O czasopiśmie

Proces recenzji

Wszystkie prace badawcze, przeglądowe i monograficzne są recenzowane anonimowo przez 2 recenzentów. Autor otrzymuje recenzje z prośbą o ustosunkowanie się do uwag recenzentów, wniesienie poprawek lub dokonanie proponowanych skrótów. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek stylistycznych i dokonywania skrótów, w tym w tytułach artykułów. Przed przekazaniem do druku autor otrzymuje poprawiony tekst do akceptacji. Redakcja zastrzega sobie prawo zwracania autorom tekstów opracowanych bez uwzględnienia powyższych zasad z prośbą o ich uzupełnienie i przeredagowanie.

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, wolny, powszechny i trwały dostęp do jego treści, wspierając globalną wymianę wiedzy naukowej. Wydawnictwo i Redakcja nie pobierają opłat za przygotowanie i opublikowanie tekstu.

Zapora Ghostwriting

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting” i „guest authorship”, redakcja wymaga ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji, w szczególności autorstwa koncepcji, założeń, metod i poszczególnych fragmentów tekstu. Konieczne jest również informowanie redakcji o źródłach finansowania publikacji. Ponieważ „ghostwriting” i „guest authorship” stanowią przejawy nierzetelności naukowej, autorzy artykułów proszeni są o składanie w redakcji deklaracji dotyczących wkładu merytorycznego i finansowego podmiotów przyczyniających się do powstania publikacji.

Historia czasopisma

W 1. numerze naszego czasopisma jego założycielka prof. dr Janina Bieniarzówna pisała w Słowie wstępnym „Chcielibyśmy, aby na tych łamach prezentowane były studia i materiały z zakresu historii Kościoła, jego działalności misyjnej i społecznej, kultury religijnej i sztuki sakralnej, dziejów teologii, rozwoju i pracy zgromadzeń zakonnych oraz instytutów świeckich. Pragniemy, aby poczesne miejsce zajmowała tematyka zarówno polska jak i krajów sąsiednich. „Folia Historica Cracoviensia” winny jednak w sposób szczególny uwzględniać problematykę związaną z [historią] Kościoła Krakowskiego, do czego predysponują zarówno wyjątkowo bogate zbiory archiwalne, obejmujące tereny całej Małopolski”. Zasadniczo nic w tej mierze od roku 1989 kiedy ukazał się ów 1. numer nie zmieniło się. Wydawany jest jak rocznik, choć na początku ów 2. zeszyt ukazał się dopiero z datą 1994 roku. Do tej pory ukazało się 20 roczników.