Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Wytyczne dla autorów

Redakcja przyjmuje jedynie niepublikowane dotąd teksty, zawierające oryginalne wyniki naukowe w językach polskim i angielskim. 

Tekst powinien mieć następujący układ: wstęp określający cel i strukturę wywodu, ewentualnie także stan badań nad zagadnieniem, część merytoryczną i podsumowanie zawierające wnioski.

Artykuły powinny mieć objętość 20–40 tys. znaków ze spacjami (wraz z przypisami, streszczeniami i bibliografią) i być opatrzone:

 • ORCID ID, e-mail i afiliację;
 • notę biograficzną (do 40 słów) w pierwszym przypisie przy nazwisku;
 • tytuł, abstrakt w języku polskim (do 1000 znaków ze spacjami, tj. 100–200 wyrazów) i słowa kluczowe (maksymalnie 4);
 • tytuł, abstrakt w języku angielskim (do 1000 znaków ze spacjami, tj. 100-200 wyrazów) i słowa kluczowe (maksymalnie 4);
 • bibliografię na końcu artykułu w układzie alfabetycznym;
 • informacje o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo‑badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów, jeśli takie wsparcie zostało udzielone;
 • streszczenie artykułu powinno zawierać: (1) określenie problemu podjętego w artykule; (2) strukturę przeprowadzonej analizy; (3) metodę i (4) główny wynik albo wniosek analiz.
 • średni czas oczekiwania na publikację artykułów, które uzyskały pozytywne recenzje i zostały zaakceptowane przez redakcję wynosi 24 tygodnie.

Ostateczną decyzję dotyczącą przyjęcia bądź odrzucenia danego tekstu podejmuje redakcja.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Wszystkie zgłoszenia muszą spełniać następujące wymagania.

 • praca nie została opublikowana w innym czasopiśmie lub monografii w Polsce lub za granicą,
 • praca nie została zgłoszona do innego czasopisma lub monografii w Polsce za granicą,
 • praca nie znajduje się w recenzji w innej redakcji,
 • praca została wykonana z udziałem merytorycznym i intelektualnym wszystkich autorów,
 • praca została wykonana z wyłączeniem konfliktu interesów pomiędzy autorami a innymi instytucjami, firmami czy organizacjami, a o zaistnieniu takiego konfliktu interesów, np. komercyjnym źródle finansowania pracy, poinformowano w stosownej części pracy,

Oświadczenie niniejsze składam w pełnej świadomości konsekwencji prawnych wynikających z poświadczenia nieprawdy oraz konsekwencji etycznych. Rozumiem, że redakcja i wydawca zastrzegają sobie prawo do weryfikacji oryginalności zgłoszonej pracy oraz jej natychmiastowego odrzucenia w przypadku stwierdzenia naruszenia powyższych zasad. Przyjmuję do wiadomości, że o takim naruszeniu redakcja i wydawca mają prawo zawiadomić na piśmie przełożonego autora ze wskazaniem zakresu naruszenia.

Polityka prywatności

Dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie w sposób wskazany podczas rejestracji w czasopiśmie, nie będą wykorzystywane w inny sposób i nie będą udostępniane innym podmiotom. Administratorem danych osobowych jest wydawca czasopisma.