Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Logos i Ethos jest naukowym recenzowanym półrocznikiem, wydawanym od 1991 roku przez Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (dawniej Papieska Akademia Teologiczna) Czasopismo powstało w celu upowszechniania krajowych oraz międzynarodowych badań w zakresie szeroko rozumianej filozofii.

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych tytuł: LOGOS I ETHOS (ISSN 0867-8308 druk, ISSN 2391-6834 online) posiada Unikatowy Identyfikator Czasopisma: 200367, liczbę punktów: 70, przypisane dyscypliny naukowe: FILOZOFIA. 

Logos i Ethos począwszy od numeru LiE_2_2014(37) stosuje cyfrowy identyfikator dokumentów elektronicznych (DOI), natomiast identyfikatory naukowców (ORCID) począwszy od numeru LiE_2_2018(48).

PUBLIKOWANIE

1. Logos i Ethos publikuje:
 • artykuły naukowe
 • artykuły naukowe związane z filozofią ks. prof. Józefa Tischnera (tzw. „tischneriana”)
 • przekłady i komentarze
 • recenzje i sprawozdania
 • wywiady
2. Prowadzimy nabór tekstów w trybie ciągłym.
3. Nie narzucamy tematów przewodnich dla numerów zwyczajnych.
4. Publikujemy również numery specjalne, których artykuły są powiązane tematycznie.

INDEKSY CZASOPISM

Logos i Ethos znajduje się na następujących indeksach czasopism naukowych:

 • CEJSH (Central European Journal Of Social Sciences And Humanities), 
 • ERIHPLUS (European Reference Index for the Humanities),
 • INFOBASE INDEX (Journal Evaluation),
 • INDEX COPERNICUS,
 • BAZHUM,
 • POL-INDEX i PBN (Polska Bibliografia Naukowa)
 • PHILOSOPHER'S INDEX    

 

Działy

Artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Tischneriana

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Przekłady i komentarze

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje i sprawozdania

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Wywiady

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Cyborgizacja - symbioza człowieka i maszyny

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Nowe ciała i odwieczne problemy

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Józef Tischner i Leszek Kołakowski – ­oblicza spotkań

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Józef Tischner and Leszek Kołakowski – ­faces of the encounters

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Obowiązują ogólne wytyczne dotyczące procedury recenzowania podane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce.

Recenzenci (zewnętrzni) – naukowcy specjalizujący się w różnych działach filozofii niebędący członkami Redakcji Logos i Ethos. Osoby te recenzują wszystkie rodzaje zgłoszonych tekstów, w szczególności: artykuły naukowe, artykułu o profilu "tischneriana", przekłady i komentarze. 

Recenzenci (członkowie Redakcji Logos i Ethos) - naukowcy o wykształceniu filozoficznym będący członkami Redakcji Logos i Ethos, którzy w wyjątkowych przypadkach mogą recenzować następujące typy zgłoszonych tekstów: recenzje książek, sprawozdania oraz wywiady. 

Lista recenzentów udostępniana jest w numerze drukowanym nie rzadziej niż raz w roku. Nazwiska recenzentów dla poszczególnych publikacji nie są ujawniane. 

Szczegółowe zasady recenzowania:

Etap I

Recenzja wstępna ma na celu zakwalifikowanie artykułu naukowego, pod względem jego zgodności z profilem czasopisma, zachowania wymogów redakcyjnych obowiązujących w wydawnictwie (w szczególności styl przypisów) oraz ogólnej poprawności językowej. Tekst spełniający wymogi recenzji wstępnej zostaje skierowany do recenzji właściwej (etap II). Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy rozpoczęcia procesu recenzyjnego bez podania powodów. 

Etap II 

Właściwy etap recenzowania, podczas którego tekst zostaje poddany podwójnej anonimowej, dla recenzenta i autora tekstu, recenzji. Autor tekstu nie zna recenzentów oraz recenzenci nie znają autora tekstu („double-blind review proces”). Zgłaszane teksty powinny uniemożliwiać identyfikację autora (tekst bez nazwiska autora oraz odsyłaczy pozwalających na jego rozpoznanie). Tekst powinien, oprócz poprawności językowej, charakteryzować się oryginalnością podjętego tematu, uzasadnieniem wysuniętej tezy oraz uwzględniać literaturę przedmiotu. Artykuły, które nie wnoszą nic, albo niewiele nowego do omawianej kwestii nie będą przyjęte do publikacji. Teksty będą recenzowane przez specjalistów z odpowiedniej dziedziny filozoficznej. Recenzja jest przygotowana na piśmie według formularza recenzyjnego i winna zawierać jednoznaczny wniosek co do dopuszczenia tekstu do publikacji. Zobacz formularz recenzyjny [Logos_i_Ethos_formularz_recenzyjny_pl.docx]

 

 

Polityka Open Access

Czasopismo ukazuje się w wolnym dostępie (open access). Oznacza to, że cała zawartość czasopisma jest dostępna nieodpłatnie dla użytkowników, w tym instytucji. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, przeszukiwać pełen tekst każdego z artykułów, jak również publikować do niego odnośniki bez uzyskiwania zgody wydawcy czy autora. 

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Politykę otwartości wydawcy można sprawdzić w serwisie Sherpa/RoMEO.

 

Etyka czasopisma i nadużycia

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Z tego powodu Redakcja „Logos i Ethos” dziękuje autorom za ich etyczną postawę, ale jednocześnie wymaga od nich ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji. Według Redakcji „ghostwriting” oraz „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.

