Czasopisma

 • Analecta Cracoviensia

  Rocznik Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, który ukazuje się nieprzerwanie od 1969 roku.

  Analecta Cracoviensia (ISSN 0209-0864 druk, ISSN 2391-6842 online) posiada Unikatowy Identyfikator Czasopisma: 201135, a zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych w roku 2023 liczbę punktów40 i przypisane dyscypliny naukowefilozofiahistorianauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczneprawo kanonicznenauki biblijnenauki teologiczne, a zgodnie z komunikatem Ministra Nauki z dnia 05 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych od roku 2024 – liczbę punktów20 i przypisane dyscypliny naukowefilozofia, prawo kanonicznenauki biblijnenauki teologiczne.

 • Annales Canonici

  Półrocznik prawniczy skierowany do środowisk akademickich, praktyków prawa, jak i do wszystkich, którzy zainteresowani są dziedziną prawa kościelnego. W czasopiśmie zamieszczane są recenzje i sprawozdania z wydarzeń, zwłaszcza związanych z działalnością legislacyjną w Kościele powszechnym oraz w Kościołach lokalnych, a także wiadomości i informacji dotyczących znaczących osiągnięć w nauce prawa kościelnego w Polsce i za granicą.

  Annales Canonici (ISSN 1895-0620 druk, ISSN 2391-6567 online) posiada Unikatowy Identyfikator Czasopisma: 486652, a zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych w roku 2023 liczbę punktów: 140 i przypisane dyscypliny naukowe: nauki prawneprawo kanoniczne, a zgodnie z komunikatem Ministra Nauki z dnia 05 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych od roku 2024 – liczbę punktów40 i przypisane dyscypliny naukowe: nauki prawneprawo kanoniczne.

 • Folia Historica Cracoviensia

  Półrocznik Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. 

  Czasopismo zapewnia natychmiastowy, bezpłatny, powszechny i stały dostęp do swoich treści, wspierając w ten sposób globalną wymianę wiedzy akademickiej. Wydawnictwo i redakcja nie pobierają opłat za przygotowanie i publikację tekstów.

  Folia Historica Cracoviensia jest czasopismem indeksowanym w bazach: Index Copernicus, BazHum, CEJSH (Central European Journal of Social Sciences and Humanities), Pol-index, ERIH Plus, InfoBase, DOAJ (Directory of Open Access Journals), CEEOL (Central and Eastern European Online Library).

  Folia Historica Cracoviensia (ISSN 0867-8294 druk, ISSN 2391-6702 online) posiada Unikatowy Identyfikator Czasopisma: 200366, a zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych w roku 2023 liczbę punktów: 100przypisane dyscypliny naukowe: archeologiaetnologia i antropologia kulturowahistorianauki o sztuce, a zgodnie z komunikatem Ministra Nauki z dnia 05 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych od roku 2024 – liczbę punktów70 i przypisane dyscypliny naukowe: archeologiaetnologia i antropologia kulturowahistorianauki o sztuce.

 • Logos i Ethos

  „Logos i Ethos” jest półrocznikiem wydawanym od 1991 roku przez Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Czasopismo powstało w celu upowszechniania krajowych oraz międzynarodowych badań w zakresie szeroko rozumianej filozofii. Publikujemy artykuły naukowe, przekłady, komentarze, recenzje, sprawozdania, wywiady. Nabór tekstów prowadzimy w trybie ciągłym. Logos i Ethos jest indeksowany przez CEJSH (Central European Journal Of Social Sciences And Humanities), ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities), BAZHUM, POL-INDEX, PBN (Polska Bibliografia Naukowa), The Philosopher’s Index

  Logos i Ethos (ISSN 0867-8308 druk, ISSN 2391-6834 online) posiada Unikatowy Identyfikator Czasopisma: 200367, a zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych w roku 2023 liczbę punktów: 100przypisane dyscypliny naukowe: filozofia, a zgodnie z komunikatem Ministra Nauki z dnia 05 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych od roku 2024 – liczbę punktów70 i przypisane dyscypliny naukowe: filozofia.

