Zasady

Działy

Pro Memoria

W dziale publikowane są teksty wspomnieniowe.

Redaktorzy
 • Sławomir Dryja
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Niezaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Commentationes et dissertationes

Redaktorzy
 • Sławomir Dryja
 • Tomasz Graff
 • Bogusław Krasnowolski
 • Marian Wolski
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Animadversioness

Redaktorzy
 • Sławomir Dryja
 • Tomasz Graff
 • Bogusław Krasnowolski
 • Marian Wolski
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recensiones

Redaktorzy
 • Sławomir Dryja
 • Tomasz Graff
 • Bogusław Krasnowolski
 • Marian Wolski
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Activitas Facultatis

Redaktorzy
 • Sławomir Dryja
 • Tomasz Graff
 • Bogusław Krasnowolski
 • Marian Wolski
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Wszystkie prace badawcze, przeglądowe i monograficzne są recenzowane anonimowo przez 2 recenzentów. Autor otrzymuje recenzje z prośbą o ustosunkowanie się do uwag recenzentów, wniesienie poprawek lub dokonanie proponowanych skrótów. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek stylistycznych i dokonywania skrótów, w tym w tytułach artykułów. Przed przekazaniem do druku autor otrzymuje poprawiony tekst do akceptacji. Redakcja zastrzega sobie prawo zwracania autorom tekstów opracowanych bez uwzględnienia powyższych zasad z prośbą o ich uzupełnienie i przeredagowanie.

 

Polityka Open Access

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, wolny, powszechny i trwały dostęp do jego treści, wspierając globalną wymianę wiedzy naukowej. Wydawnictwo i Redakcja nie pobierają opłat za przygotowanie i opublikowanie tekstu.

 

Zapora Ghostwriting

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting” i „guest authorship”, redakcja wymaga ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji, w szczególności autorstwa koncepcji, założeń, metod i poszczególnych fragmentów tekstu. Konieczne jest również informowanie redakcji o źródłach finansowania publikacji. Ponieważ „ghostwriting” i „guest authorship” stanowią przejawy nierzetelności naukowej, autorzy artykułów proszeni są o składanie w redakcji deklaracji dotyczących wkładu merytorycznego i finansowego podmiotów przyczyniających się do powstania publikacji.