Semina Scientiarum

"Semina Scientiarum" to recenzowane i punktowane czasopismo naukowe (rocznik) poświęcone zagadnieniom z dziedziny filozofii, wydawane przy Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych. To periodyk o profilu zbliżonym do "Zagadnień Filozoficznych w Nauce" (pierwotnie stanowił ich suplement). Zasadniczym celem "Semina Scientiarum" jest realizacja programu „filozofii w nauce". Autorzy zajmują się więc przede wszystkim filozoficznymi aspektami nauk przyrodniczych. Szczegółowe dyscypliny, do których odnoszą się publikowane artykuły naukowe, to m.in.: metodologia i ogólna filozofia nauki, filozofia przyrody, filozofia fizyki, kosmologia, logika i filozofia logiki, filozofia matematyki, a także kognitywistyka i teoria ewolucji. Pojawiają się jednak rownież teksty poruszające problematykę filozofii analitycznej czy filozofii medycyny. Oprócz artykułów czasopismo publikuje również recenzje polskich i zagranicznych publikacji naukowych, a także sprawozdania z wydarzeń takich jak konferencje, sympozja czy zjazdy naukowe.

Tom 17 (2018)

Spis treści

Artykuły

Filozofia nauki według Richarda Feynmana PDF
Genowefa Slósarek 5-19
Krytyka Platona przyjmowania uczestniczenia (to metechein) rzeczy w postaciach (eide) jako przyczynek do dyskusji na temat źródeł antynomii w podstawach matematyki PDF
Konrad Dydak Rycyk 20-54
Człowiek jako wytwór siebie samego. Lem, transhumanizm i dwie koncepcje autentyczności PDF
Jakub Gomułka, Mariusz Klimas, Jakub Palm 55-83
Paradygmat obiektowy w oprogramowaniu astronomicznym PDF
Robert Janusz 84-106
Wyjątkowy status człowieka w przyrodzie? Nauki ewolucyjne a chrześcijańska antropologia PDF
Kamil Trombik 107-144
Oświeceniowa wizja nauki w ujęciu Józefa Sołtykowicza, jako przykład refleksji filozoficznej z kręgu Towarzystwa Naukowego Krakowskiego PDF
Sylwia Psica 145-166
Potrójna kreacja świata w ujęciu Michała Sędziwoja PDF
Milena Cygan 167-198