„Bogactwo” Bożego miłosierdzia w listach św. Pawła

Autor

  • Zbigniew Rycerz Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.3565

Słowa kluczowe:

bogactwo, , Boże miłosierdzie, Boża sprawiedliwość, listy św. Pawła

Abstrakt

Autor stawia sobie za cel prezentację miłosierdzia w listach św. Pawła w aspekcie ubogacającej relacji Boga do człowieka. Poddaje analizie najbardziej reprezentatywne teksty, które zawierają bazę semantyczną: ἔλεος–ἐλεέω i οἰκτιρμός–οἰκτίρω. Punktem wyjścia czyni osobiste doświadczenie miłosierdzia Bożego w życiu apostoła. Następnie podejmuje próbę wnioskowania jak ono wpłynęło na rozwój nauki o miłosierdziu i jakie znalazło przełożenie na praktykę życia chrześcijańskiego. W końcu zadaje pytanie o dojrzałość Pawłowej nauki o Bożym miłosierdziu.

Biogram autora

  • Zbigniew Rycerz - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
    Zbigniew Rycerz MSF (ORCID: 0000-0002-9238-6531) – kapłan Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny (święcenia 19.05.2012), mgr zarządzania i marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (2005), mgr teologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2012), doktorant biblistyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (od 2014) ze stopniem naukowym licencjatu kościelnego (2016). Adres do korespondencji: ul. Leopolda Miki 3, 44-144 Żernica. E–mail: zbigi1@o2.pl.

Bibliografia

Bernaciak J., Temat miłosierdzia w Listach św. Pawła, w: Święty Paweł i jego dzieło, red. J. Miczyński, Lublin 2014, s. 177–200.

Piotr Chryzolog, Kazanie 108: Bądź kapłanem Boga i Jego ofiarą, w: Liturgia godzin, t. 2, Poznań 1984, s. 606.

Coogan M.D., Miłosierdzie Boże, w: Słownik wiedzy biblijnej, red. B.M. Metzger, M.D. Coogan, Warszawa 1996, s. 519–520.

Czerski J.M., Miłosierdzie w listach św. Pawła, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” 13 (1992), s. 13–29.

Czerski J.M., Nowotestamentalna terminologia miłosierdzia, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 1 (1987) nr 40, s. 19–26.

Dufour-Léon X., Słownik Nowego Testamentu, tłum. i oprac. K. Romaniuk, Poznań 1986.

Franciszek, Bulla Misericordiae vultus, Rzym 2015.

Gieniusz A., Boże miłosierdzie jako źródło chrześcijańskiego nonkonformizmu (Rz 12, 1–2[8]), „Verbum Vitae” 3 (2003), s. 139–161.

Hałas S., Bóg jako miłosierny ojciec. Biblijne podstawy teologii miłosierdzia, „Sympozjum” 7 (2003) nr 2, s. 47–60.

Hałas S., Bóg jako „Ojciec miłosierdzia” (2 Kor 1, 3). Biblijne powiązanie Bożego miłosierdzia z ojcostwem, „Verbum Vitae” 3 (2003), s. 163–179.

Hałas S., Miłosierdzie w Piśmie Świętym, Kraków 2016.

Jankowski A., Listy więzienne świętego Pawła. Do Filipian – do Kolosan – do Filemona – do Efezjan. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, Poznań 1962.

Jankowski A., Romaniuk K., Stachowiak L., Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu, Poznań–Warszawa 1975.

Kasiłowski P., Miłosierdzie w Nowym Testamencie, „Studia Bobolanum” 27 (2016) nr 1, s. 29–41.

Kowalska F., Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej, Warszawa 1993.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, opracował zespół biblistów polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich (Biblia Tysiąclecia), Poznań 20005.

Piekarz D., „Ubodzy, a wzbogacający wielu” (por. 2 Kor 6, 10). Ubóstwo Chrystusa i wiernych w nauczaniu św. Pawła, „Polonia Sacra” 20 (2016) nr 1, s. 81–94.

Szymik S., Modlitwa apostolska św. Pawła, „Verbum Vitae” 22 (2012), s. 137–154.

Vanhoye A., Miłosierdzie w Biblii, „Pastores” 13 (2001) nr 4, s. 9–17.

Wilczek S., Miłosierdzie Boże w Starym i Nowym Testamencie według encykliki Jana Pawła II „Dives in misericordia”, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 23/24 (1990–1991), s. 23–41.

Wrona G., „Obdarzony miłosierdziem przez Pana” (1 Kor 7, 25). Teologia miłosierdzia w Listach św. Pawła, Kraków 2010.

Zdybicka Z.J., Sprawiedliwość a miłosierdzie w chrześcijaństwie, w: Sprawiedliwość – idee a rzeczywistość, red. P. Jaroszyński, Lublin 2009, s. 123–134.

Zyzak W., Miłosierdzie jako termin teologiczny, „Polonia Sacra” 19 (2005) nr 1, s. 133–154.

Pobrania

Opublikowane

2020-04-30

Podobne artykuły

1-10 z 325

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.