Zasady

Działy

Articles

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Historia

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Teologia

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Filozofia

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Materiały

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzja

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

1. Artykuły złożone przez autorów podlegają wstępnej ocenie w Redakcji. W przypadku poważnych wątpliwości autorzy mogą zostać poproszeni o dokonanie uzupełnień i poprawek natury formalnej i merytorycznej.

2. Artykuły przekazywane są następnie recenzentom zewnętrznym, zgodnie z ich kompetencjami naukowymi.

3. Recenzentom nie przekazuje się wiadomości, kto jest autorem artykułu. Podobnie autorów nie informuje się, kto wykonał recenzje.

4. Dobór recenzentów wykonywany jest zgodnie z zasadą zachowania bezstronności; recenzenci powinni pochodzić z innych ośrodków naukowych niż autor artykułu.

5. W przypadku konieczności dokonania poważniejszych poprawek autor otrzymuje recenzje w celu uwzględnienia uwag i przeredagowania tekstu.

6. Ostateczną decyzję o publikacji tekstu podejmuje redaktor naczelny biorąc pod uwagę recenzje. Jeśli recenzje są negatywne, tekst jest zwracany autorowi z informacją o odmowie publikacji.

 

Polityka Open Access

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.