O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

"Polonia Sacra" jest kwartalnikiem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Publikuje jedynie oryginalne artykuły, sprawozdania i recenzje z dziedziny teologii. Promuje polską myśl teologiczną oraz związki teologii z kulturą i historią polską. Służy upowszechnianiu owoców badań naukowych nad Biblią, religijnością chrześcijańską, wolnością religijną, dialogiem ekumenicznym i międzyreligijnym. Promuje badania ukazujące wkład znaczących postaci dla teologii i kultury polskiej. Polskie badania teologiczne przedstawiane są w kontekście dyskusji międzynarodowej. Jest też miejsce na przedstawienie rozwoju idei teologicznych na przestrzeni wieków, oryginalnych analiz wybitnych teologów i ich dorobku, spuścizny Jana Pawła II i innych świętych i teologów, tradycji katolickiej i współczesnych wyzwań duszpasterskich, a także komentarzy do aktualnych dokumentów Stolicy Apostolskiej.

WYKAZ CZASOPISM NAUKOWYCH MNiSW z 1.12.2021 przyznał artykułom publikowanym w „Polonia Sacra” 70 PUNKTÓW

Kwartalnik jest indeksowany w bazach czasopism naukowych: CEJSH (Central European Journal Of Social Sciences And Humanities), CEEOL (Central and Eastern European Online Library), ERIHPLUS (European Reference Index for the Humanities), INDEX COPERNICUS (The ICI Journals Master List), Polish Scientific and Professional Electronic Journals Arianta, BAZHUM, PBN (Polska Bibliografia Naukowa).

Nabór tekstów jest ciągły. Tematy przewodnie zeszytów proponowane są nad podstawie nadesłanych tekstów. Redakcja przyjmuje jedynie niepublikowane dotąd teksty, zredagowane zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na stronie internetowej Wydawnictwa Naukowego UPJP2 w pozycji „Wytyczne dla autorów”. Opublikowane teksty są dostępne w otwartym dostępie.

Proces recenzji

Artykuły przesłane do publikacji podlegają ocenie dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej autora według procedury, w której autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process). Kryterium recenzji poza metodologiczną i merytoryczną poprawnością jest oryginalność koncepcji i wkład w rozwój nauk teologicznych.

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo ukazuje się w otwartym dostępie (open access). Oznacza to, że cała zawartość czasopisma jest dostępna nieodpłatnie dla użytkowników, w tym instytucji. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, przeszukiwać pełen tekst każdego z artykułów, jak również publikować do niego odnośniki bez uzyskiwania zgody wydawcy czy autora.

Politykę otwartości wydawcy można sprawdzić w serwisie Sherpa/RoMEO.

Indeksowanie czasopisma w bazach danych

Czasopismo jest indeksowane w międzynarodowych bazach danych:

Etyka czasopisma i nadużycia

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting” i „guest authorship”, redakcja wymaga ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji, w szczególności autorstwa koncepcji, założeń, metod i poszczególnych fragmentów tekstu. Konieczne jest również informowanie redakcji o źródłach finansowania publikacji. Ponieważ „ghostwriting” i „guest authorship” stanowią przejawy nierzetelności naukowej, autorzy artykułów proszeni są o składanie w redakcji deklaracji dotyczących wkładu merytorycznego i finansowego podmiotów przyczyniających się do powstania publikacji.

W przypadku wykrycia nadużycia lub nierzetelności po stronie autorów lub recenzentów zespół redakcyjny czasopisma postępuje zgodnie z zasadami etyki publikacyjnej i stosuje procedury ujęte w diagramach Committee on Publication Ethics (COPE).

Historia czasopisma

"Polonia Sacra" to czasopismo Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Założone w 1918 roku przez ks. dra Jana Nepomucena Fijałka, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, jako jedno z pierwszych w Polsce naukowych pism teologicznych, zostało wznowione w 1997 roku na ówczesnej Papieskiej Akademii Teologicznej przekształconej 19 czerwca 2009 r. w Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Od 1 stycznia 2014 r. „Polonia Sacra” jest kwartalnikiem.

Publikuje oryginalne artykuły, sprawozdania i recenzje z dziedziny teologii. Skupia się na promocji polskiej myśli teologicznej oraz na związkach teologii z kulturą i historią polską. Służy upowszechnianiu owoców badań naukowych nad Biblią, religijnością chrześcijańską, wolnością religijną, dialogiem ekumenicznym i międzyreligijnym. Promuje badania ukazujące wkład znaczących postaci dla teologii i kultury polskiej.