Pięćdziesiąt lat działalności Papieskiej Rady Iustitia et Pax. Próba bilansu

Tomasz Piec

Abstrakt


Pięćdziesiąt lat działalności Papieskiej Rady Iustitia et Pax. Próba bilansu. W odpowiedzi na soborowe wezwanie do utworzenia w Kościele jakiejś organizacji podejmującej kwestię pobudzania katolików do promowania rozwoju krajów oraz sprawiedliwości społecznej między narodami papież Paweł VI w 1967 roku powołał do istnienia Papieską Komisję Studiów Iustitia et Pax. Instytucja ta po pięćdziesięciu latach istnienia zakończyła swoją działalność. W niniejszym artykule autor podejmuje kwestię analizy aktywności Iustitia et Pax w latach 1967–2017. Przedstawia jej genezę, rys historyczno-prawny, strukturę organizacyjną, cele i zadania oraz kierunki działania.


Słowa kluczowe


Kuria Rzymska; Papieska Rada Sprawiedliwości i Pokoju; Papieska Komisja Sprawiedliwość i Pokój; Iustitia et Pax; nauczanie społeczne Kościoła

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bochenek M., Jan Paweł II wobec kluczowych kwestii pracy, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia” 43 (2012) nr 1, s. 5–22.

Cairati A., Giustizia e pace si baceranno (Sal 85, 11). Il Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace e la dottrina sociale della Chiesa, Città del Vaticano 2009.

„Chrześcijanin w Świecie” 10 (1978) nr 3–4 (63–64).

Dyduch J., Papieska Rada Świeckich i Papieska Komisja Iustitia et Pax, „Prawo Kanoniczne” 25 (1982) nr 1–2, s. 197–222.

Franciszek, motu proprio Humanam progressionem, https://w2.vatican.va/content/francesco/pl/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20160817_humanam-progressionem.html (29.12.2017).

http://www.iustitiaetpax.va/content/giustiziaepace/en/archivio/documenti.html (15.12.2017).

http://www.iustitiaetpax.va/content/giustiziaepace/en/struttura/membri-consutori.html (08.12.2017).

Jan Paweł II, Konstytucja apostolska Pastor Bonus, http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_19880628_pastor-bonus.html (02.12.2017).

Lempa F., Kompetencje, uprawnienia i obowiązki w Kościele katolickim, Białystok 2013.

New Catholic Encyclopedia, t. 13, Washington DC, 2003.

Papieska Rada „Iustitia et Pax”, Kompendium nauki społecznej Kościoła, Kielce 2005.

Papieska Rada „Iustitia et Pax”, Powołanie lidera biznesu. Refleksja, Kraków 2012.

Paweł VI, Encyklika Populorum progressio, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pawel_vi/encykliki/populorum_progressio_26031967.html (06.12.2017).

Paweł VI, Konstytucja apostolska Regimini Ecclesiae Universae, http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/apost_constitutions/documents/hf_p-vi_apc_19670815_regimini-ecclesiae-universae.html (04.12.2017).

Paweł VI, List apostolski Octogesima adveniens, http://www.nonpossumus.pl/encykliki/Pawel_VI/octogesima_adveniens/ (06.12.2017).

Paweł VI, Motu proprio Catholicam Christi Ecclesiam, w: Posoborowe Prawodawstwo Kościelne, zebr. i przetł. E. Sztafrowski, Warszawa 1969, z. 3, s. 217–225.

Paweł VI, Motu proprio Iustitiam et Pacem, w: Posoborowe Prawodawstwo Kościelne, zebr. i przetł. E. Sztafrowski, Warszawa 1978, t. 9, z. 1, s. 11–18.

Small A., The Theological Justification for the Establishment of the Pontifical Commission for Justice and Peace (Iustitia et pax), Washington DC 2010, https://islandora.wrlc.org/islandora/object/etd%3A6/datastream/PDF/view (10.12.2017).

Sobór Watykański II, Konstytucja Gaudium et spes, 1986.

Strzeszewski Cz., Katolicka nauka społeczna, Warszawa 1985.

Sztafrowski E., Kuria Rzymska, Warszawa 1981.

Zięba M., Papieska ekonomia. Kościół – rynek – demokracja, Kraków 2016.
Copyright (c) 2018 Tomasz Piec