Świeccy w Kościele. Wybrane uwarunkowania historyczne sytuacji współczesnej

Grzegorz Strzelczyk, Magdalena Jóźwik

Abstrakt


The current situation of lay people in the Church is strongly conditioned by how the relationship between laity and clergy (and laity–religious) evolved both in theology and in the practice of Church life in the previous centuries. The article is an attempt at providing a brief account of the history of these relations, beginning from the time when the functional distinction between clerics and lay people originated, through the period in which, in the context of a class society, the concept of states within the Church was introduced, and they were diversified within different perfection hierarchies, to the times when theology completed the circle, once again acknowledging the universal call to holiness in the Church, one that precedes all distinctions.


Słowa kluczowe


ecclesiology; history of theology; lay people; clerics

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Blachnicki F., Laikat w funkcji proroczej Kościoła, „Homo Dei” 36 (1967) 4, s. 211–218.

Blachnicki F., Nowy obraz Kościoła – nowe duszpasterstwo, w: W nurcie zagadnień posoborowych, t. 5, red. B. Bejze, Warszawa 1972, s. 411–441.

Blachnicki F., O eklezjologiczną koncepcję teologii pastoralnej, „Zeszyt Naukowy KUL” 8 (1965) 1, s. 63–74.

Dokumenty synodów od 50 do 381 roku, red. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2006, s. 19.

Gasparri P., Katechizm katolicki, przeł. J. Korzonkiewicz, Warszawa 2015.

Jan XXIII, Enycklika Mater et Magistra.

Karrer L., Laïc/clerc, w: Dictionnaire de théologie, red. P. Eicher, Paris 1988, s. 346–351.

Katechizm rzymski według uchwały ś. Soboru Trydenckiego dla plebanów ułożony, tłum. W. Kuczborski, t. 2, Jasło 1866.

Kodeksu prawa kanonicznego z 1917 roku.

Kubiś A., Główne etapy kształtowania się doktryny eklezjalnej, „Folia Historica Cracoviensia” 8 (2002) s. 73–96.

List biskupów egipskich i ich duchownych do Leona Augusta, w: Dokumenty synodów od 431 do 504 roku, red. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2011, s. 195–202.

Rudloff L., Mała dogmatyka dla świeckich, przeł. T. Czaputa, Warszawa 1937.

Marcel G., Być i mieć, przeł. D. Eska, Warszawa 1962.

O’Malley J. W., Trydent. Co się zdarzyło podczas soboru, tłum. M. Chojnacki, Kraków 2014.

Paweł VI, Motu proprio Ministeria quaedam.

Pius X, Encyklika Vehemeter nos.

Pius XII, Encyklika Mystici Corporis Christi.

Reguła Pachomiusza, w: Pachomiana latina, tłum. A. Bober, W. Miliszkiewicz, M. Starowieyski, Kraków 1996.

Reguła św. Augustyna, w: Św. Augustyn, Pisma monastyczne, tłum. P. Nehring, M. Starowieyski, R. Szaszka, Kraków 2002.

Sobór Trydencki, Prawdziwa i katolicka nauka o sakramencie święceń dla potępienia błędów naszych czasów, w: Dokumenty soborów powszechnych, red. A. Baron, H. Pietras, t. 4, Kraków 2004, s. 678–687.

Sobór Watykański II, Konstytucja Lumen gentium.

Szafrański A. L., Kapłaństwo wiernych, Lublin 1958.

Wojtyła K., Wypowiedź na piśmie na temat świętości Kościoła, w: Karol Wojtyła na Soborze Watykańskim ii. Zbiór wystąpień, red. R. Skrzypczak, Warszawa 2011, s. 222–229.
Copyright (c) 2019 Grzegorz Strzelczyk, Magdalena Jóźwik