Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

"Orientalia Christiana Cracoviensia" jest interdyscyplinarnym rocznikiem naukowym poświęconym badaniom chrześcijaństwa na rozległych obszarach szeroko rozumianego Wschodu. Zajmuje się badaniem historycznych Kościołów w Azji, Afryce, na Bliskim Wschodzie. Eksploruje pogranicza chrześcijaństwa, bada relacje między chrześcijanami Wschodu i Zachodu oraz relacje chrześcijańsko-muzułmańskie, a także stosunek chrześcijan do różnych tradycji azjatyckich. Tworzy platformę wymiany myśli, opinii i propozycji metod badawczych, zachęcając do publikowania autorów z różnych dziedzin: historyków, socjologów, antropologów, kulturoznawców, teologów.

 

Działy

Od redakcji

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Komunikaty

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Sprawozdania

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Relacje, sprawozdania, komunikaty

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Autorzy, przesyłając teksty do publikacji w czasopiśmie, wyrażają zgodę na przyjęty sposób recenzowania prac. Każdy nadesłane teksty poddawany jest początkowo recenzji wewnętrznej, w gronie redakcji, następnie, po uzyskaniu akceptacji, zostaje przesłany do dwóch niezależnych zewnętrznych recenzentów. Prace nie są wysyłane do recenzentów pochodzących z tej samej jednostki naukowej, przy której afiliowany jest autor tekstu. Recenzje odbywają się w trybie anonimowym i poufnym, a recenzenci nie mają wiedzy na temat recenzowanego artykułu przed jego otrzymaniem.

Teksty otrzymują numer redakcyjny, potrzebny do ich identyfikacji na dalszych etapach procesu wydawniczego. Autor uzyskuje informację o otrzymanej recenzji, mając możliwość wprowadzenia uzupełnień bądź wymaganych zmian. Ostateczną decyzję o przyjęciu tekstu do publikacji podejmuje redaktor naczelny.

 

Polityka Open Access

Czasopismo zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp (ang. open access) do całej zawartości, co czyni wyniki badań bardziej dostępnymi i wspiera wymianę wiedzy na poziomie krajowym i międzynarodowym.

 

Etyka czasopisma i nadużycia

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting” i „guest authorship”, redakcja wymaga ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji, w szczególności autorstwa koncepcji, założeń, metod i poszczególnych fragmentów tekstu. Konieczne jest również informowanie redakcji o źródłach finansowania publikacji. Ponieważ „ghostwriting” i „guest authorship” stanowią przejawy nierzetelności naukowej, autorzy artykułów proszeni są o składanie w redakcji deklaracji dotyczących wkładu merytorycznego i finansowego podmiotów przyczyniających się do powstania publikacji.

W przypadku wykrycia nadużycia lub nierzetelności po stronie autorów lub recenzentów zespół redakcyjny czasopisma postępuje zgodnie z zasadami etyki publikacyjnej i stosuje procedury ujęte w diagramach Committee on Publication Ethics (COPE).