 • Polonia Sacra

  „Polonia Sacra” jest czasopismem naukowym publikowanym przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Publikuje oryginalne artykuły naukowe, sprawozdania i recenzje z nauk teologicznych i nauk biblijnych. Tematyka czasopisma skupia się na promocji polskiej myśli teologicznej, związkach teologii z kulturą i historią Polski. Służy upowszechnianiu owoców badań naukowych nad Biblią, religijnością chrześcijańską, wolnością religijną, dialogiem ekumenicznym i międzyreligijnym. Promuje badania ukazujące wkład znaczących postaci dla teologii i kultury polskiej oraz historii Kościoła. Polskie badania teologiczne przedstawiane są w kontekście dyskusji międzynarodowej. Jest też miejscem na przedstawienie rozwoju idei teologicznych w ciągu wieków, oryginalnych analiz wybitnych teologów i ich dorobku, spuścizny Jana Pawła II i innych świętych i teologów, tradycji katolickiej i współczesnych wyzwań duszpasterskich, a także komentarzy do aktualnych dokumentów Stolicy Apostolskiej. Redakcja przyjmuje jedynie niepublikowane dotąd teksty zawierające oryginalne wyniki naukowe. Nabór tekstów jest ciągły. Tematy przewodnie zeszytów proponowane są na podstawie nadesłanych tekstów.

  Polonia Sacra” (ISSN 1428-5673 druk, ISSN 2391-6575 online) posiada Unikatowy Identyfikator Czasopisma: 486839, liczbę punktów: 100przypisane dyscypliny naukowe: nauki biblijnenauki teologiczne, a zgodnie z komunikatem Ministra Nauki z dnia 05 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych od roku 2024 – liczbę punktów70 i przypisane dyscypliny naukowe: nauki biblijnenauki teologiczne.

 • Pro Musica Sacra

  "Pro Musica Sacra" jest naukowym czasopismem rocznym podejmującym zagadnienia z zakresu muzyki kościelnej. Rocznik ma następującą strukturę: I. Artykuły i rozprawy; II. Florilegium chorale; III. Komunikaty, sprawozdania, recenzje. Staramy się, by artykuły dotyczyły następujących dziedzin związanych z tematyką muzyki kościelnej: chóralistyka; kompozycje muzyki religijnej; organy; chorał gregoriański; liturgika; historia muzyki kościelnej; wykonawstwo muzyki kościelnej.

  Pro Musica Sacra (ISSN 2083-4039 druk, ISSN 2391-6729 online) posiada Unikatowy Identyfikator Czasopisma: 201035, a zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych w roku 2023 liczbę punktów: 70przypisane dyscypliny naukowe: historianauki o sztucearchitektura i urbanistyka, a zgodnie z komunikatem Ministra Nauki z dnia 05 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych od roku 2024 – liczbę punktów40 i przypisane dyscypliny naukowe: nauki o sztucearchitektura i urbanistyka.

 • Studia Sandomierskie. Teologia – Filozofia – Historia

  „Studia Sandomierskie” są czasopismem naukowym diecezji sandomierskiej oraz Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Na łamach periodyku publikowane są artykuły z zakresu nauk humanistycznych. Obecnie rocznik zawiera cztery działy: historię, teologię, nauki biblijne i filozofię.

  Studia Sandomierskie. Teologia • Filozofia • Historia (ISSN 0208-7626) posiada Unikatowy Identyfikator Czasopisma: 488920, a zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych w roku 2023 liczbę punktów: 70przypisane dyscypliny naukowe: filozofiahistorianauki biblijnenauki teologiczne, a zgodnie z komunikatem Ministra Nauki z dnia 05 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych od roku 2024 – liczbę punktów40 i przypisane dyscypliny naukowe: historianauki biblijnenauki teologiczne.

   

 • Semina Scientiarum

  Czasopismo ukazywało się w latach 2004-2018.

 • Studia Socialia Cracoviensia

  Studia Socialia Cracoviensia było wydawane przez Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w latach 2009-2020.

