Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Studia Socialia Cracoviensia to czasopismo naukowe wydawane przez Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Pismo stanowi forum prezentacji i promocji badań naukowych z obszaru problematyki rodziny, społeczeństwa, mediów, dziennikarstwa i komunikacji społecznej, kultury i edukacji medialnej, wychowania i edukacji prorodzinnej, moralności i etyki społecznej, polityki społecznej i rodzinnej, problematyki transformacji społeczno-kulturowych i rozwoju cywilizacyjnego, oraz recepcji społecznego nauczania Jana Pawła II.

 

Pismo otwarte jest na twórczy dialog międzydyscyplinarny z bogactwem współczesnej myśli społecznej. Jest ono forum i areopagiem wymiany myśli w duchu prymatu osób nad rzeczami, prymatu etyki nad techniką i polityką oraz prymatu tego, co trwałe i wieczne, nad tym, co kruche i przemijające. Łamy czasopisma są otwarte dla wszystkich, szczególnie młodych badaczy, którym ten duch troski o człowieka i społeczność jest bliski. Studia Socialia Cracoviensia wydawane w trybie półrocznym zawierają cztery części: pierwsza część obejmuje rozprawy tematyczne numeru, druga część zawiera opracowania i rozprawy badawcze zgodne z ogólną tematyką pisma, trzecia część prezentuje oceny, recenzje i sprawozdania oraz końcowa część, dokumentacyjno-informacyjna, zawiera materiały bibliograficzne, informacyjne, promocyjne oraz dokumentacyjne projektów i działań badawczych, dydaktycznych i popularyzatorskich w obszarze zainteresowania badawczego pisma.

 

Działy

Dział tematyczny

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Rozprawy, opracowania

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje, sprawozdania

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Dokumentacje, informacje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Działania dla społeczności

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Artykuły nadsyłane do redakcji są recenzowane anonimowo przez 2 niezależnych recenzentów według zasady double-blind review process, zgodnie ze standardami Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego. W kolejnych numerach czasopisma "Studia Socialia Cracoviensia" publikowane będą tylko te artykuły, które otrzymały pozytywne recenzje lub zostały skorygowane według zaleceń recenzentów. Lista współpracujących z redakcją recenzentów jest publikowana każdorazowo w drugim numerze czasopisma z każdego roku.

 

Polityka Open Access

Czasopismo zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp (ang. open access) do całej zawartości, co czyni wyniki badań bardziej dostępnymi i wspiera wymianę wiedzy na poziomie krajowym i międzynarodowym.

 

Zapora Ghostwriting

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting” i „guest authorship”, redakcja wymaga ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji, w szczególności autorstwa koncepcji, założeń, metod i poszczególnych fragmentów tekstu. Konieczne jest również informowanie redakcji o źródłach finansowania publikacji. Ponieważ „ghostwriting” i „guest authorship” stanowią przejawy nierzetelności naukowej, autorzy artykułów proszeni są o składanie w redakcji deklaracji dotyczących wkładu merytorycznego i finansowego podmiotów przyczyniających się do powstania publikacji.