Johannes Paul II. als moralische Autorität in der polnischen Gesellschaft

Janusz Mariański

Abstract


The Author of the article assumes that the charisma of John Paul II – at least in the symbolic sphere – has impeded intensifying trends in Polish society toward moral permissivism and relativism in everyday life. In Polish society, the image of John Paul II remains not only as a moral authority and a model, but above all, he is seen as a person who throughout his whole life proved his worth as someone important to the core of Polish society. As an authority linked to the sacred sphere, he was, at the same time very human. Even among those who believe that in Polish society there are essentially no authorities left to look up to, one can find many people who are still inclined to recognize the Polish Pope as a significant moral authority. There is no doubt that John Paul II had a positive influence on the religiosity and general image of the Church in Poland, even though it is somehow difficult to measure that empirically. Experiences related to the Pope’s illness, and later, to his death had a significant impact on many Poles from throughout society. One can question whether Polish Catholicism with its folk and mass nature will retain its prevailing character, now when Pope John Paul II is gone. Even if the impact of John Paul II on Polish moral and religious awareness will be decreasing, it still will be important and significant for some period of time. The strong impact of this exemplary Polish Pope is also going to slow down the secularization process of Polish society. All sociological data indicate that the influence of John Paul II on religiosity in his homeland will last for years to come, and hence, Poland will probably remain as a “specific case” in Europe with regards to the role religion plays in society.

Keywords


John Paul II; moral authority; secularization; Polish society

Full Text:

PDF (Deutsch)

References


Aktualne problemy i wydarzenia. Komunikat z badań CBOS (do użytku wewnętrznego), Warszawa 2009.

Baniak J., Ksiądz w oczach młodzieży. Obraz kapłana w świadomości młodzieży licealnej i akademickiej (na przykładzie Kalisza), Poznań 1993.

Baniak J., Papież Jan Paweł II jako wzór osobowy i model kapłana-duszpasterza w świe- tle opinii i oceny młodzieży polskiej, „Ateneum Kapłańskie” 83 (1991) Nr 2-3 (495-496), S. 298.

Biela A., Nowe zgromadzenie agoralne jako zbiorowe reakcje ludzi na świecie na wia- domość o śmierci Papieża Jana Pawła II, „Roczniki Psychologiczne” 9 (2006) Nr 1, S. 89.

Biernat T., Społeczno-kulturowe uwarunkowania światopoglądu młodzieży w okresie transformacji, Toruń 2006.

Boguszewski R., Polacy wobec Kościoła oraz nauczania papieża Benedykta XVI dwa lata po śmierci Jana Pawła II. Komunikat z badań CBOS. BS/78/2007, Warszawa 2007.

Boguszewski R., Polak – nie zawsze katolik? Polska religijność w latach 1989-2008 na podstawie badań CBOS, „Więź” 51 (2008) Nr 9, S. 18.

Boguszewski R., Wartości i normy w życiu Polaków. Komunikat z badań CBOS. BS/133/2005, Warszawa 2005.

Casanova J., Der Ort der Religion im nachchristlichen Europa, in: K. Michalski (Hrsg.), Woran glaubt Europa? Religion und politische Kultur im neuen Europa, Wien 2007, S. 38-40.

Casanova J., Katolicyzm a sekularyzacja, „Znak” (2008) Nr 10, S. 83.

Centrum Myśli Jana Pawła II. Jan Paweł II w opinii Polaków. Raport z badań społecz- nych, Warszawa 2007.

Czas ciekawy, czas niespokojny. Część II. Z Leszkiem Kołakowskim rozmawia Zbigniew Mentzel, Kraków 2008.

Demontaż „żelaznej kurtyny” rozpoczął się w Gnieźnie a nie w Berlinie. Rozmowa z me- tropolitą krakowskim kard. Stanisławem Dziwiszem, byłym sekretarzem Jana Pawła II, „Ľ Osservatore Romano” 30 (2009) Nr 10, S. 47-48.

Dyczewski L., Lewek A., Olędzki J. (Hrsg.), Odchodzenie Jana Pawła II do Domu Ojca w polskich mediach, Katowice 2008.

Dziedzic J., Żałoba po śmierci Jana Pawła II. Analiza ilościowo-jakościowa Księgi Kon- dolencyjnej „Internauci w hołdzie Papieżowi Janowi Pawłowi II”, Kraków 2009.

