Textus et Studia

Czasopismo Pracowni Badań nad Historią i Kulturą Przestrzeni Totalitarnej i Posttotalitarnej Instytutu Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Czasopismo „Textus et Studia” jest indeksowane w bazie ERIH PLUS i Index Copernicus.

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych tytuł: Textus et Studia (ISSN 2300-3839) posiada Unikatowy Identyfikator Czasopisma: 501990, liczbę punktów: 70, przypisane dyscypliny naukowe: archeologiafilozofiahistoriajęzykoznawstwoliteraturoznawstwonauki o kulturze i religiinauki o sztuce.

 


Nr 4(28) (2021)


Okładka