O czasopiśmie

Proces recenzji

1. Artykuły złożone przez autorów podlegają wstępnej ocenie w redakcji. W przypadku poważnych wątpliwości autorzy mogą zostać poproszeni o dokonanie uzupełnień i poprawek natury formalnej i merytorycznej.

2. Artykuły przekazywane są następnie recenzentom zewnętrznym, zgodnie z ich kompetencjami naukowymi.

3. Recenzentom nie przekazuje się wiadomości, kto jest autorem artykułu. Podobnie autorów nie informuje się, kto wykonał recenzje.

4. Dobór recenzentów wykonywany jest zgodnie z zasadą zachowania bezstronności; recenzenci powinni pochodzić z innych ośrodków naukowych niż autor artykułu.

5. W przypadku konieczności dokonania poważniejszych poprawek autor otrzymuje recenzje w celu uwzględnienia uwag i przeredagowania tekstu.

6. Ostateczną decyzję o publikacji tekstu podejmuje redaktor naczelny, biorąc pod uwagę recenzje. Jeśli recenzje są negatywne, tekst jest zwracany autorowi z informacją o odmowie publikacji.

Polityka otwartego dostępu

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Historia czasopisma

„Studia Sandomierskie. Teologia – Filozofia – Historia” są naukowym pismem diecezji sandomierskiej wydawanym od 1980 roku. Dotychczas ukazało się dwadzieścia sześć tomów. Początkowo „Studia Sandomierskie” ukazywały się jako rocznik, następnie jako kwartalnik (2004–2010) i półrocznik (2011–2013). Od roku 2014 czasopismo powróciło do częstotliwości rocznika. „Studia Sandomierskie” publikują artykuły z zakresu nauk humanistycznych. Zawierają trzy działy: historię, teologię i filozofię.