O czasopiśmie

Czasopismo ukazywało się w latach 2004-2018

Zakres i zasięg czasopisma

Czasopismo zawiera prace pisane głównie przez studentów i doktorantów: artykuły, polemiki, recenzje oraz sprawozdania. Stało się płaszczyzną wymiany myśli nie tylko dla studentów Wydziału Filozoficznego UPJPII, dlatego wciąż gorąco zachęcamy do publikacji wszystkich zainteresowanych tą tematyką pracowników naukowych, doktorantów i studentów, również osoby spoza naszej uczelni. Pragniemy, aby "Semina" nadal była przestrzenią działalności twórczej, miejscem, w którym kolejne pokolenia filozofów będą rozpoczynać swoją karierę naukową; wielu bowiem spośród naszych autorów otrzymało tytuł doktora, a niektórzy uzyskali habilitację.

Proces recenzji

Jeżeli członkowie redakcji uznają, że tematyka tekstu odpowiada profilowi czasopisma "Semina Scientiarum", redakcja w odpowiednim terminie przesyła tekst do dwóch niezależnych recenzentów, posiadających co najmniej stopień doktora.

Recenzenci dokonują oceny tekstu, w szczególności pod względem wartości merytorycznej oraz poprawności językowej i formalnej.
Jeżeli obaj recenzenci wyrażą w recenzjach przekonanie o możliwości publikacji tekstu bez konieczności jego modyfikacji, redakcja niezwłocznie informuje o tym autora drogą mailową.

Jeżeli recenzenci w opiniach zgodnie uznają, że tekst nie może być opublikowany w czasopiśmie, redakcja niezwłocznie informuje o tym autora, podając najważniejsze motywy odmowy publikacji. 

Jeżeli co najmniej jeden z recenzentów uzna, że tekst może zostać opublikowany pod warunkiem dokonania w nim określonych zmian, redakcja informuje o tym autora, określając odpowiedni termin ich wprowadzenia. W razie nieotrzymania poprawionego tekstu w wyznaczonym terminie autor zostaje powiadomiony o odmowie publikacji, chyba że zachodzą szczególne okoliczności, uzasadniające przedłużenie wyznaczonego uprzednio terminu.

Recenzentowi przed dokonaniem recenzji nie mogą być udostępnione dane autora tekstu. Autorowi tekstu nie mogą być udostępnione dane recenzenta, chyba że zachodzą szczególne okoliczności. Decyzję w sprawie udostępnienia podejmuje redaktor naczelny.

W przypadku dopuszczenia artykułu do publikacji bez konieczności jego modyfikacji, jak również po dokonaniu odpowiednich zmian przez autora, członkowie redakcji oraz redaktor językowy dokonują korekty tekstu. Następnie redaktor naczelny lub sekretarz redakcji przesyłają propozycje zmian autorowi, który obowiązany jest ustosunkować się do nich w terminie wskazanym w treści wiadomości. Uwzględnienie propozycji zmian przez autora lub przedstawienie własnych i ich akceptacja przez korektora kończą proces przygotowywania tekstu.

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp (ang. open access) do całej zawartości, co czyni wyniki badań bardziej dostępnymi i wspiera wymianę wiedzy na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Zapora Ghostwriting

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting” i „guest authorship”, redakcja wymaga ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji, w szczególności autorstwa koncepcji, założeń, metod i poszczególnych fragmentów tekstu. Konieczne jest również informowanie redakcji o źródłach finansowania publikacji. Ponieważ „ghostwriting” i „guest authorship” stanowią przejawy nierzetelności naukowej, autorzy artykułów proszeni są o składanie w redakcji deklaracji dotyczących wkładu merytorycznego i finansowego podmiotów przyczyniających się do powstania publikacji.

Historia czasopisma

"Semina Scientiarum" ukazywało się w latach 2002-2018, pozwalając autorom publikacji na zdobywanie umiejętności redakcyjnych i filozoficznego szlifu. Czasopismo zawiera prace pisane głównie przez studentów i doktorantów: artykuły, polemiki, recenzje oraz sprawozdania. Celem redakcji było to, aby "Semina Scientiarum" było czasopismem tworzącym przestrzeń działalności twórczej, miejscem, w którym kolejne pokolenia filozofów będą rozpoczynać swoją karierę naukową; wielu bowiem spośród naszych autorów otrzymało tytuł doktora, a niektórzy uzyskali habilitację i tytuł profesora.