Studia Sandomierskie. Teologia – Filozofia – Historia

Zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lutego 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych tytuł: Studia Sandomierskie. Teologia – Filozofia – Historia (ISSN 0208-7626) posiada Unikatowy Identyfikator Czasopisma: 488920, liczbę punktów: 40, przypisane dyscypliny naukowe: historia, nauki teologiczne.


Tom 27 (2020)

Spis treści

Historia

Życie i działalność ks. Stanisława Sikorskiego (1910–1993) PDF
Bartosz Sałaj 5–107
Działalność ks. Jana Czuja w parlamencie II Rzeczpospolitej w latach 1922–1935 PDF
Paweł Magiera 109–138
Pielgrzymki stanowe do sanktuarium w Piekarach Śląskich w latach 1945-2020 PDF
Daniel Szlachta 139–169
Działalność muzyczna ojców bernardynów w sanktuarium Matki Bożej Budosławskiej na Białorus PDF
Tatsiana Ivashkevich 171–183

Teologia

Czy wyżyny były wysokie? Próba charakterystyki terminu בָּמָה w języku religijnym Starego Testamentu PDF
Monika Gądek 185–212
Integralność moralności, kultury i godności człowieka w Gaudium et Spes Soboru Watykańskiego II PDF
Wiesław Pieja 213–227
Mariological Dimension of the Theological and Pastoral Concepts of Cardinal Stefan Wyszyński, Primate of Poland PDF (English)
Ryszard Ficek 229–249
Odpowiedź św. Tomasza z Akwinu na współczesną utratę świadomości grzechu PDF
Marcin Bodziak 251–272
Wybrane zagadnienia wprowadzające w tematykę ateizmu PDF
Bartłomiej Krzos 273–285
Honorackie ujęcie koncepcji wynagradzania jako walki o odzyskanie człowieka PDF
Bożena Brandenburg 287–307
Das Seelsorgekonzept des Ignaz Heinrich von Wessenberg in Grundzugen PDF (Deutsch)
Krzysztof Dalecki 309–324
Influence of Moral Values and Norms on the Accumulation of Social Capital – Activity of Ignacy Tokarczuk, a Bishop of the Diocese of Przemyśl PDF (English)
Witold Jedynak 325–340

Filozofia

Poznawanie Schelera PDF
Adam R. Prokop 341–352
Idea korelacji między wolnością a modalnością na podstawie dzieła Roberta Grosseteste De libero arbitrio PDF
Damian Wierdak 353–362
Ontologiczne podstawy antropologii bł. Antonia Rosminiego PDF
Tomasz Orzeł 363–384

Materiały

Sprawozdanie z działalności Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu w roku akademickim 2019/2020 PDF
Rafał Kułaga 385–389

Recenzja

O nuncjuszu Durinim i dyplomacji Stolicy Apostolskiej w relacjach z Polską raz jeszcze PDF
Wojciech Kęder 393–403