O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

Recenzowane pismo naukowe powstałe w celu upowszechniania międzynarodowych badań w zakresie teologii, edukacji, prawa kanonicznego i studiów społecznych inspirowanych osobą i nauczaniem papieża Jana Pawła II podejmujące dyskusję dotyczącą zagadnień z zakresu powyższych i innych zbliżonych dziedzin. Periodyk wydawany na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, od 2011 roku, czyli roku beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II. Czasopismo publikuje rocznie ponad 20 artykułów o charakterze naukowym oraz przeglądowym.

Proces recenzji

Recenzenci – zbiorowa lista recenzentów publikacji udostępniana nie rzadziej niż raz w roku na stronie internetowej czasopisma lub w numerze drukowanym.

Proces recenzji

Obowiązują wytyczne dotyczące procedury recenzowania podane w dniu 28 listopada 2011 roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce. Podstawowe zasady recenzowania publikacji w periodyku:

 1. Każdy artykuł jest oceniany „wstępnie” przez zespół redakcyjny, a następnie przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki według tzw. „double-blind review proces”.
 2. Co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji innej niż narodowość Autora tekstu.
 3. Recenzja jest przygotowana na piśmie według formularza zamieszczonego na stronie internetowej periodyku i winna zawierać jednoznaczny wniosek co do dopuszczenia tekstu do publikacji.
 4. Nazwiska recenzentów dla poszczególnych publikacji lub numerów wydań nie są ujawniane.

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo ukazuje się w wolnym dostępie (open access). Oznacza to, że cała zawartość czasopisma jest dostępna nieodpłatnie dla użytkowników, w tym instytucji. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, przeszukiwać pełen tekst każdego z artykułów, jak również publikować do niego odnośniki bez uzyskiwania zgody wydawcy czy autora.

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

Politykę otwartości wydawcy można sprawdzić w serwisie Sherpa/RoMEO.

Etyka czasopisma i nadużycia

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Z tego powodu redakcja „The Person and the Challenges” dziękuje autorom za ich etyczną postawę, ale jednocześnie wymaga od nich ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji. Według redakcji „ghostwriting” oraz „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.

Odpowiedzialność

Redaktor recenzowanego czasopisma jest odpowiedzialny za podejmowanie decyzji dotyczących doboru artykułów do publikacji, a ponadto jest odpowiedzialny za wszystko, co zostało opublikowane w czasopiśmie. Podejmując te decyzje, redaktor kieruje się polityką redakcji czasopisma, a także wymaganiami prawnymi dotyczącymi zniesławienia, naruszenia praw autorskich i plagiatu. Redaktor konsultuje się z innymi redaktorami lub recenzentami przy podejmowaniu decyzji o publikacji. Redaktor powinien utrzymywać integralność zapisu akademickiego, wykluczać potrzeby biznesowe z pogarszających się standardów intelektualnych i etycznych i zawsze być gotowym do publikowania poprawek, wyjaśnień, odwołań i przeprosin w razie potrzeby.

Poufność

Redaktor i redakcja nie mogą ujawniać żadnych informacji o nadesłanym manuskrypcie nikomu innemu niż autorowi, recenzentom, potencjalnym recenzentom, innym redaktorom wydawniczym i wydawcom, stosownie do potrzeb.

Uczciwość

Redaktor powinien oceniać rękopisy pod kątem zawartości intelektualnej bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, przekonania religijne, pochodzenie etniczne, obywatelstwo lub filozofię polityczną autora (ów). Redaktor zobowiązany jest nie udzielać żadnych informacji o rozpatrywanym rękopisie  przez nikogo poza autorami, recenzentami i potencjalnymi recenzentami, w niektórych przypadkach - członkami rady redakcyjnej, stosownie do potrzeb.

