Interpersonálne vzťahy medzi členmi rodiny

Mária Zahatňanská

Abstrakt


Interpersonálne vzťahy medzi členmi rodiny. Príspevok poukazuje na význam interpersonálnych vzťahov medzi členmi v rodine, ktoré ovplyvňujú nielen prístup žiaka k učeniu, jeho osobnosť, ale aj zodpovednosť, organizovanie si dňa a pod. Záleží, čo rodina pokladá za najdôležitejšie a ako to sprostredkuje ostatným členom rodiny. Vzájomné vzťahy medzi rodičmi, rodičmi a deťmi ovplyvňujú nielen psychiku dieťaťa, ale aj jeho postoje, hodnoty, ktoré prejavuje svojím správaním a konaním. Súčasťou príspevku sú aj výsledky výskumu, v ktorom sme merali sociálnu atmosféru v rodine. Sústredili sme sa na meranie a popis interpersonálnych vzťahov medzi členmi rodiny, na smery osobného rastu, ktoré sú v rodine zdôrazňované a na základnú organizačnú štruktúru rodiny.

Słowa kluczowe


dieťa; rodičia; rodina; vzťahy v rodine; citová nestabilita

Pełny tekst:

PDF (Czech)

Bibliografia


Beňo M., Šimčáková Ľ., Herich J., Rodičia o súčasne škole, Bratislava 2006.

Gašpariková Ľ., Ja som ja ty si ta, Bratislava 2010.

Hargašová M., Kollárik T., Škála rodinného prostredia, Bratislava 1992.

Pasternáková L., Odraz súčasných spoločenských podmienok na rodinu, in: Mediácia – cesta k tvorbe interkultúrnej spoločnosti, Prešov 2016, s. 55–63.

Pasternáková L., Spoločenské zmeny a ich vplyv na rodinnú výchovu, „Andragogická Revue: Česko-Slovenský Vědecký Časopis Zaměřený na Teorii Vzdělávaní Dospělých, Andragogiku a Rozvoj Lidských Zdrojů“. roč. 7 (2015) č. 2, s. 52–63.

Tamašová V., Teória a prax rodinnej edukácie, Ivanka pri Dunaji 2007.

Zelina M., Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa (metódy výchovy), Bratislava 2011.
Copyright (c) 2018 Mária Zahatňanská