Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
 • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
 • Where available, URLs for the references have been provided.
 • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
 • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
 • If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.

Wytyczne dla autorów

Zasady przygotowania artykułu przeznaczonego do druku
w „Studiach Sandomierskich”

 

Struktura tekstu:

 1. 1.      Strona tytułowa. Powinna ona zawierać następujące elementy:

            - nazwisko i mię autora (autorów);

            - afiliacja autora (ew. adres zamieszkania);

            - tytuł artykułu odzwierciedlający zawartość pracy  (tytuł w języku, który został     użyty w artykule oraz w języku angielskim).

 1. 2.      Podstawowy tekst powinien składać się z:

            - wstępu (wyjaśnienie tytułu, sprecyzowanie problematyki, przedstawienie   aktualnego stanu badań nad podjętym tematem, krótka charakterystyka            wykorzystanych opracowań i źródeł);

            - zasadniczej części artykułu (zawiera odpowiedzi na pytania badawcze);

            - zakończenie/podsumowanie (wnioski lub główne ustalenia artykułu).

 1. 3.      Streszczenie – maksymalnie 1000 znaków. Powinno prezentować główne przesłanki artykułu. Nie może zawierać odnośników do literatury. Ma być sporządzone w języku polskim i angielskim.
 2. 4.      Słowa klucze – należy umieścić od 4 do 6 słów kluczowych (w języku, który został użyty w artykule oraz w języku angielskim).
 3. 5.      Bibliografia – powinna zawierać wykorzystaną literaturę i materiały źródłowe.

 

Wymogli techniczne:

 1. 1.      Artykuł ma być wykonany w wersji elektronicznej programu Word (.rtf lub .doc).
 2. 2.      Tekst należy sformatować na stronach A4; czcionka – 12 Times New Roman; interlinia – 1,5; tekst wyjustowany; marginesy 2,5 cm.
 3. 3.      Objętość tekstu nie powinna przekraczać 25 stron znormalizowanego maszynopisu.

 

Uwagi do tekstu zasadniczego:

1. Stosujemy skróty: r. (rok) oraz w. (wiek).

2. W przedziałach liczbowych wstawiamy półpauzy, np. w latach 1767–1777, w wiekach XIII–XV.

3. Cytaty oznaczamy cudzysłowami (bez kursywy).

4. Zapis dat w tekście zasadniczym w sposób słowny, np. 3 kwietnia 1765 r.

 

Przypisy:

 1. Cytując druk samoistny podajemy kolejno: pierwsza litera imienia, kropka,         nazwisko autora, przecinek, kursywą tytuł, przecinek, ewentualnie tom – t. cyfra       arabska, przecinek, miejsce (w przypadku kilku miejsc wydania rozdzielamy je poprzez półpauzę) i rok wydania, przecinek, s. numer strony (w przypadku kilku stron rozdzielamy je poprzez półpauzę).

      Np. S. Kowalski, Kościół lubelski, t. 2, Lublin 2010, s. 8.

 1. Cytując artykuł z czasopisma: pierwsza litera imienia, kropka, nazwisko autora, przecinek, kursywą tytuł artykułu, przecinek, tytuł czasopisma w cudzysłowiu, bez       przecinka, rok wydawania czasopisma, w nawiasie rok kalendarzowy wydania,            przecinek numer (zeszyt), strona.

      Np. L. Lisowski, Kościół św. Jakuba w Sandomierzu, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” 88 (1982), z. 12, s. 20.

 1. Jeżeli częściej cytujemy jakieś czasopismo przy pierwszym pełnym cytowaniu    piszemy w nawiasie kwadratowym: dalej oraz skrót np. KDS (przy skrótach nie używamy cudzysłowu). Np. L. Kłos, Historia seminarium, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” [dalej: KDS] 88 (1982), nr 12, s. 20. Przy kolejnym cytowaniu: S. Kowalski, O pogodzie, KDS 99 (2000), nr 5, s. 77.
 2. W przypadku dział zbiorowych: pierwsza litera imienia, kropka, nazwisko autora,           przecinek, kursywą tytuł artykułu, przecinek, [w:], kursywą tytuł dzieła zbiorowego, red. pierwsza litera imienia, kropka, nazwisko, miejsce i rok wydania, s.

      Np. J. Łętowski, Klasztor franciszkanów w Kownie, [w:] Przeszłość i teraźniejszość, red. L. Lisowski, Sandomierz 2005, s. 18.

 1. Przy cytowaniu po raz kolejny tej samej książki lub tego samego artykułu stosujemy zapis: pierwszą literę imienia, kropka, nazwisko, przecinek, kursywą początek tytułu, trzy kropki, przecinek, dz. cyt., przecinek i stronę.

      Np. S. Kowalski, Krytyka..., dz. cyt., s. 410.

Nie stosujemy skrótów: tamże, tenże, taż.

 1. Opracowania w maszynopisie – zaznaczamy, gdzie znajduje się maszynopis.

      Np. S. Kowalski, Wspólnota Świętokrzyska, Opatów 1999, mps w Bibliotece       Miejskiej w Opatowie, s. 5.

 1. Źródła archiwalne: Nazwa archiwum, nr zespołu, tytuł zespołu, sygnatura, tytuł            teczki (gdy nie ma sygnatury), strona (lub przy braku paginacji opis dokumentu).

      Np. Archiwum Państwowe w Kielcach [dalej: APK], zespół 200, Starostwo         Powiatowe w Sandomierzu 1918-1939 [dalej: SPS], sygn. 3, s. 44.

      Cytując to samo źródło po raz kolejny podajemy: APK, SPS, sygn. 3, s. 25.

 1. W przypadku archiwaliów nieskatalogowanych cytujemy:

      Archiwum Diecezjalne w Sandomierzu, Akta kościoła parafialnego w Łukawie   1817-1910, List ks. S. Sułeckiego do ks. K. Łapińskiego z 16 X 1888.

 

Polityka prywatności

Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji. Postawy takie są przejawem nierzetelności naukowej – wykryte przypadki spowodują odmowę publikacji złożonych tekstów, a o zaistniałym przypadku będą powiadamiane instytucje zatrudniające autorów.
Autor w przypadku korzystania z dotacji na prowadzone badania składa deklarację, że artykuł powstał w ramach projektu badawczego finansowanego przez określoną instytucję lub stowarzyszenie.