Czasopisma

 • Analecta Cracoviensia

  „Analecta Cracoviensia” jest czasopismem rocznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, które ukazuje się nieprzerwanie od 1969 roku i jest stale prenumerowane przez ponad 200 ośrodków akademickich na całym świecie.

  Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych tytuł: Analecta Cracoviensia (ISSN 0209-0864) posiada Unikatowy Identyfikator Czasopisma: 201135, liczbę punktów: 40 i przypisane dyscypliny naukowe: filozofia, historia, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki socjologiczne, prawo kanoniczne, nauki biblijne, nauki teologiczne.

 • Annales Canonici

  Rocznik prawniczy skierowany jest do środowisk akademickich, praktyków prawa, jak i do wszystkich, którzy zainteresowani są dziedziną prawa kościelnego. W czasopiśmie zamieszczane są recenzje i sprawozdania z wydarzeń, zwłaszcza związanych z działalnością legislacyjną w Kościele powszechnym oraz w Kościołach lokalnych, a także wiadomości i informacji dotyczących znaczących osiągnięć w nauce prawa kościelnego w Polsce i za granicą.

  Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych tytuł: Annales Canonici (ISSN 1895-0620 druk, ISSN 2391-6567 online) posiada Unikatowy Identyfikator Czasopisma: 486652, liczbę punktów: 140 i przypisane dyscypliny naukowe: nauki prawne, prawo kanoniczne.

 • Folia Historica Cracoviensia

  Czasopismo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Publikuje artykuły i inne teksty naukowe z zakresu: historii, historii sztuki, archeologii i etnologii.

  Od 2021 r. teksty, które przeszły proces weryfikacji, publikowane są zgodnie z zasadą „ahead of print” – w związku z tym publikacja artykułu w wersji elektronicznej poprzedza publikację w wersji papierowej. Zapewnia to szybki dostęp do treści naukowych prezentowanych w czasopiśmie.

  Czasopismo zapewnia natychmiastowy, bezpłatny, powszechny i stały dostęp do swoich treści, wspierając w ten sposób globalną wymianę wiedzy akademickiej. Wydawnictwo i redakcja nie pobierają opłat za przygotowanie i publikację tekstów.

  Folia Historica Cracoviensia jest czasopismem indeksowanym w bazach: Index Copernicus, BazHum, CEJSH (Central European Journal of Social Sciences and Humanities), Pol-index, ERIH Plus, InfoBase, DOAJ (Directory of Open Access Journals), CEEOL (Central and Eastern European Online Library).

  Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych tytuł: Folia Historica Cracoviensia(ISSN 0867-8294 druk, ISSN 2391-6702 online) posiada Unikatowy Identyfikator Czasopisma: 200366, liczbę punktów: 100, przypisane dyscypliny naukowe: archeologia, etnologia i antropologia kulturowa, historia, nauki o sztuce.

 • Logos i Ethos

  Logos i Ethos jest naukowym recenzowanym półrocznikiem, wydawanym od 1991 roku przez Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (dawniej Papieska Akademia Teologiczna). Czasopismo powstało w celu upowszechniania krajowych oraz międzynarodowych badań w zakresie szeroko rozumianej filozofii. Publikujemy: artykuły naukowe, przekłady, komentarze, recenzje, sprawozdania, wywiady. Nabór tekstów prowadzimy w trybie ciągłym. Nie narzucamy tematów przewodnich dla poszczególnych numerów. Logos i Ethos znajduje się na następujących indeksach czasopism naukowych: CEJSH (Central European Journal Of Social Sciences And Humanities), ERIHPLUS (European Reference Index for the Humanities), BAZHUM, POL-INDEX, PBN (Polska Bibliografia Naukowa) PHILOSOPHER'S INDEX. Logos i Ethos począwszy od numeru LiE_2_2014(37) stosuje cyfrowy identyfikator dokumentów elektronicznych (DOI), natomiast identyfikatory naukowców (ORCID) począwszy od numeru LiE_2_2018(48).

  Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych tytuł: Logos i Ethos (ISSN 0867-8308 druk, ISSN 2391-6834 online) posiada Unikatowy Identyfikator Czasopisma: 200367, liczbę punktów: 100, przypisane dyscypliny naukowe: filozofia.

 • Polonia Sacra

  „Polonia Sacra” jest czasopismem naukowym publikowanym przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Zostało założone w 1918 roku, a jego wydawanie zostało wznowione w 1997 roku (od 2014 roku jako kwartalnik). Publikuje oryginalne artykuły naukowe, sprawozdania i recenzje z teologii. Skupia się na promocji polskiej myśli teologicznej, związkach teologii z kulturą i historią Polski. Służy upowszechnianiu owoców badań naukowych nad Biblią, religijnością chrześcijańską, wolnością religijną, dialogiem ekumenicznym i międzyreligijnym. Promuje badania ukazujące wkład znaczących postaci dla teologii i kultury polskiej oraz historii Kościoła. Polskie badania teologiczne przedstawiane są w kontekście dyskusji międzynarodowej. Jest też miejscem na przedstawienie rozwoju idei teologicznych w ciągu wieków, oryginalnych analiz wybitnych teologów i ich dorobku, spuścizny Jana Pawła II i innych świętych i teologów, tradycji katolickiej i współczesnych wyzwań duszpasterskich, a także komentarzy do aktualnych dokumentów Stolicy Apostolskiej. Redakcja przyjmuje jedynie niepublikowane dotąd teksty zawierające oryginalne wyniki naukowe. Nabór tekstów jest ciągły. Tematy przewodnie zeszytów proponowane są nad podstawie nadesłanych tekstów.

  Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych tytuł: Polonia Sacra (ISSN 1428-5673 druk, ISSN 2391-6575 online) posiada Unikatowy Identyfikator Czasopisma: 486839, liczbę punktów: 100, przypisane dyscypliny naukowe: nauki biblijne, nauki teologiczne.

 • Pro Musica Sacra

  „Pro Musica Sacra” jest naukowym czasopismem podejmującym zagadnienia z zakresu muzyki kościelnej. Rocznik ma następującą strukturę: I. Artykuły i rozprawy; II. Uwagi, polemiki, komunikaty; III. Recenzje i sprawozdania. Staramy się, by artykuły dotyczyły następujących dziedzin związanych z tematyką muzyki kościelnej: chóralistyka; kompozycje muzyki religijnej; organy; chorał gregoriański; liturgika; historia muzyki kościelnej; wykonawstwo muzyki kościelnej.

  Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych tytuł: Pro Musica Sacra (ISSN 2083-4039) posiada Unikatowy Identyfikator Czasopisma: 201035, liczbę punktów: 70, przypisane dyscypliny naukowe: historia, nauki o sztuce, architektura i urbanistyka.

 • Studia Sandomierskie. Teologia – Filozofia – Historia

  Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych tytuł: Studia Sandomierskie. Teologia • Filozofia • Historia (ISSN 0208-7626) posiada Unikatowy Identyfikator Czasopisma: 488920, liczbę punktów: 70, przypisane dyscypliny naukowe: filozofia, historia, nauki biblijne, nauki teologiczne.

 • Semina Scientiarum

  Czasopismo ukazywało się w latach 2004-2018.

 • Studia Socialia Cracoviensia

  Studia Socialia Cracoviensia było wydawane przez Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w latach 2009-2020.

 • Tarnowskie Studia Teologiczne

  „Tarnowskie Studia Teologiczne” są naukowym recenzowanym półrocznikiem wydawanym od 1938 roku przez Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Obok rozpraw znajdują się w nim przekłady tekstów i komentarze do nich, recenzje polskich i zagranicznych publikacji.

  Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych tytuł: Tarnowskie Studia Teologiczne (ISSN 0239-4472 druk, ISSN 2391-6826 online) posiada Unikatowy Identyfikator Czasopisma:497924, liczbę punktów: 70, przypisane dyscypliny naukowe: historia, nauki o kulturze i religii, prawo kanoniczne, nauki biblijne, nauki teologiczne.

 • Textus et Studia

  Czasopismo Pracowni Badań nad Historią i Kulturą Przestrzeni Totalitarnej i Posttotalitarnej Instytutu Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

  Czasopismo „Textus et Studia” jest indeksowane w bazie ERIH PLUS i Index Copernicus.

  Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych tytuł: Textus et Studia (ISSN 2300-3839) posiada Unikatowy Identyfikator Czasopisma: 501990, liczbę punktów: 100, przypisane dyscypliny naukowe: archeologia, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce.

 • The Person and the Challenges. The Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II

  „The Person and the Challenges. The Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II” to recenzowane czasopismo naukowe, którego celem jest upowszechnianie międzynarodowych badań w zakresie teologii, edukacji, prawa kanonicznego i studiów społecznych inspirowanych osobą i nauczaniem papieża Jana Pawła II. Periodyk wydawany jest na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie od 2011 roku, czyli roku beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II jako półrocznik. Pismo z jednej strony udostępnia badania polskich naukowców (z tego powodu jest wydawane w pięciu językach konferencyjnych: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim i włoskim), z drugiej wykazuje wysoki stopień umiędzynarodowienia (rada naukowa, autorzy, recenzenci). Periodyk zgodnie z rozporządzeniem posiada „międzynarodową renomę i szczególny wpływ na rozwój danej dyscypliny naukowej”. Czasopismo publikuje rocznie około 30 artykułów o charakterze naukowym oraz przeglądowym, a także recenzje i sprawozdania. Całe teksty lub abstrakty są publikowane w następujących bazach: WoS, DOAJ (Directory of Open Access Journals), CEEOL (Central and Eastern European Online Library), CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), ERIH Plus, Index Copernicus, Arianta. Czasopismo od momentu założenia kieruje się wysokimi standardami etycznymi, działa w zgodzie z Kodeksem Postępowania Komitetu ds. Etyki Wydawniczej (Committee on Publication Ethics – COPE).

  Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych tytuł: Person and the Challenges. The Journal of Theology Education Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II (ISSN 2083-8018) posiada Unikatowy Identyfikator Czasopisma: 15881, liczbę punktów: 200, przypisane dyscypliny naukowe: etnologia i antropologia kulturowa, nauki o rodzinie, nauki socjologiczne, pedagogika, prawo kanoniczne, stosunki międzynaropdowe, nauki biblijne, nauki teologiczne.