L’oecuménisme spirituel dans le témoignage de la vie et de l’enseignement de saint Jean-Paul IISpiritual Ecumenism in the Witness of St. John Paul II through His Life and Teaching

Elżbieta Wrzała

Abstract


During his many journeys and speeches in his teaching, John Paul II proved that spiritual ecumenism is a sine qua non for all ecumenical activity. He is the „soul” of all ecumenism. Spiritual ecumenism, thanks to conversion of the heart, holiness of life, individual and community prayer for unity, becomes a clear criterion for the existence of a ­genuinely Christian ecumenical attitude.


Keywords


Pope John Paul II; ecumenism; spirituality; unity

Full Text:

PDF (Français)

References


Brown R., Rewolucja ekumeniczna. Wokół zagadnień katolicko-protestanckiego dialogu, Warszawa 1970.

Cassady E.I., La Lettera Enciclica del Santo Padre Giovanni Paolo II sull’impegno ecumenico, in: Ut unum sint: la sfida dell, ecumenismo, ed. M. Russotto, Vaticano 1997.

Chlebowski T.J., Ekumenizm duchowy w nauczaniu Jana Pawła II, Lublin 2006.

Glaeser Z., Chrzest fundamentem jedności chrześcijan, in: Ad plenam unitatem. Księga Pamiątkowa dla Ks. Abpa A. Nossola w 70. rocznicę urodzin, ed. P. Jaskóła, R. Porada, Opole 2002.

Hanc W., Główne idee soborowego dekretu Unitatis redintegratio, in: 50 lat Dekretu o ekumenizmie Unitatis redintegratio, ed. A. Choromański, Warszawa 2014.

Jan Paweł II, Christifideles laici, Wrocław 2017.

Jan Paweł II, Dążymy do tej jedności, której pragnął Chrystus, „L’Osservatore Romano” 5–6 (1989), pp. 21–22.

Jan Paweł II, Dives in Misericordia, Poznań 1980.

Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia, Wrocław 2003.

Jan Paweł II, Omelia di Giovanni Paolo II, Londra, 28 V 1982, http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/homilies/1982/documents/hf_jp-ii_hom_19820528_londra.html (27.04.2017).

Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny 1979. 1983. 1987. 1991. 1995. 1997. Przemówienia, homilie, Kraków 1997.

Jan Paweł II, Przemówienie do Ekumenicznej Rady Kościołów, „Insegnamenti” VII, 1 (1984), p. 1686.

Jan Paweł II, Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, „L’Osservatore Romano” 3 (251) 2003, p. 20.

Jan Paweł II, Przesłanie Jana Pawła II do zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, „L’Osservatore Romano” 3 (261) (2004), p. 10.

Jan Paweł II, Slavorum Apostoli, Wrocław 1985.

Jan Paweł II, Tertio Millennio Adveniente, Wrocław 2001.

Jan Paweł II, Ut unum sint, Wrocław 2000.

Nagy S., Kościół na drogach jedności, Wrocław 1985.

Napiórkowski A., Kościół dla człowieka. Błogosławionego Jana Pawła Wielkiego Mistyka Eklezji, Kraków 2011.

Pawłowski S., O zgorszeniu i nawróceniu – ekumenicznie, „Pastores” 59 (2013) nr 2, pp. 135–140.

Prendergast M., Wizyta papieża w Szwajcarii, „Jednota” 28 (1984), p. 9.

Sakowicz E., Jana Pawła II teoria dialogu, „Chrześcijanin w świecie” 200 (1995) nr 1, pp. 35–49.

Samsel R., Ku jedności Kościoła – ekumeniczna eklezjologia Jana Pawła II, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 48, 2 (2015), pp. 318–329.

Skowronek A., Światła ekumenii. Spotkania z teologią, Warszawa 1984.

Thurian M., Sobór Watykański II a ekumenizm, in: Ekumenizm, Warszawa 1967.

Ut unum sint. Dokumenty Kościoła katolickiego na temat ekumenizmu, ed. S.C. Napiórkowski, Lublin 1982.

Ut unum sint. Dokumenty Kościoła katolickiego na temat ekumenizmu 1982–1998, ed. S.C. Napiórkowski, K. Leśniewski, J. Leśniewska, Lublin 2000.

Vercruysse J.E., Wprowadzenie do teologii ekumenicznej, Kraków 2001.

Vetrali T., Duchowość ekumeniczna i duchowość franciszkańska, „Studia Oecumenica” 4 (2004), p. 136.
Copyright (c) 2020 Elżbieta Wrzała