Posłuszeństwo jako istotny element duchowości kapłańskiej według Dyrektorium o posłudze i życiu prezbiterów z 11 lutego 2013 roku

Robert Kantor

Abstrakt


Posłuszeństwo rodzi postawę dyspozycyjności. Kapłan posłuszny biskupowi nie szuka siebie i swej woli, ale woli Chrystusa i dobra Kościoła. Nie ma posłuszeństwa bez ascezy, pracy nad sobą, bez ducha modlitwy i wyrzeczenia. Tylko ten jest zdolny do pełnego posłuszeństwa, kto wciąż przełamuje swój egoizm, chęć szukania siebie, swej woli i swej chwały.
Kongregacja ds. Duchowieństwa, opracowując odnowione Dyrektorium o posłudze i życiu prezbiterów, starała się położyć akcent na najbardziej znaczące aspekty nauczania kościelnego dotyczące świętej posługi, odwołując się do zasadniczych dokumentów papieży: Jana Pawła II oraz Benedykta XVI. Wśród tych aspektów znalazło się zagadnienie posłuszeństwa. Artykuł podejmie jedynie wybrane elementy posłuszeństwa, jakimi są dyspozycyjność prezbitera, jego posłuszeństwo wobec przełożonego, szacunek dla norm liturgicznych oraz ubiór kościelny.

Słowa kluczowe


liturgia; posłuszeństwo; strój kościelny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium.

Greshake G., Być kapłanem dzisiaj, Poznań 2010.

Jan Paweł II, Dar i Tajemnica, Kraków 1996.

Jan Paweł II, Encyklika Ecclesia de Eucharistia.

Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska Pastores dabo vobis.

Kodeks prawa kanonicznego, Poznań 1983.

Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium o posłudze i życiu prezbiterów, nowe wydanie, tł. J. Królikowski, Kraków 2013

Kongregacja ds. Duchowieństwa, Instrukcja Kapłan pasterz i przewodnik wspólnoty parafialnej, 4 sierpnia 2002, Wrocław 2002.

Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, red. J. Krukowski, t. 2/1, Poznań 2005.

Krzywda J., Sakramenty, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, red. W. Góralski, E. Górecki i in., t. 3/2, Poznań 2011, s. 20.

Paweł VI, Encyklika Sacerdotalis caelibatus.

II Polski Synod Plenarny (1991–1999), Poznań 2001.

Witkowiak A., Decus clericorum, http://msza.net/i/czytaj,decus_clericorum,21.html

(15.06.2015).
Copyright (c) 2017 Robert Kantor