Folia Historica Cracoviensia

Czasopismo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Publikuje artykuły i inne teksty naukowe z zakresu: historii, historii sztuki, archeologii i etnologii.

Od 2021 r. teksty, które przeszły proces weryfikacji, publikowane są zgodnie z zasadą „ahead of print” – w związku z tym publikacja artykułu w wersji elektronicznej poprzedza publikację w wersji papierowej. Zapewnia to szybki dostęp do treści naukowych prezentowanych w czasopiśmie.

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, bezpłatny, powszechny i stały dostęp do swoich treści, wspierając w ten sposób globalną wymianę wiedzy akademickiej. Wydawnictwo i redakcja nie pobierają opłat za przygotowanie i publikację tekstów.

Folia Historica Cracoviensia jest czasopismem indeksowanym w bazach: Index Copernicus, BazHum, CEJSH (Central European Journal of Social Sciences and Humanities), Pol-index, ERIH Plus, InfoBase, DOAJ (Directory of Open Access Journals), CEEOL (Central and Eastern European Online Library).

Zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lutego 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych tytuł: Folia Historica Cracoviensia (ISSN 0867-8294 druk, ISSN 2391-6702 online) posiada Unikatowy Identyfikator Czasopisma: 200366, liczbę punktów: 40, przypisane dyscypliny naukowe: archeologia, historia, nauki o sztuce.


Tom 27, Nr 1 (2021)


Okładka