Tom 3 (2013)

Spis treści

Artykuły

Portrety przypadku PDF
Jakub Jernajczyk 5–20
Przypadkowość śmierci (wybrane aspekty) PDF
Maria Midura 21–34
Amor fati Fryderyka Nietzschego (konieczność i przypadkowość losu człowieka) PDF
Paweł Pałasiński 35–56
Zasada antropiczna a dzieje kultury. Między determinizmem, tradycją i przypadkiem PDF
Katarzyna Szkaradnik 57–80
Prawdopodobieństwo: droga do pewności? Probabilistyka w myśli Johna Henry’ego Newmana PDF
Piotr Cebula 81–97
Rola przypadku w twórczości Witolda Lutowsławskiego. W nawiązaniu do myśli Michała Hellera PDF
Marek Dolewka 98–114
Czesław Miłosz wobec pytania unde malum? PDF
Marcin Potyczka 115–126
Fatum i absurd. Inspiracja tragedią grecką w twórczości Alberta Camusa PDF
Joanna Roś 127–139
Dwa żywioły bezkresu. Woda i powietrze w filozofii Gastona Bachelarda PDF
Joanna Kotowska 140–153
O głosach w głowie Sokratesa. Przyczynek do dyskusji PDF
Zofia Sajdek 154–169

Recenzje

Sebastian Gałecki, Spór o sumienie. Źródła i konsekwencje etyki Johna Henry’go Newmana, Universitas, Kraków 2012, ss. 468 PDF
Piotr Cebula 170–173

Sprawozdania

Z działalności Koła Naukowego Studentów Filozofii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie PDF
Dorota Bentke, Zofia Sajdek, Mikołaj Małecki 174–177
Konferencja: Studium przypadku. Kraków, 1-2 grudnia 2012 PDF
Dorota Bentke, Zofia Sajdek, Mikołaj Małecki 177–180
Konferencja: (Nie)konkluzywność dowodów na istnienie Boga. Kraków, 28 marca 2013 PDF
Dorota Bentke, Zofia Sajdek, Mikołaj Małecki 180–184