 • Tarnowskie Studia Teologiczne

  Naukowy recenzowany półrocznik wydawanym od 1938 roku przez Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Obok rozpraw znajdują się w nim przekłady tekstów i komentarze do nich, recenzje polskich i zagranicznych publikacji.

  Tarnowskie Studia Teologiczne (ISSN 0239-4472 druk, ISSN 2391-6826 online) posiada Unikatowy Identyfikator Czasopisma: 497924, a zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych w roku 2023 liczbę punktów: 70przypisane dyscypliny naukowe: historianauki o kulturze i religiiprawo kanonicznenauki biblijnenauki teologiczne, a zgodnie z komunikatem Ministra Nauki z dnia 05 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych od roku 2024 – liczbę punktów40 i przypisane dyscypliny naukowe: historianauki o kulturze i religiiprawo kanonicznenauki biblijnenauki teologiczne.

 • Textus et Studia

  Czasopismo Pracowni Badań nad Historią i Kulturą Przestrzeni Totalitarnej i Posttotalitarnej Instytutu Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

  Textus et Studia (ISSN 2300-3839) posiada Unikatowy Identyfikator Czasopisma: 501990, a zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych w roku 2023 liczbę punktów: 100przypisane dyscypliny naukowe: archeologia, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religiinauki o sztuce, a zgodnie z komunikatem Ministra Nauki z dnia 05 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych od roku 2024 – liczbę punktów70 i przypisane dyscypliny naukowe: archeologia, filozofia, historia, językoznawstwoliteraturoznawstwonauki o kulturze i religiinauki o sztuce.

 • The Person and the Challenges. The Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II

  „The Person and the Challenges. The Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II” to recenzowane czasopismo naukowe, którego celem jest upowszechnianie międzynarodowych badań w zakresie teologii, edukacji, prawa kanonicznego i studiów społecznych inspirowanych osobą i nauczaniem papieża Jana Pawła II. Periodyk jest przygotowywany na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie od 2011 roku, czyli roku beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II jako półrocznik. To pismo jest wydawane w naukowym wydawnictwie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Pismo z jednej strony udostępnia badania polskich naukowców (z tego powodu jest wydawane w pięciu językach konferencyjnych: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim i włoskim), z drugiej wykazuje wysoki stopień umiędzynarodowienia (rada naukowa, autorzy, recenzenci). Periodyk zgodnie z rozporządzeniem posiada „międzynarodową renomę i szczególny wpływ na rozwój danej dyscypliny naukowej”. Czasopismo publikuje rocznie około 30 artykułów o charakterze naukowym oraz przeglądowym, a także recenzje i sprawozdania. Całe teksty lub abstrakty są publikowane w następujących bazach: WoS, DOAJ (Directory of Open Access Journals), CEEOL (Central and Eastern European Online Library), CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), ERIH Plus, Index Copernicus, Arianta, PBN (Polska Bibliografia Naukowa). Czasopismo od momentu założenia kieruje się wysokimi standardami etycznymi, działa w zgodzie z Kodeksem Postępowania Komitetu ds. Etyki Wydawniczej (Committee on Publication Ethics – COPE).

  Person and the Challenges. The Journal of Theology Education Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II (ISSN 2083-8018 druk, ISSN 2391-6559 online) posiada Unikatowy Identyfikator Czasopisma: 15881, a zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych w roku 2023 liczbę punktów: 200przypisane dyscypliny naukowe: etnologia i antropologia kulturowa, nauki o rodzinie, nauki socjologiczne, pedagogika, prawo kanoniczne, stosunki międzynarodowe, nauki biblijne, nauki teologiczne, a zgodnie z komunikatem Ministra Nauki z dnia 05 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych od roku 2024 – liczbę punktów100 i przypisane dyscypliny naukowe: etnologia i antropologia kulturowa, nauki o rodzinie, nauki socjologiczne, pedagogika, prawo kanonicznestosunki międzynarodowenauki biblijnenauki teologiczne.