O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

W środowisku historyków związanych z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie pojawiła się inicjatywa powołania międzynarodowego pisma promującego historię, a zwłaszcza dzieje Kościoła katolickiego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Dotychczas w żadnym polskim uniwersytecie ani w żadnym instytucie badawczym nie wydaje się podobnego czasopisma naukowego.

Ważną przesłanką do powołania takiego pisma był zamysł twórcy uczelni – św. Jana Pawła II, który w akcie erygującym Wydział Historyczny wyraził życzenie, by związani z nim pracownicy naukowi zajmowali się dziejami Kościoła, „ze szczególnym uwzględnieniem dziejów chrześcijaństwa w krajach Europy Środkowej i Wschodniej”. W zamyśle redakcji czasopismo ma być wydawane cztery razy w roku w wersji elektronicznej i papierowej (pierwotna wersja wydawnicza – wersja elektroniczna).

ISSN 2300-3839

 

Index Copernicus

ERIH PLUS

Polityka otwartego dostępu

Authors publish under the Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0) license. In this case, authors have a range of rights, including:
•    The right to share or reuse their article in the same ways permitted to third parties under
•    They can "copy and redistribute the material in any medium or format for any purpose, but not commercially. The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms."
•    Authors retain patent, trademark, and other intellectual property rights (including research data).
•    Authors receive proper attribution and credit for the published work.

Zasady etyczne obowiązujące w czasopiśmie „Textus et Studia”

(Przygotowano na podstawie COPE's Best Practice Guidelines for Journal Editors).

 

Prezentowane poniżej standardy dotyczą zasad etycznych obowiązujących autorów, redaktorów, recenzentów i wydawców, na każdym etapie publikacji tekstów w czasopiśmie.

Wszystkie artykuły zgłoszone do publikacji w czasopiśmie „Textus et Studia” poddawane są weryfikacji sprawdzającej zgodność z zasadami etyki, rzetelności, wartości i użyteczności naukowej.

Zasady dotyczące członków redakcji

Monitorowanie standardów etycznych: Zespół redakcyjny nieustannie kontroluje przestrzeganie standardów i zasad etycznych mających związek z publikacją tekstów naukowych i przeciwdziała praktykom niezgodnym z przyjętymi standardami.

Zasada fair play: Teksty zgłaszane do publikacji są oceniane pod względem merytorycznym W żaden sposób nie wpływają na ocenę artykułów kwestie takie: jak rasa, płeć, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo oraz przekonania polityczne autorów.

Decyzje dotyczące publikacji: Za podejmowanie decyzji o opublikowaniu lub nieopublikowaniu materiałów odpowiada zespół redakcyjny. Przy podejmowaniu takich decyzji pierwszorzędną rolę odgrywają takie czynniki jak: znaczenie naukowe i oryginalność, zgodność z zakresem tematycznym czasopisma.

Zasada poufności: Członkowie zespołu redakcyjnego stosując się do zasady poufności, nie ujawniają osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat zgłaszanych do publikacji prac. Osobami upoważnionymi do posiadania tych informacji pozostają jedynie: sami autorzy, wybrani recenzenci, uprawnieni redaktorzy oraz wydawca.

Przeciwdziałanie konfliktom interesów: artykuły nieopublikowane, nie mogą zostać wykorzystane przez członków zespołu redakcyjnego, ani żadnych innych osób uczestniczących w procedurach wydawniczych, za wyjątkiem przypadku uzyskania pisemnej zgody autorów na ich wykorzystywanie.

Zasada rzetelności naukowej: Członkowie zespołu redakcyjnego zobowiązani są do podejmowania wszelkich starań mających na celu zachowanie integralności w kwestii rzetelności naukowej publikowanych prac. Wobec czego mogą oni nanosić stosowne poprawki, a w przypadku kiedy zachodzą podejrzenia plagiatu, fałszowania wyników badań, maj prawo podjąć decyzję o wycofaniu tekstu z publikacji.

W przypadku mylnej interpretacji zauważonej nieuczciwości naukowej redakcja, zawsze gotowa jest opublikować stosowne sprostowania, wyjaśnienia lub przeprosiny.

