Polonia Sacra

„Polonia Sacra” to czasopismo Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Założone w 1918 roku przez ks. dra Jana Nepomucena Fijałka, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, jako jedno z pierwszych w Polsce naukowych pism teologicznych, zostało wznowione 1997 roku na ówczesnej Papieskiej Akademii Teologicznej przekształconej 19 czerwca 2009 r. w Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Od 1 stycznia 2014 r. „Polonia Sacra” jest kwartalnikiem.
Publikuje oryginalne artykuły, sprawozdania i recenzje z dziedziny teologii. Skupia się na promocji polskiej myśli teologicznej, związkach teologii z kulturą i historią polską. Służy upowszechnianiu owoców badań naukowych nad religijnością chrześcijańską, wolnością religijną, dialogiem ekumenicznym i międzyreligijnym. Promuje badania ukazujące wkład znaczących postaci dla teologii i kultury polskiej oraz historii Kościoła. Polskie badania teologiczne przedstawiane są w kontekście dyskusji międzynarodowej. Jest też miejsce na przedstawienie rozwoju idei teologicznych w ciągu wieków, oryginalnych analiz wybitnych teologów i ich dorobku, spuścizny Jana Pawła II i innych świętych i teologów, tradycji katolickiej i współczesnych wyzwań duszpasterskich, a także komentarzy do aktualnych dokumentów Stolicy Apostolskiej.
Redakcja przyjmuje jedynie niepublikowane dotąd teksty, zredagowane zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na stronie internetowej Wydawnictwa Naukowego UPJP2 w pozycji „Wytyczne dla autorów”. Opublikowane teksty są dostępne w otwartym dostępie. 
Nabór tekstów jest ciągły. Tematy przewodnie zeszytów proponowane są nad podstawie nadesłanych tekstów. Kwartalnik jest indeksowany w bazach czasopism naukowych: CEJSH (Central European Journal Of Social Sciences And Humanities), CEEOL (Central and Eastern European Online Library), ERIHPLUS (European Reference Index for the Humanities), INDEX COPERNICUS (The ICI Journals Master List), Polish Scientific and Professional Electronic Journals Arianta, BAZHUM, PBN (Polska Bibliografia Naukowa), Google Scholar.

Zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lutego 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych tytuł: Polonia Sacra (ISSN 1428-5673 druk, ISSN 2391-6575 online) posiada Unikatowy Identyfikator Czasopisma: 486839, liczbę punktów: 40, przypisane dyscypliny naukowe: nauki teologiczne.


Tom 25, Nr 3 (2021): Współcześni prorocy


Okładka