Obowiązki autorów

 1. Autorzy artykułów zobowiązani są do przesyłania wyłącznie oryginalnych tekstów napisanych przez nich samych, nigdzie wcześniej nie opublikowanych.
 2. W przypadku prac zbiorowych autorzy są zobowiązani do wskazania udziału procentowego współtwórców; w przypadku braku takiego wskazania przyjmuje się, że wkład każdego autora w tworzenie tego artykułu jest równy.
 3. Obowiązkiem autora jest ujawnienie wszystkich źródeł użytych w pracy nad publikacją.
 4. Umowa zawarta z autorem zawiera oświadczenie o oryginalności utworu. [plik.doc]
 5. W sytuacji gdy autor odkryje znaczący błąd lub niedokładność w swoim własnym opublikowanym dziele, jego obowiązkiem  jest niezwłoczne powiadomienie redaktora czasopisma oraz współpraca z redaktorem w celu wycofania lub poprawienia publikacji. Przesłanie artykułu jednocześnie do więcej niż jednej publikacji w tym samym czasie stanowi naruszenie etyki publikacji.

W przypadku wykrycia nadużycia lub nierzetelności po stronie autorów lub recenzentów zespół redakcyjny czasopisma postępuje zgodnie z zasadami etyki publikacyjnej i stosuje procedury ujęte w diagramach Committee on Publication Ethics (COPE).

Ujawnianie, konflikty interesów i inne problemy

W przypadku podejrzenia nieetycznych praktyk, Redaktor będzie się kierować wytycznymi COPE – rozważy wycofanie lub zgłosi poprawki do artykułu publikowanego na łamach "The Person and the Challenges".

Niepublikowane materiały ujawnione w przesłanym artykule nie mogą być wykorzystywane w badaniach własnych redakcji bez wyraźnej, pisemnej zgody autora. Recenzenci oraz redakcja gwarantuje poufność opisanym badaniom naukowym a  wyniki badań nie będą służyć osobistej korzyści.

Zadania Redaktora

 • odpowiada za szybki i przejrzysty i obiektywny proces recenzowania;
 • odpowiada za wybór recenzentów, mając na uwadze ich wiedzę w poszczególnych obszarach tematycznych ; stale monitoruje proces recenzji. Oczekuje się, iż Recenzent podejmie się zlecenia w najwcześniejszym możliwym terminie. Recenzent z przyczyn osobistych może odmówić przyjęcia artykułu do recenzji o czym powinien bezzwłocznie poinformować redakcję czasopisma;
 • ustala czas recenzji z recenzentem - mając na uwadze proces wydawniczy;
 • podejmuje decyzję o  odrzuceniu artykułu jeśli istnieje podejrzenie konfliktu interesów pomiędzy recenzentem a autorem publikacji – w tym przypadku recenzent zobligowany jest do odrzucenia zlecenia;
 •  odpowiada za traktowanie każdego autora z należytą godnością, uprzejmością i uczciwością;
 • ocenia artykuły zgodnie z zasadą uczciwości i przejrzystości, równości i tolerancji, we współpracy z członkami Rady Naukowej;
 • podejmuje ostateczną decyzję w przypadku jakiegokolwiek problemu związanego z publikacją;
 • konsultuje wszelkie zmiany w procesie publikacji z  autorem artykułu;
 •  zobowiązany jest do utrzymania poufności informacji dotyczących autora, recenzenta oraz treści zawartych w artykule;
 • odpowiada za terminowość publikacji - w przypadku opóźnień, kontaktuje się z recenzentami lub autorami w celu skutecznego przyspieszenia procesu publikacji;
 • informuje recenzentów o całkowitej poufności zleceń, które podejmują;
 • odpowiada za sprawne funkcjonowanie procesu publikacji w koordynacji z wydawnictwem;
 • odpowiada za przestrzeganie wytycznych i protokołów dostarczanych przez Wydawnictwo Naukowe UPJPII.

Zadania Rady Naukowej

Rada Naukowa nadzoruje działalność Wydawnictwa UPJPII w szczególności:

 • rozstrzyga kwestie sporne,
 • opiniuje i akceptuje roczny plan wydawniczy i plan rzeczowo-finansowy Wydawnictwa,
 • nadzoruje realizację planu rocznego,
 • trzyma pieczę nad jakością merytoryczną publikacji,
 • wyraża opinię w sprawie wielkości nakładów publikacji,
 • opiniuje w razie jakichkolwiek wątpliwości na poziomie Wydawnictwa,
 • wydaje opinię w sprawach wniesionych przez kierownika Wydawnictwa.