Ewangelia regułą życia osób konsekrowanych w nauczaniu Kościoła od Pawła VI do Franciszka

Autor

  • Małgorzata Pagacz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.26105

Słowa kluczowe:

Gospel, consecrated life, the teaching of the Catholic Church

Abstrakt

This article presents the importance of the Gospel in the life of consecrated persons according to the teaching of the Church from Paul VI to Francis. The teaching of Popes Paul VI, John Paul II, Benedict XVI and Francis point to the Gospel as the norm and rule of consecrated life. There are many points of convergence in the teaching of the post-conciliar popes on the evangelical character of the consecrated life. This issue is a clear example of the continuity of the teaching of the Church. Each of the Popes emphasizes their thought slightly differently, but they all unequivocally demand that consecrated persons be fully faithful to the Gospel. Because of the contemporary crisis of the consecrated life, these recommendations acquire particular significance and constitute a necessary signpost for the future.

Biogram autora

Małgorzata Pagacz - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Małgorzata Pagacz USJK — siostra należąca do Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego; doktor nauk teologicznych, mgr matematyki, prowadzi wykłady zlecone na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, odpowiedzialna za formację profesek czasowych swego zgromadzenia.

Bibliografia

Alfabet Franciszka, red. P. Żyłka, Kraków 2013.

Benedykt XVI, Adhortacja Verbum Domini, Watykan 2010.

Benedykt XVI do osób konsekrowanych, red. M. Saj, Kraków 2009. Benedykt XVI, Homilia podczas Nieszporów w bazylice opactwa benedyktyńskiego: Niczego nie przedkładać nad miłość Chrystusa, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 7–8 (2009), s. 52–53.

Benedykt XVI, Homilia podczas Nieszporów w święto Ofiarowania Pańskiego: Życie konsekrowane świadectwem umiłowania Ewangelii, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 3 (2011), s. 26–28.

Benedykt XVI, Homilia podczas Nieszporów w święto Ofiarowania Pańskiego: Dziękujemy za dar powołania, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 3 (2012), s. 25–26.

Benedykt XVI, Homilia podczas Mszy św. na rozpoczęcie Roku Wiary: Pielgrzymka na pustyniach współczesnego świata, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 11 (2012), s. 8–10.

Benedykt XVI, Przemówienie do młodych zakonnic w klasztorze św. Wawrzyńca w Escorialu: Musicie dawać świadectwo o spotkaniu z Chrystusem, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 10–11 (2011), s. 12–13.

Benedykt XVI, Przemówienie do przedstawicieli świata kultury, sztuki i gospodarki w bazylice Santa Maria della Salute: Ewangelia jest największą siłą przemiany świata, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 7 (2011), s. 44–46.

Benedykt XVI, Przemówienie do uczestników I Zgromadzenia Plenarnego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji: Musimy szukać nowych sposobów skutecznego głoszenia Ewangelii, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 7 (2011), s. 39–40.

Dekret o przystosowanej do współczesności odnowie życia zakonnego Perfectae caritatis, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, s. 264–275.

Delfieux M. P., Źródło na pustyni miast. Reguła życia Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich, tłum. K. Strzelecka, Warszawa 1991.

Franciszek, Adhortacja Evangelii gaudium, Watykan 2013.

Franciszek, Audiencja dla uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji: Potrzebny jest tlen Ewangelii, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 12 (2013), s. 18–19.

Franciszek, Homilia podczas Mszy św. dla biskupów, kapłanów, zakonników, zakonnic i seminarzystów w Rio de Janeiro: Idźmy na rozstaje dróg, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 10 (2013), s. 17–18.

Franciszek, Homilia podczas Mszy św. w święto Ofiarowania Pańskiego: Maryja i Symeon z Dzieciątkiem na ręku, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 2 (2015), s. 50–51.

Franciszek, Język pojednania. Audiencja generalna, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 7 (2013), s. 48–50.

Franciszek, List apostolski do zakonnic i zakonników na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego: Świadkowie radości, Watykan 2014.

Franciszek, Przemówienie do księży, zakonników i zakonnic w katedrze św. Rufina: Kościół wzrasta dzięki atrakcyjności świadectwa, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 11 (2013), s. 13–15.

Franciszek, Przemówienie do uczestników kapituły generalnej dominikanów: Dobry kaznodzieja, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 9 (2016), s. 15–16.

Franciszek, Rozpalone serca. Modlitwa maryjna z Papieżem, „L’Osservatore Romano” 9 (2016), s. 35–36.

Franciszek, Spotkanie z duchowieństwem, osobami konsekrowanymi i seminarzystami w Sarajewie: Nie zapominajcie o przeszłości, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 6 (2015), s. 12–14.

Franciszek, Spotkanie z kapłanami, zakonnikami, seminarzystami i rodzinami w Palo: Trzeba czynić więcej dla ubogich, „L’Osservatore Roma- no” 2 (2015), s. 23–24.

Franciszek, Spotkanie z seminarzystami, nowicjuszami i nowicjuszkami: Wiarygodni i konsekwentni, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 8–9 (2013), s. 41–45.

Jan Paweł II, Adhortacja Vita consecrata, Wrocław 1996.

Jan Paweł II, List apostolski na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000: Novo millennio ineunte, Watykan 2001.

Jan Paweł II, O życiu zakonnym. Przemówienia, listy apostolskie, instrukcje, red. E. Weron, A. Jaroch, Poznań–Warszawa 1984.

Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 1994.

Kiciński J., Powołanie — konsekracja — misja. Personalistyczny aspekt teologii życia konsekrowanego we współczesnym Magisterium Kościoła, Wrocław 2008.

Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Głoście. Do osób konsekrowanych świadków Ewangelii wśród narodów, Warszawa 2016.

Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Radujcie się. List okólny do osób konsekrowanych z nauczania Papieża Franciszka, Warszawa 2014.

Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Rozpoznawajcie. Do osób konsekrowanych podążających szlakiem znaków Bożych, Warszawa 2014.

Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Instrukcja Rozpocząć na nowo od Chrystusa. Odnowione zaangażowanie życia konsekrowanego w trzecim tysiącleciu, Poznań 2002.

Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei Verbum, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, s. 350–363.

Paweł VI, Adhortacja Evangelica testificatio, Watykan 1971.

Paweł VI, Adhortacja Evangelii nuntiandi, Watykan 1975.

Paweł VI, Charyzmat życia zakonnego. Przemówienia i dokumenty, Warszawa–Poznań 1974.

Życie konsekrowane w nauczaniu Jana Pawła II, red. Cz. Drążek, Kraków 1996.

Pobrania

Numer

Dział

Artykuły