O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

„Polonia Sacra” jest kwartalnikiem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Publikuje jedynie oryginalne artykuły, sprawozdania i recenzje z dziedziny teologii. Promuje polską myśl teologiczną oraz związki teologii z kulturą i historią polską. Służy upowszechnianiu owoców badań naukowych nad Biblią, religijnością chrześcijańską, wolnością religijną, dialogiem ekumenicznym i międzyreligijnym. Promuje badania ukazujące wkład znaczących postaci dla teologii i kultury polskiej. Polskie badania teologiczne przedstawiane są w kontekście dyskusji międzynarodowej. Jest też miejsce na przedstawienie rozwoju idei teologicznych na przestrzeni wieków, oryginalnych analiz wybitnych teologów i ich dorobku, spuścizny Jana Pawła II i innych świętych i teologów, tradycji katolickiej i współczesnych wyzwań duszpasterskich, a także komentarzy do aktualnych dokumentów Stolicy Apostolskiej.

Nabór tekstów jest ciągły. Tematy przewodnie zeszytów proponowane są nad podstawie nadesłanych tekstów. Redakcja przyjmuje jedynie niepublikowane dotąd teksty, zredagowane zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na stronie internetowej Wydawnictwa Naukowego UPJP2 w pozycji „Wytyczne dla autorów”. Opublikowane teksty są dostępne w otwartym dostępie.

Punktacja

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych tytuł: Polonia Sacra (ISSN 1428-5673 druk, ISSN 2391-6575 online) posiada Unikatowy Identyfikator Czasopisma: 486839, liczbę punktów: 70.

Proces recenzji

Artykuły przesłane do publikacji podlegają ocenie dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej autora według procedury, w której autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process). Kryterium recenzji poza metodologiczną i merytoryczną poprawnością jest oryginalność koncepcji i wkład w rozwój nauk teologicznych.

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo ukazuje się w otwartym dostępie (open access). Oznacza to, że cała zawartość czasopisma jest dostępna nieodpłatnie dla użytkowników, w tym instytucji. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, przeszukiwać pełen tekst każdego z artykułów, jak również publikować do niego odnośniki bez uzyskiwania zgody wydawcy czy autora.

Politykę otwartości wydawcy można sprawdzić w serwisie Sherpa/RoMEO.

Indeksowanie czasopisma w bazach danych

Czasopismo jest indeksowane w międzynarodowych bazach danych:

Etyka czasopisma i nadużycia

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting” i „guest authorship”, redakcja wymaga ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji, w szczególności autorstwa koncepcji, założeń, metod i poszczególnych fragmentów tekstu. Konieczne jest również informowanie redakcji o źródłach finansowania publikacji. Ponieważ „ghostwriting” i „guest authorship” stanowią przejawy nierzetelności naukowej, autorzy artykułów proszeni są o składanie w redakcji deklaracji dotyczących wkładu merytorycznego i finansowego podmiotów przyczyniających się do powstania publikacji.

W przypadku wykrycia nadużycia lub nierzetelności po stronie autorów lub recenzentów zespół redakcyjny czasopisma postępuje zgodnie z zasadami etyki publikacyjnej i stosuje procedury ujęte w diagramach Committee on Publication Ethics (COPE).

Historia czasopisma

"Polonia Sacra" to czasopismo Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Założone w 1918 roku przez ks. dra Jana Nepomucena Fijałka, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, jako jedno z pierwszych w Polsce naukowych pism teologicznych, zostało wznowione w 1997 roku na ówczesnej Papieskiej Akademii Teologicznej przekształconej 19 czerwca 2009 r. w Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Od 1 stycznia 2014 r. „Polonia Sacra” jest kwartalnikiem.

Publikuje oryginalne artykuły, sprawozdania i recenzje z dziedziny teologii. Skupia się na promocji polskiej myśli teologicznej oraz na związkach teologii z kulturą i historią polską. Służy upowszechnianiu owoców badań naukowych nad Biblią, religijnością chrześcijańską, wolnością religijną, dialogiem ekumenicznym i międzyreligijnym. Promuje badania ukazujące wkład znaczących postaci dla teologii i kultury polskiej.

Prof. dr habil. Henryk Slawinski
Editor in Chief of "Polonia Sacra"
Pontifical University of John Paul II

poloniasacra@upjp2.edu.pl