, “Roczniki Teo-

logiczne” 51 (2004) z. 3, p. 79–90.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.

Kodeks prawa kanonicznego, Poznań 1984.

Kowalczyk M., Eklezjalno-apostolski charakter bierzmowania, “Communio” 12 (1992) nr 2, p. 92–102.

Krakowiak C., Przygotowanie do sakramentu bierzmowania. Aspekt pastoralno-liturgiczny, in: Dzisiejszy bierzmowany. Problemy i wyzwania, red. J. Stala, Kielce 2005, p. 143–180.

Krakowiak C., Wychowanie do świadomości chrzcielnej, “Liturgia Sacra” 13 (2007) nr 2, p. 341–368.

Królikowski J., Umocnienie i dopełnienie chrztu. Z teologii bierzmowania jako sakramentu wtajemniczenia chrześcijańskiego, in: Dzisiejszy bierzmowany. Problemy i wyzwania, red. J. Stala, Kielce 2005, p. 35–52.

Misiurek J., Apostolstwo wyrazem dojrzałości chrześcijańskiej, in: Dojrzałość chrześcijańska, red. A. J. Nowak, W. Słomka, Lublin 1994, p. 107–122 (Homo meditans, 11).

Mroczkowski I., Duch, który przekonywa świat o grzechu, w: Duch Święty w posłudze Kościoła wobec świata, red. J. Nagórny, J. Gocko, Lublin 1999, p. 131–149.

Nadolski B., Liturgika, cz. 3: Sakramenty. Sakramentalia. Błogosławieństwa, Poznań 1992.

Rosato F. J., Wprowadzenie do posoborowej teologii sakramentów, tłum. A. Baron, Kraków 1998.

Sobór Watykański II, Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem, in: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2008, p. 580–629.

Sobór Watykański II, Dekret o posłudze i życiu prezbiterów Presbyterorum ordinis, in: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2008, p. 747–805.

Stala J., Sakrament bierzmowania w świetle dokumentów synodalnych Kościoła w Polsce po 1980 roku, in: Dzisiejszy bierzmowany. Problemy i wyzwania, red. J. Stala, Kielce 2005, p. 77–93.

Styrna J., Wstęp, in: “Na przyjęcie Ducha Świętego”. Przygotowanie do bierzmowania we wspólnocie parafialnej, red. W. Burek, B. Klaus, Tarnów 1995, p. 7–11.

Wprowadzenie teologiczne i pastoralne, in: Obrzędy bierzmowania, red. Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski, Katowice 2003, p. 3–8.
Copyright (c) 2020 Marek Kluz