Statuty organizacyjne archiwów diecezjalnych w Przemyślu i Płocku. Analiza porównawcza

Autor

  • Mieczysław Różański Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

DOI:

https://doi.org/10.15633/fhc.3739

Słowa kluczowe:

prawo archiwalne, archiwa kościelne, historyczne archiwum diecezjalne, archiwum w Płocku, archiwum w Przemyślu, statut

Abstrakt

Archiwa diecezjalne w Przemyślu i Płocku należą do jednych z najstarszych instytucjonalnych archiwów diecezjalnych w Polsce. Zostały erygowane odpowiednio w 1927 i 1928 r. Celem artykułu jest analiza porównawcza statutów tych archiwów. Archiwum w Przemyślu powstało jako archiwumbieżące kurii biskupiej i archiwum historyczne, a archiwum w Płocku jako archiwum historyczne. Statuty normują podstawy działalności archiwów. Określają ich odrębność instytucjonalną. Wskazują, jaki jest cel ich działania i zasób. Normują także podstawowe zasady przyjmowania akt do archiwum. Określają, jakie są zadania i obowiązki dyrektora oraz innych pracowników, a także podają w sposób ogólny, na jakich zasadach udostępniasię materiały archiwalne. Statuty treściowo zawierają te same zagadnienia, ale różnią w rozwiązaniach szczegółowych. Różnice te wynikają ze specyfiki funkcjonowania archiwum w diecezji.

Bibliografia

Primary sources:

Dekret o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaljami,

Dziennik Praw, 1919, no. 14, item 182.

Statut Bibljoteki Seminarjum Diecezjalnego i Archiwum Diecezjalnego

w Płocku, Płock 1928.

Secondary works:

Dębowska M., Archiwa kościoła katolickiego w Polsce. Informator, Kielce 2002.

Konarski K., Z archiwistyki kościelnej. Ateneum Kapłańskie, „Archeion” 15 (1937–1939), pp. 127–131.

Kufel R., Powstanie archiwów kościelnych w Polsce. Zarys problematyki, „Adhibenda” 1 (2014), pp. 71–88.

Kwolek J., Archiwa diecezji przemyskiej o. łac., Przemyśl 1927.

Polski słownik archiwalny, ed. W. Maciejewska, Warszawa 1974, p. 19.

Opublikowane

2020-06-30

Numer

Dział

Commentationes et dissertationes