Świeccy – współodpowiedzialni czy tylko odbiorcy nauczania? Punkty zapalne i perspektywy zmian

Józef Majewski

Abstrakt


There are currently emphatic appeals for increased efforts in order to include laity in vita et in missione Ecclesiae in the areas of theology and ecclesiology. They define the lay person by negation, as a person without the charism of priesthood. Could you be responsible for situations in which you did not receive the gift of grace from the Holy Spirit? Rather the possession of a charism can create the proper Christian responsibility. In other words, this negative theology of laity cannot make for an ecclesial accountability, because it does not recognize in the lay people their own gifts of grace. It does not conceptualize the mysterious connection between every believer and Holy Spirit who dwells in him and who forms an outstanding vocation of every christifideles. This charismatic presence of the Holy Spirit causes everyone to be in a position of responsibility for their own charism in Ecclesia. So, the theology of charism plays the crucial role in a theoretical and a practical repair of ecclesiastic responsibility of lay people. It had been awakened by Vatican II but was present in theology and practiced in the church at most for two or three decades after only the council.


Słowa kluczowe


laity; theology of charism; Vatican II; ecclesiology; reform of the Church

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bogacki H., Charyzmatyczna struktura Kościoła pierwotnego, „Collectanea Theologica” (1971) z. 2, s. 43–52.

Bretzke J. T., Consecrated Phrases: A Latin Theological Dictionary: Latin Expressions Commonly Found in Theological Writings, Collegeville 2013.

Congar Y., The Laity, w: Vatican II: An Interfaith Appraisal: International Theological Conference, University of Notre Dame: March 20–26 1966, ed. J. H. Miller, Notre Dame 1966, s. 239–249.

Forte B., The Church: Icon of the Trinity. A Brief Study, trans. R. Paolucci, Boston 1991.

Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium.

Gaillardetz R. R., Re-Thinking the Lay/Clergy Distinction, https://richardgaillardetz.files.wordpress.com/2014/04/rethinking_the_lay-clergy_distinction.pdf (28.12.2017).

Gaillardetz R. R., Shifting Meanings in the Lay–Clergy Distinction, „Irish Theological Quarterly” (1999) nr 2, s. 115–139.

Hitchcock H. H., The Vatican Instruction on Non-Ordained. Distinction of Roles of Priests and Laity Reaffirmed, Dissent Persists, „Adoremus Bulletin. Online Edition” (1998) nr 2, https://adoremus.org/2007/12/31/THE-VATICAN-INSTRUCTION-ON-NON-ORDAINED/ (27.12.2017).

Hoebel T., Laity and Participation: A Theology of Being the Church, Oxford–Wien 2006.

Huels J., Interpreting an Instruction Approved „in forma specifica”, „Studia Canonica” (1998) nr 32, s. 5–46.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Christifideles laici.

Kokoszka A., Posłannictwo katolików świeckich w Kościele u progu Trzeciego Tysiąclecia, „Currenda. Pismo Urzędowe Diecezji Tarnowskiej” (1998) nr 4, http://www.currenda.diecezja.tarnow.pl/archiwum/4–98/o-1.htm (27.12.2017).

Kongregacja Nauki Wiary, List Iuvenescit Ecclesia do Biskupów Kościoła katolickiego na temat relacji między darami hierarchicznymi a charyzmatycznymi dla życia i misji Kościoła, http://episkopat.pl/relacja-miedzy-darami-hierarchicznymi-a-charyzmatycznymi-list-kongregacji-nauki-wiary/ (19.12.2017).

Kongregacja ds. Duchowieństwa, Papieska Rada ds. Świeckich, Kongregacja Nauki Wiary, Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Kongregacja ds. Biskupów, Kongregacja ds. Ewangelizacji Narodów, Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Papieska Rada ds. Interpretacji Tekstów Prawnych, „Ecclesiae de mysterio”. Instrukcja o niektórych problemach dotyczących współpracy wiernych świeckich w ministerialnej posłudze kapłanów, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/swieccy_kapl_01.html (27.12.2017).

Kowalczyk M., Charyzmat, w: Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki i in., Lublin–Kraków 2002, s. 184–188.

Kudasiewicz J., Rola charyzmatów w Kościele pierwotnym w świetle Listów św. Pawła, w: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki, t. 4, red. S. Łach i in., Lublin 1979, s. 97–112.

Kudasiewicz J., Rola charyzmatów w Kościele pierwotnym w świetle listów św. Pawła, http://biblista.pl/ukryte/czytelnia-biblijna/5425-rola-charyzmatow-w-kociele-pierwotnym-ks-j-kudasiewicz.html (27.12.2017).

Küng H., Charismatic Ecclesiology, trans. R. i R. Ockenden, w: V.-M. Kärkkäinen, An Introduction to Ecclesiology: Ecumenical, Historical and Global Perspectives, Downers Grove 2002, s. 103–112.

Majewski J., Teologia na rozdrożach, Kraków 2005.

Vatican II: An Interfaith Appraisal: International Theological Conference, University of Notre Dame: March 20–26 1966, red. J. H. Miller, Notre Dame 1966.

Moysa S., Z problematyki charyzmatów Ducha Świętego, „Collectanea Theologica” (1977) z. 3, s. 17–38.

Neuner P., Aspects of a Theology of the Laity, „Theology Today” (1989) nr 2, s. 121–125.

Neuner P., Was ist ein Laie?, „Stimmen der Zeit” (1992) nr 8, s. 507–518.

Njiru P. K., Charisms and the Holy Spirit’s Activity in the Body of Christ: An Exegetical-Theological Study of 1 Corinthians 12, 4–11 and Romans 12, 6–8, Roma 2002.

Osborne K., Ministry: Lay Ministry in the Roman Catholic Church: Its History and Theology, Eugene 2003.

Parrella F. J. The Laity in the Church, „Catholic Theological Society of America Proceedings” (1980) nr 35, s. 264–286.

Ratzinger J., A proposito dell’Istruzione su alcune questioni circa la collaborazione dei fedeli laici al ministero dei presbiteri, „L’Osservatore Romano” z 11 marca 1998, http://www.ratzinger.us/La-collaborazione-dei-fedeli-laici-al-ministero-dei-presbiteri/ (27.12.2017).

Sesboüé B., Rome et les laïcs: Une nouvelle pièce au débat: L’Instruction romaine du 15 août 1997, Paris 1998.

Skowronek A. J., Perspektywy bycia księdzem. Polemika wokół rzymskiej instrukcji na temat współpracy księży i świeckich¸ „Przegląd Powszechny” (1998) nr 3, s. 339–349.

Snela B., Wprowadzenie do zagadnienia charyzmatów w Kościele, „Collectanea Theologica” (1971) z. 4, s. 53–74.

Suenens L. J., Nowe Zesłanie Ducha Świętego, przeł. J. Fenrychowa, Poznań 1988.

Wojciechowski M., O świeckich i do świeckich („Christifideles laici”), https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TD/jp2_swieccy.html (19.12.2017).
Copyright (c) 2019 Józef Majewski