Działanie Ducha Świętego w Eucharystii a przepowiadanie homilijne

Autor

  • Stanisław Dyk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.3385

Słowa kluczowe:

Duch Święty, misterium Chrystusa, Eucharystia, homilia, życie Kościoła, doświadczenie religijne

Abstrakt

Liturgia dokonywana jest w Duchu Świętym we wszystkich swoich wymiarach. Każda homilia winna zatem odwoływać się do działania Ducha Świętego, który umożliwia wszelkie działanie liturgiczne. Celem artykułu była odpowiedź na pytania: Jakie jest podstawowe działanie Ducha Świętego w liturgii eucharystycznej? Jaka powinna być treść homilii, aby oddać specyfikę tego działania? Jak wprowadzać wiernych w liturgiczne misterium Ducha Świętego? Odpowiedź ta przedstawiona została w dwóch aspektach. Najpierw wskazano na chrystologiczne ukierunkowanie homilii pneumahagijnej. Następnie zaś przedstawiono sposoby wprowadzenia w doświadczenie Ducha Świętego w liturgii i poza nią.

Biogram autora

  • Stanisław Dyk - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
    Ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk – kapłan diecezji kieleckiej; wykładowca homiletyki i teologii ewangelizacji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie; wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Homiletów Polskich; kierownik Katedry Homiletyki KUL; redaktor naczelny „Przeglądu Homiletycznego”; redaktor 12 zeszytu „Roczników Teologicznych KUL” – Homiletyka; konsultor w Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski; autor książek oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych; ostatnie publikacje zwarte: Nowa ewangelizacja – konkretne wezwanie (Gubin 2015); Homilia – droga do żywego poznania misterium Chrystusa (Kielce 2016). E–mail: standyk@kul.pl.

Bibliografia

Bouyer L., Wprowadzenie do życia duchowego. Zarys teologii ascetycznej i mistycznej, Warszawa 2014.

Chrostowski W., Biblijna nauka o Duchu Świętym, w: Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym: zeszyt liturgiczny, red. J. Bartoszek, R. Chromy, K. Piechaczek, Katowice 2017, s. 45–58 (Program duszpasterski Kościoła w Polsce na Rok 2017–2018, 4).

Czerwik S., Obecność i działanie Ducha Świętego we wspólnocie świeckich i duchownych sprawujących liturgię, „Przegląd Pastoralno-Homiletyczny” 2 (1998) nr 2, s. 60–86.

Dyk S., Duch Święty jako podmiot i treść przepowiadania homilijnego, „Studia Pastoralne” 4 (2008) nr 4, s. 148–170.

Głaz S., Analiza doświadczenia mistycznego, w: Doświadczam i wierzę, red. S. C. Napiórkowski, K. Kowalik, Lublin 1999, s. 43–55.

Greshake G., Być kapłanem dzisiaj, Poznań 2005.

Jan Paweł II, Encyklika „Dominum et Vivificantem” o Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata, w: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 1996, s. 189–256.

Jan Paweł II, List apostolski „Tertio Millennio adveniente” do biskupów, duchowieństwa i wiernych w związku z przygotowaniem Jubileuszu Roku 2000, Poznań 1995.

Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 2002.

Kiermacz M., Koncepcja doświadczenia w pismach G. O`Collinsa, w: Doświadczam i wierzę, red. S. C. Napiórkowski, K. Kowalik, Lublin 1999, s. 57–76.

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium homiletyczne, tłum. P. Borkowski, Poznań 2015.

List biskupów polskich do kapłanów na Wielki Czwartek 2018 r., Siedem darów z Wieczernika, https://episkopat.pl/siedem-darow-wieczernika-list-biskupow-polskich-do-kaplanow-na-wielki-czwartek-2018-r/ (15.06.2019).

Marsili S., La liturgia, momento stolico della salvezza, w: La liturgia, momento storico della salvezza, a cura di S. Marsili, Torino 1974, s. 33–156 (Anàmnesis, 1).

Marsili S., Mistero di Cristo e liturgia nello Spirito, Città del Vaticano 1986, s. 174.

Migut B., Teologia liturgiczna szkoły rzymskiej, Lublin 2007.

Mühlen H., Die Wirksamkeit des Heilligen Geistes als Ermöglichung jeglichen liturgischen Tuns. Zum Verständnis der Aussagen der „Constitutio de sacra liturgia” über die Präsenz Christi, „Liturgie in der Gemeinde” 2 (1995), s. 40–61.

Newman H., The Theological Papers of John Henry Newman on Faith and Certainty, ed. H. M. de Achaval, J. D. Holmes, Oxford 1976, s. 102.

Ratzinger J./Benedykt XVI, Bóg Jezusa Chrystusa. Medytacje o Bogu Trójjedynym, Kraków 2006.

Sobór Watykański II, Konstytucja i liturgii świętej „Sacrosanctum concilium”, w: Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, s. 40–70.

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”, w: Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002, s. 104–166.

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”, w: Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002, s. 538–621.

Sodi M., Teologia liturgiczna sztuką syntezy teologicznej, w: Teologia liturgiczna. W poszukiwaniu syntezy w teologii, red. B. Migut, Lublin 2013, s. 103–138.

Świerzawski W, Kaznodzieja jako mistagog, w: Sługa Słowa, red. W. Przyczyna, Kraków1997, s. 109–118.

Świerzawski W., Duch Święty wobec misterium Chrystusa w sprawowaniu liturgii, w: Fundamentalne rzeczywistości liturgii, red. W. Świerzawski, Sandomierz 2012, s. 135–152.

Triacca A. M., L` „Hodie” liturgico tra tempo ed eternità: contributo per una visuale cristiana del tempo, „Ephemerides Liturgicae” 116 (2002), s. 367–380.

Triacca A. M., La celebrazione liturgica, epifania dello Spirito Santo, „Liturgia” 33 (1999), s. 24–46.

Triacca A. M., Omelia e Spirito Santo: sua presenza ed azione e come parlarne, „Liturgia” 32 (1998), s. 145–158.

Triacca A. M., Spiritualità, w: Dizionario di omiletica, a cura di M. Sodi, A. M. Triacca, Torino–Bergamo 1998, s. 1509n.

Pobrania

Opublikowane

2019-09-30

Numer

Dział

Artykuły tematyczne

Podobne artykuły

1-10 z 270

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.