Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Studia Sandomierskie. Teologia-Filozofia-Historia?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

Zasady przygotowania artykułu przeznaczonego do druku
w „Studiach Sandomierskich”

 

 

Struktura tekstu:

 1. 1.      Strona tytułowa. Powinna ona zawierać następujące elementy:

            - nazwisko i mię autora (autorów);

            - afiliacja autora (ew. adres zamieszkania);

            - tytuł artykułu odzwierciedlający zawartość pracy  (tytuł w języku, który został     użyty w artykule oraz w języku angielskim).

 1. 2.      Podstawowy tekst powinien składać się z:

            - wstępu (wyjaśnienie tytułu, sprecyzowanie problematyki, przedstawienie   aktualnego stanu badań nad podjętym tematem, krótka charakterystyka            wykorzystanych opracowań i źródeł);

            - zasadniczej części artykułu (zawiera odpowiedzi na pytania badawcze);

            - zakończenie/podsumowanie (wnioski lub główne ustalenia artykułu).

 1. 3.      Streszczenie – maksymalnie 1000 znaków. Powinno prezentować główne przesłanki artykułu. Nie może zawierać odnośników do literatury. Ma być sporządzone w języku polskim i angielskim.
 2. 4.      Słowa klucze – należy umieścić od 4 do 6 słów kluczowych (w języku, który został użyty w artykule oraz w języku angielskim).
 3. 5.      Bibliografia – powinna zawierać wykorzystaną literaturę i materiały źródłowe.

 

Wymogli techniczne:

 1. 1.      Artykuł ma być wykonany w wersji elektronicznej programu Word (.rtf lub .doc).
 2. 2.      Tekst należy sformatować na stronach A4; czcionka – 12 Times New Roman; interlinia – 1,5; tekst wyjustowany; marginesy 2,5 cm.
 3. 3.      Objętość tekstu nie powinna przekraczać 25 stron znormalizowanego maszynopisu.

 

Uwagi do tekstu zasadniczego:

1. Stosujemy skróty: r. (rok) oraz w. (wiek).

2. W przedziałach liczbowych wstawiamy półpauzy, np. w latach 1767–1777, w wiekach XIII–XV.

3. Cytaty oznaczamy cudzysłowami (bez kursywy).

4. Zapis dat w tekście zasadniczym w sposób słowny, np. 3 kwietnia 1765 r.

 

Przypisy:

 1. Cytując druk samoistny podajemy kolejno: pierwsza litera imienia, kropka,         nazwisko autora, przecinek, kursywą tytuł, przecinek, ewentualnie tom – t. cyfra       arabska, przecinek, miejsce (w przypadku kilku miejsc wydania rozdzielamy je poprzez półpauzę) i rok wydania, przecinek, s. numer strony (w przypadku kilku stron rozdzielamy je poprzez półpauzę).

      Np. S. Kowalski, Kościół lubelski, t. 2, Lublin 2010, s. 8.

 1. Cytując artykuł z czasopisma: pierwsza litera imienia, kropka, nazwisko autora, przecinek, kursywą tytuł artykułu, przecinek, tytuł czasopisma w cudzysłowiu, bez       przecinka, rok wydawania czasopisma, w nawiasie rok kalendarzowy wydania,            przecinek numer (zeszyt), strona.

      Np. L. Lisowski, Kościół św. Jakuba w Sandomierzu, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” 88 (1982), z. 12, s. 20.

 1. Jeżeli częściej cytujemy jakieś czasopismo przy pierwszym pełnym cytowaniu    piszemy w nawiasie kwadratowym: dalej oraz skrót np. KDS (przy skrótach nie używamy cudzysłowu). Np. L. Kłos, Historia seminarium, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” [dalej: KDS] 88 (1982), nr 12, s. 20. Przy kolejnym cytowaniu: S. Kowalski, O pogodzie, KDS 99 (2000), nr 5, s. 77.
 2. W przypadku dział zbiorowych: pierwsza litera imienia, kropka, nazwisko autora,           przecinek, kursywą tytuł artykułu, przecinek, [w:], kursywą tytuł dzieła zbiorowego, red. pierwsza litera imienia, kropka, nazwisko, miejsce i rok wydania, s.

      Np. J. Łętowski, Klasztor franciszkanów w Kownie, [w:] Przeszłość i teraźniejszość, red. L. Lisowski, Sandomierz 2005, s. 18.

 1. Przy cytowaniu po raz kolejny tej samej książki lub tego samego artykułu stosujemy zapis: pierwszą literę imienia, kropka, nazwisko, przecinek, kursywą początek tytułu, trzy kropki, przecinek, dz. cyt., przecinek i stronę.

      Np. S. Kowalski, Krytyka..., dz. cyt., s. 410.

Nie stosujemy skrótów: tamże, tenże, taż.

 1. Opracowania w maszynopisie – zaznaczamy, gdzie znajduje się maszynopis.

      Np. S. Kowalski, Wspólnota Świętokrzyska, Opatów 1999, mps w Bibliotece       Miejskiej w Opatowie, s. 5.

 1. Źródła archiwalne: Nazwa archiwum, nr zespołu, tytuł zespołu, sygnatura, tytuł            teczki (gdy nie ma sygnatury), strona (lub przy braku paginacji opis dokumentu).

      Np. Archiwum Państwowe w Kielcach [dalej: APK], zespół 200, Starostwo         Powiatowe w Sandomierzu 1918-1939 [dalej: SPS], sygn. 3, s. 44.

      Cytując to samo źródło po raz kolejny podajemy: APK, SPS, sygn. 3, s. 25.

 1. W przypadku archiwaliów nieskatalogowanych cytujemy:

      Archiwum Diecezjalne w Sandomierzu, Akta kościoła parafialnego w Łukawie   1817-1910, List ks. S. Sułeckiego do ks. K. Łapińskiego z 16 X 1888.

 

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
 2. The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
 3. Where available, URLs for the references have been provided.
 4. The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
 5. The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
 6. If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.
 

Polityka prywatności

*„Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
**Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji”.
Postawy takie są przejawem nierzetelności naukowej - wykryte przypadki spowodują odmowę publikacji złożonych tekstów, a o zaistniałym przypadku będą powiadamiane instytucje zatrudniające autorów.
Autor, w przypadku korzystania z dotacji na prowadzone badania, składa deklarację, że artykuł powstał w ramach projektu badawczego finansowanego przez określoną instytucję lub stowarzyszenie.