Aspekty ojcostwa Bożego w wybranych perykopach Mateuszowych

Stanisław Witkowski

Abstrakt


Ojciec opowiada się za ludźmi prostymi. Objawia im więź istniejącą między Nim a Synem i jednocześnie zakrywa ją przed pychą uczonych (11, 25–27). Ojciec powinien spotykać się z bojaźnią ze strony ludzi, ponieważ rozstrzyga o ostatecznym losie człowieka. Wzmianka o możliwości definitywnego odrzucenia przez Ojca zostaje złagodzona Jego troską i wiedzą o każdym szczególe życia człowieka (10, 28–31). Z faktu, że Bóg jest Ojcem, wynika powszechne braterstwo łączące uczniów, które nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek formą zależności. Uczniowie są bowiem zależni jedynie od Ojca w niebie (23, 9).


Słowa kluczowe


ukrywać; objawiać; bać się; jeden Ojciec

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Blomberg C.L., Matthew, Nashville 1992 (The New American Commentary, 22).

France R.T., The Gospel of Matthew, Cambridge 2007 (The New International Commentary on the New Testament).

Gnilka J., Das Matthäusevangelium. Kommentar zu Kap. 1, 1–13, 58, Freiburg, Basel, Wien 1993 (Herders Theologischer Kommentar zum Neuen Testament, 1/1).

Grasso S., Il Vangelo di Matteo, Roma 1995 (Collana Biblica).

Kwas A., Bóg Ojcem w Nowym Testamencie, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 35 (1982) nr 3, s. 186–193.

Mickiewicz F., Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem (Iz 64, 7). Biblia o Bogu Ojcu, red. J. Warzecha, Warszawa 1999 (Rozprawy i Studia Biblijne, 5).

Nolland J., The Gospel of Matthew, Grand Rapids/Cambridge 2005 (The International Greek Testament Commentary).

Langkammer H., Bóg jako Ojciec w świetle Nowego Testamentu, Radom 1999.

Luz U., Das Evangelium nach Matthäus (Mt 8–17), Zürich, Brauschweig, Neukirchen-Vluyn 1990 (Evangelisch-Katholischer Kommentar zum Neuen Testament, 2/4).

Paciorek A., Ewangelia według świętego Mateusza, Częstochowa 2006 (Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament, 1/2).

Rosik M., Teologia Nowego Testamentu, t. 1: Ewangelie synoptyczne i Dzieje Apostolskie, Wrocław 2008.

Sand A., Das Evangelium nach Matthäus, Regensburg 1986 (Regensburger Neues Testament).

Senior D., Matthew, Nashville 1998 (Abingdon New Testament Commentaries).

Strack H. L., Billerbeck P., Das Evangelium nach Mattäus erläutert aus Talmud und Midrasch, München 19562 (Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch, 1).

Trilling W., Vangelo secondo Matteo (traduzione dal tedesco di B. da Malè), Roma 20013 (Commenti Spirituali del Nuovo Testamento).

Turner D. L., Matthew, Grand Rapids 2008 (Baker Exegetical Commentary on the New Testament).

Witkowski S., Nowa jakość życia. Kazanie na Górze (Mt 5–7), Kraków 2004.
Copyright (c) 2020 Stanisław Witkowski