Jasińska-Kania A., Orientacje aksjologiczne Polaków na tle europejskim, in: A. Kojder (Hrsg.), Jedna Polska? Dawne i nowe zróżnicowania społeczne, Warszawa 2007, S. 115.

Koseła K., Opinie o pontyfikacie Jana Pawła II, in: T. Żukowski (Hrsg.), Wartości Pola- ków a dziedzictwo Jana Pawła II, Warszawa 2009, S. 123-149.

Marody M., Mandes S., Polak katolik. O związkach religijności z tożsamością narodową,

„Dziennik” (dodatek ,,Europa” Nr 24) (2006) Nr 48, S. 9.

Martin D., Religia, świeckość, sekularyzm i integracja europejska, „Res Publica Nowa” 19 (2006) Nr 1, S. 28.

Nauki Benedykta XVI. Komunikat z badań TNS OBOP (czerwiec, 2006), Warszawa 2006. Nosowski Z., Modernizacja potrzebuje religii – i nawzajem, in: J. Szomburg (Hrsg.),

Modernizacja Polski. Kody kulturowe i mity, Gdańsk 2008, S. 109-116.

Odczarować oczarowane. Rozmowa z profesorem Zygmuntem Baumanem, „Życie Du- chowe” (2000) Nr 24, S. 19.

Przecławska A., Młodzież i autorytety – refleksje na marginesie wyników badań, in: B. Gołębiowski (Hrsg.), Autorytety polskie, Łomża 2002, S. 244.

Rewera M., Autorytety w świadomości młodzieży licealnej, Stalowa Wola 2008. Roguska B., Wciórka B., Religijność i stosunek do Kościoła katolickiego, in: K. Zagór-

ski, M. Strzeszewski (Hrsg.), Polska. Europa. Świat. Opinia publiczna w okresie integracji, Warszawa 2005, S. 324-325.

Soiński S., Doświadczenia religijne a postawy studentów w obliczu śmierci Jana Pawła II, Poznań 2008.

Szawiel T. (Hrsg.), Pokolenie JP2. Przeszłość i przyszłość zjawiska religijnego, Warsza- wa 2008.

Szawiel T., Religijna Polska, religijna Europa, „Więź” 51 (2008) Nr 9, S. 32-35. Sztompka P., Cud 1989 roku w perspektywie socjologicznej, „Alma Mater. Miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego” (2009) Nr 115-116, S. 17.

Śledzianowski J., Jan Paweł II – nadzieja narodu polskiego, Kielce 2002.

Śledzianowski J., Wpływ Jana Pawła II na życie młodzieży akademickiej, „Kielecki Prze- gląd Diecezjalny” 81 (2005) Nr 2, S. 212-222.

Śledzianowski J., Wpływ Jana Pawła II na życie rodaków, Kielce 2005.

Świątkiewicz W., Kościelna tożsamość, in: W. Zdaniewicz, S.H. Zaręba (Hrsg.), Kościół katolicki na początku trzeciego tysiąclecia w opinii Polaków, Warszawa 2004, S. 129.

Świątkiewicz W., Portret księdza, in: W. Zdaniewicz, S.H. Zaręba (Hrsg.), Kościół katolicki na początku trzeciego tysiąclecia w opinii Polaków, Warszawa 2004, S. 108-109.

Wciórka B., Czy Polacy spełniają oczekiwania Papieża. Komunikat z badań CBOS. BS/158/2003, Warszawa 2003.

Wciórka B., Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny – rocznicowe refleksje.

Komunikat z badań CBOS. BS/83/2009, Warszawa 2009.

Wnuk-Lipiński E., [głos w dyskusji], in: S. Bednarek, A. J. Omelaniuk, A. Tyszka, A. Zie- liński (Hrsg.), Kongres Kultury Polskiej 2000, Wrocław–Warszawa 2002, S. 77-78.

Wyzwania stojące przed rodziną na początku trzeciego tysiąclecia (Dokument końcowy IV spotkania przewodniczących europejskich komisji episkopatów do spraw rodziny i życia), „Ľ Osservatore Romano” 24 (2003) Nr 11-12, S. 45.

Żukowski T., Przeżywanie śmierci Jana Pawła II i jej rocznic, in: T. Żukowski (Hrsg.),

Wartości Polaków a dziedzictwo Jana Pawła II, Warszawa 2009, S. 150-182.
Copyright (c) 2015 Janusz Mariański