Kościół w Armenii – podziały i dążenie do jedności

Marcin Imach

Abstrakt


Setna rocznica eksterminacji Ormian, przypadająca w roku 2015, obudziła większe zainteresowanie nie tylko Armenią i Ormianami, ale także historią Kościoła ormiańskiego. Artykuł kreśli zatem krótko uwarunkowania geograficzne i historyczne Armenii, aby ukazać państwo, które jako pierwsze w historii przyjęło wiarę chrześcijańską za obowiązującą. W ciągu wieków dochodziło do podziałów wewnątrz tego Kościoła z powodu różnic teologicznych oraz ze względów geograficznych. Tak oto powstał Apostolski Kościół Ormiański, który nie przyjął zwierzchnictwa papieża. Pomimo iż dialog Rzymu z Ormianami trwał już od XII wieku, to dopiero w XVII wieku doszło do wyodrębnienia się grupy Ormian uznających prymat papieża i do powstania Katolickiego Kościoła obrządku ormiańskiego. XX wiek przyniósł wzmożone działania ze strony Rzymu, a także ze strony kolejnych katolikosów ormiańskich, aby doszło najpierw do zjednoczenia w ramach Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego, a następnie do pełnej jedności wszystkich Ormian z Rzymem i papieżem. Elementem wspomagającym zjednoczenie jest wspólne wspominanie ludobójstwa Ormian dokonanego przez Turków w latach 1915–1916.


Słowa kluczowe


Ormianie; Armenia; ekumenizm; Bliski Wschód

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bukowski K., Religie świata wobec chrześcijaństwa, Kraków 1999.

Curanowić A., Religie, Kościoły i konflikty międzywyznaniowe w regionie Kaukazu, w: Wprowadzenie do studiów wschodnioeuropejskich, red. M. Korzeniowski, D. Tarasiuk, K. Latawiec, Lublin 2013, s. 189–226.

Gstrein H., Skazany na chłostę i śmierć, przeł. J. Borowiczowa, Warszawa 1991.

http://ekumenizm.wiara.pl/doc/477865.Ormianski-Kosciol-Apostolski-Kosciol-OrmianskoGregorianski (13.05.2015).

http://www.magazyn.ekumenizm.pl/content/article/20040705134933238.htm (18.05.2015)

http://www.ordynariat.ormianie.pl/(13.05.2015).Jan Paweł II, Encyklika Ut unum sint.

Karski K., Kronika wydarzeń ekumenicznych styczeń–czerwiec 2008, w: Studia i dokumenty ekumeniczne, red. K. Karski, Warszawa 2008, s. 162–164.

Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja Dominus Iesus.

Kucharczyk G., Pierwszy holokaust XX wieku, Warszawa 20014.

Kumor B., Historia Kościoła, cz. 8: Czasy współczesne 1914–1992, Lublin 1996.

Machut-Mendecka E., Archetypy islamu, Warszawa 2005.

Nitkiewicz K., Katolickie Kościoły wschodnie, Sandomierz 2014.

Rudnicka-Kassem D., John Paul II, Islam and the Middle East, Kraków 2012.

Roberson R., Chrześcijańskie Kościoły wschodnie, przeł. K. Bielawski, D. Mionskowska, Bydgoszcz 1998.

Simon M., Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa, przeł. E. Bakowska, Warszawa 1979.

Siniscalco P., Starożytne Kościoły wschodnie, przeł. K. Piekarz, Kraków 2013.

Sobór Watykański II, Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio.

Sobór Watykański II, Dekret o Kościołach wschodnich katolickich Orientalium Ecclesiarum.

Stopka K., Armenia Christiana, Kraków 2002.
Copyright (c) 2017 Marcin Imach