Odpowiedzialność

Redaktor recenzowanego czasopisma jest odpowiedzialny za podejmowanie decyzji dotyczących doboru artykułów do publikacji, a ponadto jest odpowiedzialny za wszystko, co zostało opublikowane w czasopiśmie. Podejmując te decyzje, redaktor kieruje się polityką redakcji czasopisma, a także wymaganiami prawnymi dotyczącymi zniesławienia, naruszenia praw autorskich i plagiatu. Redaktor konsultuje się z innymi redaktorami lub recenzentami przy podejmowaniu decyzji o publikacji. Redaktor powinien przestrzegać standardów etycznych i zawsze być gotowym do publikowania poprawek, wyjaśnień, odwołań czy przeprosin w razie potrzeby.

Poufność

Redaktor i redakcja nie mogą ujawniać żadnych informacji o nadesłanym manuskrypcie nikomu innemu niż autorowi, recenzentom, potencjalnym recenzentom, członkami rady redakcyjnej, innym redaktorom wydawniczym i wydawcom, stosownie do potrzeb.

Uczciwość

Redaktor powinien oceniać rękopisy pod kątem zawartości intelektualnej bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, przekonania religijne, pochodzenie etniczne, obywatelstwo lub filozofię polityczną autora(ów).

Obowiązki autorów

 1. Autorzy artykułów zobowiązani są do przesyłania wyłącznie oryginalnych tekstów napisanych przez nich samych, nigdzie wcześniej nie opublikowanych. Przesłanie artykułu jednocześnie do więcej niż jednej Redakcji w tym samym czasie stanowi naruszenie etyki publikacji.
 2. W przypadku prac zbiorowych autorzy są zobowiązani do wskazania udziału procentowego współtwórców; w przypadku braku takiego wskazania przyjmuje się, że wkład każdego autora w tworzenie tego artykułu jest równy.
 3. Obowiązkiem autora jest ujawnienie wszystkich źródeł użytych w pracy nad publikacją.
 4. Autor zobowiązany jest podpisać umowę zawierającą oświadczenie o oryginalności utworu. Wzory umów: [licencja_pl.docx]
 5. W sytuacji, gdy autor odkryje znaczący błąd lub niedokładność w swoim własnym opublikowanym dziele, jego obowiązkiem jest niezwłoczne powiadomienie redaktora czasopisma oraz współpraca z redaktorem w celu opublikowania wyjaśnień.

W przypadku wykrycia nadużycia lub nierzetelności po stronie autorów lub recenzentów zespół redakcyjny czasopisma postępuje zgodnie z zasadami etyki publikacyjnej i stosuje procedury ujęte w diagramach Committee on Publication Ethics (COPE).

Ujawnianie, konflikty interesów i inne problemy

W przypadku podejrzenia nieetycznych praktyk, Redaktor będzie się kierować wytycznymi COPE – rozważy wycofanie lub zgłosi poprawki do artykułu.

Niepublikowane materiały ujawnione w przesłanym artykule nie mogą być wykorzystywane w badaniach własnych redakcji bez wyraźnej, pisemnej zgody autora. Recenzenci oraz redakcja gwarantują poufność opisanym badaniom naukowym a wyniki badań nie będą służyć osobistej korzyści.

 

Zadania Redaktora

 • odpowiada za szybki, przejrzysty i obiektywny proces recenzowania
 • odpowiada za wybór recenzentów, mając na uwadze ich wiedzę w poszczególnych obszarach tematycznych; stale monitoruje proces recenzji. Oczekuje się, iż Recenzent podejmie się zlecenia w najwcześniejszym możliwym terminie. Recenzent z przyczyn osobistych może odmówić przyjęcia artykułu do recenzji o czym powinien bezzwłocznie poinformować Redakcję czasopisma
 • ustala czas recenzji z recenzentem - mając na uwadze proces wydawniczy
 • podejmuje decyzję o odrzuceniu artykułu, jeśli istnieje podejrzenie konfliktu interesów pomiędzy recenzentem a autorem publikacji – w tym przypadku recenzent zobligowany jest do odrzucenia zlecenia
 • odpowiada za traktowanie każdego autora z należytą godnością, uprzejmością i uczciwością
 • ocenia artykuły zgodnie z zasadą uczciwości, przejrzystości, równości i tolerancji, we współpracy z członkami Rady Naukowej
 • podejmuje ostateczną decyzję w przypadku jakiegokolwiek problemu związanego z publikacją
 • konsultuje wszelkie zmiany w procesie publikacji z autorem artykułu
 • zobowiązany jest do utrzymania poufności informacji dotyczących autora, recenzenta oraz treści zawartych w artykule
 • informuje recenzentów o całkowitej poufności zleceń, które podejmują
 • odpowiada za terminowość publikacji - w przypadku opóźnień, kontaktuje się z recenzentami, autorami a także Wydawnictwem Naukowym UPJPII w celu skutecznego przyspieszenia procesu publikacji
 • odpowiada za sprawne funkcjonowanie procesu publikacji w koordynacji z Wydawnictwem Naukowym UPJPII
 • odpowiada za przestrzeganie wytycznych i protokołów dostarczanych przez Wydawnictwo Naukowe UPJPII

 

Zadania Rady naukowej

 • rozstrzyga kwestie sporne dotyczące zgłaszanych tekstow
 • trzyma pieczę nad jakością merytoryczną publikacji
 • opiniuje i akceptuje roczny plan wydawniczy
 • nadzoruje realizację rocznego planu wydawniczego
 • wydaje opinię w sprawach wniesionych przez Redaktora Naczelnego Logos i Ethos

·   

 

Zadania Rady programowej

 • rozstrzyga kwestie sporne dotyczące działalności Redakcji Logos i Ethos
 • przedstawia roczny plan wydawniczy
 • wyraża opinię w sprawie wielkości nakładów publikacji
 • wydaje opinię w sprawach wniesionych przez Redaktora Naczelnego Logos i Ethos