Wiara źródłem radosnego świadectwa o Chrystusie

Henryk Szmulewicz

Abstrakt


Wiara i radość są ze sobą ściśle powiązane. Pełnia radości zależy od stopnia wiary. Obserwacja współczesnego świata przynosi jednak niepokojące dane, według których wielu wierzących w Chrystusa zatrzymuje się na radości „chwilowej”, „płytkiej”, „niegodnej”, „grzesznej”. W konsekwencji traci związek z prowadzonym przez Kościół dziełem ewangelizacji. Będąc Bożym darem, wiara domaga się konkretnej odpowiedzi ze strony człowieka. Niniejsze studium jest przypomnieniem argumentacji teologicznej (szczególnie biblijnej i eklezjologicznej), według której głęboka wiara jest nieodzowna do dawania radosnego świadectwa o Chrystusie.


Słowa kluczowe


eklezjologia; ewangelizacja; Kościół; radość; świadectwo; teologia biblijna, wiara

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bełch K., Społeczny wymiar nowej ewangelizacji w świetle adhortacji papieża Franciszka „Evangelii gaudium”, „Premislia Christiana” 16 (2014/2015), s. 361–379.

Benedykt XVI, Chcemy być Kościołem otwartym na przyszłość. Spotkanie z niemieckimi biskupami, 21.08.2005, „L’Osservatore Romano” 10 (2005), s. 29–32.

Benedykt XVI, Maryja niosła swój krzyż razem z Synem. Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański, 9.04.2006, „L’Osservatore Romano” 5 (2006), s. 8–9.

Benedykt XVI, Powołanie do służby wspólnocie Kościoła. Orędzie Benedykta XVI na XLIV Światowy Dzień Modlitw o Powołania 2007, „L’Osservatore Romano” 5 (2007), s. 4–5.

Benedykt XVI, Wszyscy uczymy się od Pana. Spotkanie z alumnami Rzymskiego Seminarium Duchownego, 17.02.2007, „L’Osservatore Romano” 5 (2007), s. 38–42.

Boné É., Bóg – niepotrzebna hipoteza? Wiara a nauki przyrodnicze, tłum. W. Szymona OP, Kraków 2004.

Cremona C., Augustyn z Hippony. Rozum i wiara, tłum. M. Serejska-Wróbel, Warszawa 1993.

Dajczer T., Sakrament obecności: rozważania o Eucharystii, Opole 2009.

Drożdż A., Wiara – nadzieja – miłość, Tarnów 1993.

Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, Kraków, b.d.w.

Granat W., Dogmatyka katolicka, t. 1: Bóg Jeden w Trójcy Osób, Lublin 1962.

Granat W., U podstaw humanizmu chrześcijańskiego, Poznań 1976.

Guzowski K., Symbolika trynitarna Brunona Fortego, Lublin 2004.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Vita consecrata, [w:] Jan Paweł II, Adhortacje apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 1996, s. 801–946.

Jan Paweł II, Aniołowie upadli, czyli szatani, [w:] Jan Paweł II, Wierzę w Boga Ojca Stworzyciela, Libreria Editrice Vaticana 1987, s. 358–364.

Jan Paweł II, Bóg trzykroć święty, [w:] Jan Paweł II, Wierzę w Boga Ojca Stworzyciela, Libreria Editrice Vaticana 1987, s. 211–214.

Jan Paweł II, Duch Święty źródłem prawdziwej radości, [w:] Jan Paweł II, Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, Libreria Editrice Vaticana 1992, s. 378–382.

Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris missio, [w:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 1, Kraków 1996, s. 379–459.

Jan Paweł II, Misja prezbiterów w sakramentalnej posłudze uświęcania, [w:] Jan Paweł II, Wierzę w Kościół – jeden, święty, powszechny i apostolski, Libreria Editrice Vaticana 1996, s. 276–279.

Jan Paweł II, Ofiarowanie Jezusa w świątyni, [w:] Jan Paweł II, Maryja w tajemnicy Chrystusa i Kościoła, Libreria Editrice Vaticana 1998, s. 141–143.

Jasiński A. S., Postać Abrahama a nauka o usprawiedliwieniu w Liście do Galatów, „Scriptura Sacra” 4 (2000), s. 85–98.

Jeżyna K., Moralne przesłanie nowej ewangelizacji. Wezwanie do odnowy Kościoła i świata, Lublin 2002.

Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 2002.

Krenzer F., Taka jest nasza wiara, tłum. F. Wycisk, P. Waszczenko, Paris 1981.

Migut B., Znaki Misterium Chrystusa. Historiozbawcze ujęcie sakramentów według Salvatore Marsilego (1910-1983), Lublin 1996.

Nowak A. J., „Przyczyno naszej radości”, [w:] „Gdy nadeszła pełnia czasu”, red. A. J. Nowak, Lublin 2001, s. 153–171.

Nowak A. J., Relacje interpersonalne w korespondencyjnym kierownictwie duchowym rodzin konsekrowanych Sł. Bożego o. Anzelma Gadka OCD, [w:] Sacerdos de Eucharistia, red. O. Filek, Łódź 2005, s. 42–56.

Paszkowska T., Pełna radość w Bogu Zbawcy, [w:] „Gdy nadeszła pełnia czasu”, red. A. J. Nowak, Lublin 2001, s. 173–193.

Paweł VI, Twarzą w twarz z „Nim”, [w:] Paweł VI, Chrystus a człowiek współczesny, red. E. Weron, Poznań–Warszawa 1971, s. 17–27.

Perz A., Wiara współczesnego chrześcijanina w ujęciu Soboru Watykańskiego II, [w:] Wiara i rozum na progu trzeciego tysiąclecia, red. J. Łukomski, Kielce 2001, s. 25–39.

Schmaus M., Wiara Kościoła. Dogmatyka podręczna, t. 1: Objawienie – inicjatywa Boża oczekująca odpowiedzi człowieka: wiary, tłum. ks. J. Zaremba, Gdańsk-

-Oliwa 1989.

Smolana E., Radość z obecności Boga, [w:] Gdy radość budzi nadzieję, red. A. Kuźma, Kraków 2010, s. 21–37.

Sobór Watykański II, Dekret o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum ordinis, [w:] Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst łacińsko-polski, Paris 1967, s. 483–531.

Szmulewicz H., Pilne zadanie uczniów Chrystusa: głosić radość Ewangelii we współczesnym świecie, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 33 (2014) nr 1, s. 137–150.

Szpakowski B., Jak odzyskać radość życia?, „Zeszyty Formacji Duchowej” 59 (2013), s. 5–88.

Tronina A., Abraham – ojciec wierzących, [w:] Wiara w postawie ludzkiej, red. W. Słomka, Lublin 1991, s. 11–26.

Vanier J., Wspólnota miejscem radości i przebaczenia, Paris 1985.

Wojtkiewicz W., Radość chrześcijańska a radość hymnu unii europejskiej. Refleksja wokół radości, [w:] „Radujecie się w Panu” Flp 3,1. Od radosnej przyjaźni do historycznego Jezusa, red. C. Korzec, S. Mackiewicz, Szczecin 2014, s. 159–168.

Wojtyła K., Ewangelizacja współczesnego świata, [w:] Chrześcijaństwo żywych, praca zbior. pod red. B. Bejzego, (W Nurcie Zagadnień Posoborowych, 8), Warszawa 1976, s. 59–82.
Copyright (c) 2016 Henryk Szmulewicz