Prawda o człowieku i jego historii w kręgu kultury antycznej

Stanisław Sojka

Abstrakt


Kultura antyczna, której świadectwem są arcydzieła rąk i umysłów starożytnych Greków i Rzymian, fascynuje ludzkość z uwagi na jej otwartość, a także na trwałe i niezmienne treści istniejące w człowieku jako twórcy tej kultury. Humanitas starożytnych Greków i Rzymian przejawia się w poetyckich eposach, religijnych misteriach, filozoficznych traktatach oraz w malarstwie i architekturze. Wartości, takie jak prawda, dobro, piękno i miłość oraz otwartość na nie, nadają sens ludzkiej egzystencji i historii, która ostateczne swoje dopełnienie odnajduje w Chrystusie, w którym „apparuit benignitas et humanitas Salvatoris nostri Dei” (Tt 3, 4).


Słowa kluczowe


kultura antyczna; historia; człowieczeństwo; życzliwość; wrażliwość; gościnność; przebaczenie; dobro; prawda; piękno; modlitwa; Bóg; Chrystus

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamek Z., Elementy wiedzy o kulturze, Tarnów 2001.

Babiński M., „Actio” i „contemplatio” w prozie Seneki Młodszego (mps, Biblioteka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego), Lublin 1984.

Babiński M., Etyczne aspekty „actio” i „contemplatio” w prozie Seneki Młodszego, „Roczniki Humanistyczne” 33 (1985) z. 3, s. 28n.

Bajda J., Znaczenie rodziny dla kultury, [w:] Teologia, kultura, współczesność, red. Z. Adamek, Tarnów 1995, s. 41–42.

Capała D., Encyklopedia katolicka, t. 10, Lublin 2004, kol. 188.

Gelliusz, Aulus Gellius, Noctes Atticae XIII, 17,1.

Heller M., 10.30 u Maksymiliana, Kraków 2014.

Heller M., Przemijanie i kultura, [w:] Teologia, kultura, współczesność, red. Z. Adamek, Tarnów 1995, s. 7–10.

Hezjod, Prace i dnie, tłum. W. Steffen, Wrocław 1952.

Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. inauguracyjnej pontyfikat, Rzym, 22.10.1978, [w:] Przemówienia i homilie Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 2008, s. 9–10.

Jan Paweł II, Novo millenio ineunte.

Jan Paweł II, Spotkamy się w imię wspólnej miłości do prawdy. Przemówienie z okazji 600-lecia Wydziału Teologicznego UJ, Kraków 8.06.1997, „L’Oservatore Romano” wyd. pol. 18 (1997) nr 7, s. 60.

Jezus Chrystus. Historia i tajemnica, red. W. Granat, E. Kopeć, Lublin 1982.

Merki H., Homoiosis theo, Freiburg (Schweiz) 1952.

Ratzinger J., Interpretation – Kontemplation – Action, „Internationale Katholische Zeitschrift” 2 (1983), s. 175.

Seneka, Epistulae morales od Lucilium, 9, (I, 9) 6.

Słownik języka polskiego, t. 1, Warszawa 1983.

Sojka S., Contemplatio et imitatio Christi. Chrystologiczny wymiar kontemplacji i naśladowania duchowości chrześcijańskiej według współczesnego nauczania Kościoła, Kraków 2006.

Sojka S., LXXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Filologicznego, „Vox Patrum” 4 (1984) z. 6–7, s. 470–474.

Wal J., Kultura dialogu, Kraków 2012.

Winniczuk L., Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, cz. 1, Warszawa 1985.

Wojtyła K., Poezje, Kraków 1978.

Wójtowicz H., Modlitwa w religii greckiej, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 8 (1981), s. 25–34.

Wójtowicz H., Rola modlitwy w mistyce w świetle wypowiedzi greckich Ojców Kościoła ze szczególnym uwzględnieniem wypowiedzi o modlitwie Orygenesa i Grzegorza z Nyssy, [w:] Mistyka w życiu człowieka, red. W. Słomka, Lublin, 1980, s. 113.

Wójtowicz H., Theoria i prasis u Orygenesa, „Roczniki Humanistyczne” 30 (1982) z. 3, s. 65–71.

Wójtowicz H., Z helleńskich nurtów mistycznych, [w:] Mistyka w życiu człowieka, red. W. Słomka, Lublin 1980, s. 44.

Życiński J. abp, Wiara chrześcijańska w dialogu z kulturą współczesną według Jana Pawła II, „Ethos” (1998) nr 41–42, s. 133–146.
Copyright (c) 2016 Stanisław Sojka