Wycofanie tekstu: Zespół redakcyjny może podjąć decyzje o wycofaniu tekstu w przypadku kiedy: (a) wyniki badań zostały już wcześniej opublikowane; (b) praca nosi znamiona plagiatu, autoplagiatu bądź narusza zasady etyki. Zawiadomienie o wycofaniu tekstu należy traktować jako równoznaczne z wycofaniem artykułu. Zawiadomienie takie powinno zawierać informacje o osobie (tytuł i nazwisko/-a autora/-ów pracy) oraz powody dyskwalifikujące tekst; (c) pojawiają się dowody świadczące o braku wiarygodności wyników badań, fabrykowaniu danych oraz w przypadku popełnienia niezamierzonych błędów (np. błędy metodologiczne).

Zapora ghost writing i guest autorship

W trosce o rzetelność naukową publikowanych tekstów redakcja „Textus et studia” prowadzi selekcję nadesłanych artykułów w oparciu o zasady zapory ghostwriting i guest authorship. Z ghostwriting spotykamy się wówczas, gdy ktoś miał istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia w przypadku gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Zasady dotyczące recenzentów

Recenzenci uczestniczą w pracach zespołu redakcyjnego. Ponadto mają wpływ na decyzje podejmowane przez redaktorów. Mają możliwość we współpracy z autorami, wpływać na ostateczny kształt i ulepszania publikowanych prac.

Zasada terminowości: Recenzenci mają obowiązek dostarczyć recenzje w ustalonym terminie. Jeżeli jednak z powodów merytorycznych lub braku czasu) nie są oni w stanie dotrzymać terminu bądź podjąć się recenzji, powinni niezwłocznie poinformować o tym fakcie zespół redakcyjny.

Zasada poufności: Recenzowane prace mają charakter poufny. Ujawnianie ich osobom trzecim jest niedopuszczalne (za wyjątkiem osób do tego upoważnionych).

Zasada zachowania standardów obiektywności: Recenzje powinny mieć charakter obiektywny. Spostrzeżenia recenzenta powinny zostać odpowiednio uargumentowane. Recenzja nie powinna zawierać personalnej krytyki autorów prac.

Zasada rzetelności źródeł: W przypadku kiedy zachodzi potrzeba, recenzenci powinni wskazać na istotne braki w bazie źródłowej recenzowanych prac. Podobnie wszelkie istotne podobieństwa do innych prac, należy wskazać i zgłosić redakcji.

Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów u recenzentów: Recenzenci nie powinni oceniać tekstów, w przypadku których może występować konflikt interesów z autorem/autorami. Nie mogą również wykorzystywać recenzowanych prac dla swoich osobistych potrzeb i korzyści.

Zasady dotyczące autorów

Zasada rzetelności naukowej: Autorzy mają obowiązek rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji wyników. Prace powinny zostać zaopatrzone  w niezbędne informacje umożliwiające identyfikację źródeł danych, a także powtórzenie badań. Nierzetelne lub niezgodne z zasadami etyki prezentowanie i interpretowanie danych i wyników badań jest niedopuszczalne i skutkować może wycofaniem tekstu.

Zasady oryginalności pracy: Autorzy mogą zgłaszać do publikacji wyłącznie własne i oryginalne teksty. W przypadku, kiedy wykorzystują badania lub słowa innych badaczy powinni stosować oznaczenia wskazujących na cytowanie.

 Zasada udostępnienia danych: Autorzy mogą zostać poproszeni o przedstawienie nieprzetworzonych wyników badań. W związku z czym powinni mieć możliwość, zapewnienia dostępu do tych danych, także przez jakiś okres po ogłoszeniu pracy.

Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów autorów: Zgłaszanie tych samych prac do więcej niż jednego czasopisma uznawane jest za nieetyczne.

Zasady autorstwa pracy: Wszystkie osoby wymienione w zgłoszonej pracy w charakterze  autorów lub współautorów powinny mieć rzeczywisty udział w powstaniu tekstu. Podobnie wszystkie osoby, które wywarły wpływ na ostateczny kształt należy wymienić jako współautorów. Obowiązek ten leży po stronie autora zgłaszającego tekst do publikacji.

Zasada rzetelności źródeł: Autorzy zgłaszanych prac zobowiązani są zawsze wskazywać publikacje, które zostały przez nich wykorzystane przy tworzeniu artykułu. Jeśli w opublikowanych pracach Autor/Autorzy dostrzegą błędy lub nieścisłości w swoich tekstach, zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym redakcję czasopisma celem wycofania tekstu, ewentualnie sporządzenia erraty.