Transformation of Contemporary Societies

Józef Stala, Janez Vodičar

Abstract


This article examines the processes of transformation of European societies in XXI century, taking into consideration especially factors of post-modernity, globalisation and strong social changes. Post-modernity affects all societies, but particularly those new societies in transition. Authors take the broad concept of ‘post-modernity’ as being important for all societies that have experienced transformation in their political, social, cultural, economic, educational and religious spheres following a political shift from socialist to democratic government. The processes of social transformation affect people living in them strongly, in particular in their identity and relationships.


Full Text:

PDF (Deutsch)

References


Attali J., Zachód 10 lat przed totalnym bankructwem?, Warszawa 2010.

Baudrillard J., Pakt Jasności, Kraków 2005.

Bauman Z., Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Poznań 1993.

Bauman Z., Etyka ponowoczesna, Warszawa 1996.

Baumann Z., Ponowoczesne wzorce osobowe, „Studia socjologiczne” (2011), 1 (200), S. 444-456.

Bokszański Z., Zmiana społeczna i jednostka we współczesności, file:///C:/Users/H9MKG72/Downloads/01_Bokszanski.pdf (9.07.2018).

Castells M., Koniec tysiąclecia, Warszawa 2009.

Dziewięcki M., Ponowoczesność, człowiek, wychowanie, https://opoka.org.pl/biblioteka/I/ID/ponowoczesnosc_wychowanie.html (10.07.2018).

Edukacja w świecie współczesnym: wybór tekstów z pedagogiki porównawczej wraz z przewodnikiem bibliograficznym i przewodnikiem internetowym, Kraków 2000.

Edukacja wobec dylematów moralnych współczesności, Hrsg. F. Adamski, A. Tchorzewski, Kraków 1999.

Etos pedagogów i edukacji wobec problemów globalizacji, Hrsg. U. Ostrowska, A.M. Tchorzewski, Bydgoszcz 2002.

Focus on Family and Education, ed. E. Osewska, Split 2016, Crkva u svijetu.

Fukuyama F., Koniec człowieka, Kraków 2004.

Fukuyama F., Koniec historii, Poznań 1996.

Fukuyama F., Wielki wstrząs. Natura ludzka a odbudowa porządku społecznego, Warszawa 2000.

Giddens A., Konsekwencje nowoczesności, Kraków 2008.

Gnitecki J., Przemiany informatyki oraz cywilizacji i edukacji informatycznej, Poznań 2005.

Haida J., Prawy umysł, Sopot 2014.

Hejnicka-Bezwińska T., Pedagogika ogólna, Warszawa 2008.

Interpretacja i nadinterpretacja, Hrsg. S. Collini, Kraków 2008.

Kmita J., Jak słowa łączą się ze światem, Poznań 1995.

Kuligowski W., Kultura popularna jako wolność, „Polonistyka” (2002) Nr 1.

Lubaś M., Rozum i etnografia, Kraków 2003.

Majcherek A., Źródła relatywizmu w nauce i kulturze XX wieku. Od teorii względności do postmodernizmu, Kraków 2004.

Melosik Z., Szkudlarek T., Kultura, tożsamość i edukacja. Migotanie znaczeń, Kraków 2009.

Osewska E., Stala J., Die katholische Schule zu Beginn des 21. Jahrhunderts am Beispiel Polens und Englands, Warszawa 2015, UKSW.

Osewska E., The Involvement of Lay Faithful in Consecratio Mundi, „The Person and the Challenges“ 7 (2017) Nr 2, pp. 81-92.

Popławska A., W drodze ku pełnej podmiotowości. Kompetencje podmiotowe gimnazjalistów, Białystok 2013.

Possenti V., Religia i życie publiczne. Chrześcijaństwo w dobie ponowożytnej, Warszawa 2005.

Powszechna encyklopedia filozofii, t. II, Lublin 2001.

Radziewicz-Winnicki A., Pedagogika społeczna, Warszawa 2008.

Rodzina i edukacja w zmaganiu o przyszłość Europy, ed. E. Osewska, Tarnów 2016.

Rorty R., Trocki i dzikie storczyki, „Teksty Drugie” (1994) Nr 4.

Służba prawdzie, wolności i życiu. Refleksje nad myślą społeczną Jana Pawła II, Hrsg. E. Albińska, S. Fel, Lublin 2008.

Stala J., Osewska E., Anders erziehen in Polen. Der Erziehungs- und Bildungsbegriff im Kontext eines sich ständig verändernden Europas des XXI. Jahrhunderts, Tarnów 2009, Polihymnia.

Szmyd K., W sporze o współczesną teorię i teologię wychowania, „Kwartalnik Pedagogiczny” XLIV (1999) nr 1 (171).

Sztompka P., Socjologia zmian społecznych, Kraków 2005.

Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002.

Tożsamość w warunkach zmiany społecznej, Hrsg. Z. Melosik, M. J. Szymański, Warszawa 2016.

Wallerstein I., Koniec świata jaki znamy, Warszawa 2004.

Wartości, postawy i więzi moralne w zmieniającym się społeczeństwie, Hrsg. J. Mariański, L. Smyczek, Kraków 2008.

Wnuk-Lipiński E., Świat międzyepoki, Kraków 2004.

Wychowanie a wyzwania ponowoczesności, ed. E. Osewska, Warszawa 2011, UKSW.

Zmiana społeczna, Hrsg. J. Kurczewska, Kraków 1999.
Copyright (c) 2018 Józef Stala, Janez Vodičar