Ewangelizacja na stadionie: ogień Ducha czy żar emocji? – analiza homiletyczna wypowiedzi ks. Johna Bashobory

Sebastian Wiśniewski

Abstrakt


Wielotysięczne tłumy słuchające Ewangelii na stadionie prowokują do postawienia pytania o naturę tego zjawiska. Analiza kazań ks. Johna Bashobory z jednej strony budzi spore wątpliwości teologiczne w kwestiach dotyczących istotnych zagadnień, takich jak: grzech, choroba, wolna wola człowieka, z drugiej zaś – odsłania pewne walory retoryczne, nie pozwala jednak na udzielenie ostatecznej odpowiedzi na postawione w tytule pytanie. Problem pozostaje otwarty.


Słowa kluczowe


Ewangelizacja; głoszenie Ewangelii na stadionie; John Bashobora; Duch Święty; emocje

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bashobora J. B., Jesteś obrazem Boga. Treści konferencji wygłoszonych podczas rekolekcji w Polsce w roku 2011, Częstochowa 2012.

Bashobora J. B., Jesteś posłany przez Boga. Treści konferencji wygłoszonych podczas rekolekcji w Polsce w roku 2014, Częstochowa 2015.

Bashobora J. B., Jesteśmy ambasadorami Boga na ziemi. Treści konferencji wygłoszonych podczas rekolekcji w Polsce w roku 2012, Częstochowa 2013.

Bashobora J. B., Trwaj w relacji z Bogiem. Treści konferencji wygłoszonych podczas rekolekcji w Polsce w roku 2015, Częstochowa 2016.

Bashobora J. B., Uwierz Bogu sercem. Treści konferencji wygłoszonych podczas rekolekcji w Polsce w roku 2013 wraz z Listem Benedykta XVI „Porta Fidei” otwierającym Rok Wiary, Częstochowa 2016.

Beck G., Zakazana retoryka. Podręcznik manipulacji, Gliwice 2007.

Benedykt XVI, Posynodalna adhortacja apostolska „Verbum Domini” o słowie Bożym w życiu i misji Kościoła, Watykan 2010, https://w2.vatican.va/content/dam/benedict-xvi/pdf/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini_pl.pdf (21.09.2018).

Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, oprac. S. Głowa, I. Bieda, Poznań 1988.

Cantalamessa R., Tajemnica głoszenia słowa Bożego, Wrocław 2007.

Cialdini R. B., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk 2007.

Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium” o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie, Watykan 2013, https://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium_pl.pdf (21.09.2018).

Franciszek, Adhortacja apostolska „Gaudete et exultate” o powołaniu do świętości w świecie współczesnym, Rzym 2018, https://misyjne.pl/wp-content/uploads/2018/04/ADHORTACJA-APOSTOLSKA.pdf (13.03.2019).

Grzesiak M., Co zrobić, aby speech motywacyjny zadziałał?, https://mateuszgrzesiak.pl/co-zrobic-aby-speech-motywacyjny-zadzialal/(20.09.2018).

https://pl.wikipedia.org/wiki/John_Baptist_Bashobora.

Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 1994.

Komisja Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski (5.10.2015), Grzech pokoleniowy i uzdrowienie międzypokoleniowe. Problemy teologiczne i pastoralne, https://episkopat.pl/grzech-pokoleniowy-i-uzdrowienie-miedzypokoleniowe-problemy-teologiczne-i-pastoralne/ (29.09.2018).

Konferencja Episkopatu Polski, Uchwała nr 15/370/2015 z dnia 6 października 2015 r. w sprawie tzw. grzechu międzypokoleniowego i uzdrowienia międzypokoleniowego (archiwum własne autora).

Konstytucja Duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, Wrocław 1985.

Paweł VI, Adhortacja apostolska „Evangelii nuntiandi” o ewangelizacji w świecie współczesnym, Rzym 1975, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pawel_vi/adhortacje/evangelii_nuntiandi.html (21.09.2018).

Popowski R., Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, Warszawa 2006.

Przygoda W., Teologia cierpienia i choroby, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 33 (2000), s. 257–266.

Rzędowscy A. J., Mówca doskonały. Wystąpienia publiczne w praktyce, Gliwice 2009.
Copyright (c) 2019 Sebastian Wiśniewski