Komunikacja w mediach według Jana Pawła II. Studium przypadku

Maciej Szczepaniak

Abstrakt


Jan Paweł II widział w mass mediach prawdziwą rewolucją kulturową – pierwszy współczesny areopag – na którym nieustannie dokonuje się wymiana informacji, idei i wartości. Z perspektywy czasu warto zadać pytanie, czy papież realizował postulat posługiwania się techniką współczesnej komunikacji jako integralną częścią działalności Kościoła?
Autor skupia się na dwóch znamiennych wydarzeniach – modlitwie przy Ścianie Płaczu w Jerozolimie i wołaniu o pokój w przededniu wybuchu II wojny w Zatoce Perskiej. Artykuł pokazuje, że potencjał komunikacyjny Jana Pawła II wypływał z jego osobowości nacechowanej historią własnych, osobistych przeżyć.


Słowa kluczowe


Jan Paweł II; komunikacja; mass media; obraz i słowo w komunikacji

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Accattoli L., Effetto Wojtyła, „Mass Media” 5 (1986) nr 1, s. 5–12.

Craig R.T., Communication as a Practical Discipline, w:, Rethinking communication, vol. 1, ed. B. Dervin, L. Grossberg, B. O’Keefe, E. Wartella, Newbury Park 1989, s. 97–122.

De Kerckhove D., L’aura elettronica, „Mass Media” 5 (1986) nr 1, s. 24–44.

Drożdż M., Godność osoby ludzkiej jako fundament i cel komunikacji medialnej, „Studia Socialia Cracoviensia” 8 (2016) nr 2, s. 11–28.

Fumagalli A., Una rivoluzione comunicativa, w: Karol Wojtyła, un Pontefice in diretta, ed. G. Mazza, Roma 2008, s. 81–90.

La narrazione del carisma. I viaggi di Giovanni Paolo II in televisione, red. G. Guizzardi, Roma 1986.

Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio o relacjach między wiarą a rozumem, Poznań 1998.

Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris missio o stałej aktualności posłania misyjnego, Watykan 1990.

Jan Paweł II, List apostolski „Szybki rozwój” do odpowiedzialnych za środki społecznego przekazu, (24.01.2005), www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/ szybkir_24022005.html (27.02.2010).

Jan Paweł II, Orędzia na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu: Konkordancja, red. D. Sonak, I. Piątek-Belina, D. Belina, A. Szajda, M. Wyrostkiewicz, Lublin 2015.

Jan Paweł II, Istota wielkości i odpowiedzialności sztuki i publicystyki. Przemówienie do artystów i dziennikarzy, Monachium, 19.11.1981, w: Jan Paweł II, Wiara i kultura. ­Dokumenty, przemówienia, homilie, Rzym 1986, s. 99–108.

Jan Paweł II, Bądźcie współpracownikami prawdy w służbie sprawiedliwości i miłości. Do pracowników mass mediów (Los Angeles, 15.09.1987), w: Media i dziennikarstwo w ­nauczaniu Jana Pawła II, zebrał i opracował ks. A. Lewek, Warszawa 2008.

Kościół Jana Pawła II – Kościół Benedykta XVI. Z Haliną Bortnowską, ks. Michałem Czajkowskim, ks. Tadeuszem Dzidkiem i ks. Grzegorzem Rysiem rozmawia Janusz Poniewierski, „Znak” 1 (2006), s. 18–43.

Krajewski S., Jan Paweł II w oczach Żydów, „Znak” 1 (2006), s. 85–89.

Maciejewski J., Karol Wojtyła i Jan Paweł II wobec literatury, „W Drodze” 7 (1983), s. 57–72.

McLuhan M., Zrozumieć media: przedłużenia człowieka, tłum. N. Szczucka, Warszawa 2004.

McQuail D., Teoria komunikowania masowego, tłum. M. Bucholc, A. Szulżycka, Warszawa 2008.

Orędzia na Dni Środków Społecznego Przekazu, https://www.paulus.org.pl/210,oredzia-na-dni-srodkow-spolecznego-przekazu (6.02.2020).

Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Etyka w Internecie, Watykan, 22.02.2002, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/rady_pontyfikalne/r_komunik_spol/ internet_etyka_22022002.html (10. 02.2020).

Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Instrukcja duszpasterska „Aetatis novae” o przekazie społecznym w 20. rocznicę ogłoszenia instrukcji „Communio et Progressio” (22.02.1992), OsRomPol 13 (1992) nr 6, s. 50–59.

Sobór Watykański II, Dekret o środkach społecznego przekazu Inter mirifica, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, tekst polski, nowe tłum., red. M. Przybył, Poznań 2002, s. 104–166.

Van Dijk J., Społeczne aspekty nowych mediów. Analiza społeczeństwa sieci, tłum. J. ­Konieczny, Warszawa 2010.
Copyright (c) 2020 Maciej Szczepaniak