Topicality of John Paul II’s Pedagogical Message

Alina Rynio

Abstract


The purpose of this study is to outline the sources and aspects of the time- surpassing topicality of the Pope’s vision of integral education apparent in his anthropological, permeated with faith, reflection on man. In his vision, the internal perception conditions the integral education of man. The research confirms the thesis that the Pope’s pedagogy assumes an “adequate anthropology” and opens the human heart to the objective order of truth, including truth about Christ as “the centre of the universe and of history” (Redemptor hominis, 1) and to the fundamental truth about man. The Pope’s pedagogy with its anthropological grounding is topical due to the fact that it offers, contemporary times permitting, a complete vision of human education. This vision goes against the culture of lost faith, dehumanisation, nihilism, and existential cynicism, and also against axiological relativism. In this vision, science, technology, art, peace, justice, God, true religion, nature, grace, faith, hope and love are not in complementary distribution, but complement each other. The timeless source of the topical quality of the Pope’s pedagogical message appears to reside in the compatibility and completeness of the human image it provides. It investigates the complex matter of education and the individual story of shaping personalities of outstanding individuals. With due respect and unanticipated amazement, it also provides an outline of the Catholic interpretation of education and the human condition.


Keywords


John Paul II; education; essence of education; integrality; newness; clarity; topical quality; methodology; concreteness; communality; topicality; theological and anthropological sources

Full Text:

PDF

References


Biela B., Wypłyń na głębię miłości, Katowice 2001.

Bednarski W.F., Kultura w nauczaniu Jana Pawła II, „Polonia Sacra” (1998) Nr. 2.

Człowieka portret własny, in: Jan Paweł II. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. O Jana Pawła teologii ciała, Lublin 1981.

Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Soboru Watykańskiego II.

Dyczewski L., Kultura i praca w nauczaniu Jana Pawła II, in: Żeby nie ustała wiara.

KUL przed wizytą Ojca Świętego Jana Pawła II, Lublin 1989.

Giussani L., Śladami chrześcijańskiego doświadczenia, Warszawa-Struga-Kraków 1988. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, in: Adhortacje Ojca Świętego Jana Pawła II, T. I, Kraków 1996.

Jan Paweł II, Agli operatori scolastici nel Duomo di Torino – 4 settembre 1989, in: Pensieri del magistero di Giovanni Paolo II, 1989.

Jan Paweł II, Gratissimam sane. List do Rodzin z okazji Roku Rodziny, in: Wybór listów Ojca Świętego Jana Pawła II, Ed. P. Słabek, J. Jękot, Kraków 1997, Vol. 1.

Jan Paweł II, Encyklika Centesimus Annus, in: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 1996.

Jan Paweł II, Encyklika Laborem exercens, in: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 1996.

Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, in: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 1996.

Jan Paweł II, Encyklika Sollicitudo rei socialis, in: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 1997.

Jan Paweł II, List apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II do młodych całego świata z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży, Rzym 1985.

Jan Paweł II, List Iuvenum patris Ojca Świętego Jana Pawła II do umiłowanego syna Egidio Vigano przełożonego generalnego Towarzystwa Salezjańskiego w setną rocznicę śmierci św. Jana Bosko, in: Wybór Listów Ojca Świętego Jana Pawła II. Kraków 1997, Vol. II.

Jan Paweł II, Omelia a Prato, in Piazza Mercatale – 19 marzo 1986, in: Pensieri del magistero di Giovanni Paolo II, 1989.

Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska Christifideles laici, in: Adhortacje Ojca Świętego Jana Pawła II, T. I, Kraków 1996.

Jan Paweł II, Przemówienie na audiencji ogólnej 27.07.1983, in: Jan Paweł II. Nauczanie społeczne, Warszawa 1987.

Jan Paweł II, Powołanie do życia Papieskiej Rady do spraw Kultury. List do Kardynała Sekretarza Stanu Agostino Casaroli, Rzym, 20 V 1982, in: Wiara i kultura. Dokumen- ty, przemówienia i homilie, M. Radwan, S. Wylężek, T. Gorzkulanka (eds.), Rzym- Lublin 1988.

Jan Paweł II, Wolność, współdziałanie, uniwersalność, służba człowiekowi – warunkami prawdziwego rozwoju kultury. Przemówienie do naukowców i przedstawicieli świata uniwersyteckiego, Madryt 3 XI 1982, in: Jan Paweł II, Wiara i kultura.

Jan Paweł II, W dziele kultury Bóg zawarł przymierze z człowiekiem. Przemówienie do świata kultury, Rio de Janerio, 1 VII 1980, in: Jan Paweł II, Wiara i kultura.

Jan Paweł II, W imię przyszłości kultury. Przemówienie w UNESCO, Paryż, 2 VI 1980, in: Jan Paweł II, Wiara i kultura.

Jan Paweł II. Teologia kultury. Wybór tekstów, in: Poznać człowieka w Chrystusie Jan Paweł II o godności ludzkiej, Częstochowa 1983.

Kaczor A., Koncepcja kultury Jana Pawła II, „Akcent” (1998) Nr. 3.

Kowalski J., Kultura w integralnym rozwoju człowieka w świetle nauczania papieża Jana Pawła II, in: Służyć prawdzie i miłości, Częstochowa 1986.

Rybicki R., Pedagogiczne treści w nauczaniu Jana Pawła II, „Wychowawca” (1995) Nr. 11.

Rynio A., Jana Pawła II wizja wychowania, in: Pedagogika katolicka. Zagadnienia wybrane, A. Rynio (Ed.), Stalowa Wola 1999.

Rynio A., Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II, Lublin 2004.

Stachowski Z., Kultura w ujęciu Jana Pawła II, in: Jan Paweł II a wyzwania współcze- sności, Warszawa 1991.

Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986.
Copyright (c) 2015 Alina Rynio