O czasopiśmie

Cele i zakres czasopisma

„Polonia Sacra” promuje polską myśl teologiczną oraz związki teologii z polską kulturą i historią Polski. Służy upowszechnianiu owoców badań naukowych nad Biblią, religijnością chrześcijańską, wolnością religijną, dialogiem ekumenicznym i międzyreligijnym. Promuje badania ukazujące wkład znaczących postaci dla teologii i kultury polskiej. Polskie badania teologiczne przedstawiane są w kontekście dyskusji międzynarodowej. Jest też miejsce na przedstawienie rozwoju idei teologicznych na przestrzeni wieków, oryginalnych analiz wybitnych teologów i ich dorobku, spuścizny Jana Pawła II i innych świętych i teologów, tradycji katolickiej i współczesnych wyzwań duszpasterskich, a także komentarzy do aktualnych dokumentów Stolicy Apostolskiej. Nabór tekstów jest ciągły. Tematy przewodnie zeszytów proponowane są nad podstawie nadesłanych tekstów. Redakcja przyjmuje jedynie niepublikowane dotąd teksty zawierające oryginalne wyniki naukowe.

Opłaty

Autorzy nie ponoszą żadnych opłat za zgłoszenie lub przyjęcie tekstów do publikacji w czasopiśmie.

Proces recenzji

Artykuły przesłane do publikacji podlegają ocenie dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej autora według procedury, w której autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (podwójnie anonimowy proces recenzji). Kryterium recenzji poza metodologiczną i merytoryczną poprawnością jest oryginalność koncepcji i wkład w rozwój nauk teologicznych.

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo jest publikowane w trybie otwartego dostępu (natychmiastowy, darmowy dostęp) na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Politykę otwartości wydawcy można sprawdzić w serwisie Sherpa Romeo.

Indeksowanie czasopisma w bazach danych

Czasopismo jest indeksowane w międzynarodowych bazach danych:

Etyka czasopisma i nadużycia

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting” i „guest authorship”, redakcja wymaga ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji, w szczególności autorstwa koncepcji, założeń, metod i poszczególnych fragmentów tekstu. Konieczne jest również informowanie redakcji o źródłach finansowania publikacji. Ponieważ „ghostwriting” i „guest authorship” stanowią przejawy nierzetelności naukowej, autorzy artykułów proszeni są o składanie w redakcji deklaracji dotyczących wkładu merytorycznego i finansowego podmiotów przyczyniających się do powstania publikacji. W przypadku wykrycia nadużycia lub nierzetelności po stronie autorów lub recenzentów zespół redakcyjny czasopisma postępuje zgodnie z zasadami etyki publikacyjnej i stosuje procedury ujęte w diagramach Committee on Publication Ethics (COPE).

Przeciwdziałanie plagiatom

Każde zgłoszenie przed procesem recenzji poddawane jest kontroli oryginalności przy użyciu Crossref Similarity Check, które jest obsługiwane przez iThenticate. Manuskrypty, w których stwierdzono plagiat, są odrzucane.

Historia czasopisma

„Polonia Sacra” to czasopismo Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie założone w 1918 roku przez ks. dra Jana Nepomucena Fijałka, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, jako jedno z pierwszych w Polsce naukowych pism teologicznych, zostało wznowione w 1997 roku na ówczesnej Papieskiej Akademii Teologicznej przekształconej 19 czerwca 2009 r. w Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Od 1 stycznia 2014 r. „Polonia Sacra” jest kwartalnikiem.

Archiwizowanie

Czasopismo korzysta z systemów LOCKSS i CLOCKSS, które umożliwiają archiwizowanie wybranych czasopism publikowanych w internecie. Każdy zarchiwizowany artykuł jest wielokrotnie sprawdzany, a jego kopia przywracana w przypadku wystąpienia błędów lub nieciągłości danych.

Punktacja

Polonia Sacra” (ISSN 1428-5673 druk, ISSN 2391-6575 online) posiada Unikatowy Identyfikator Czasopisma: 486839, liczbę punktów: 100przypisane dyscypliny naukowe: nauki biblijnenauki teologiczne, a zgodnie z komunikatem Ministra Nauki z dnia 05 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych od roku 2024 – liczbę punktów70 i przypisane dyscypliny naukowe: nauki biblijnenauki teologiczne.

Finansowanie

Czasopismo dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych" na podstawie umowy nr RCN/SN/0097/2021/1 z dnia 14 grudnia 2022 r. Okres realizacji projektu:
3 października 2022 r. – 3 grudnia 2023 r. Wartość dofinansowania: 20 200,00 PLN.

Celem programu jest wsparcie redakcji czasopisma „Polonia Sacra” w realizacji strategii jego rozwoju w obszarze podniesienie poziomu redakcyjnego i merytorycznego oraz zwiększenia zasięgu i rozpoznawalności czasopisma na krajowym i międzynarodowym rynku czasopism naukowych.