Powieściowy kodeks etyczny profesjonalizującego się dziennikarstwa. "W mętnej wodzie" Józefa Ignacego Kraszewskiego

Katarzyna Drąg

Abstrakt


Celem głównym artykułu jest prezentacja refleksji nad najważniejszymi aspektami profesjonalizującego się dziennikarstwa zawartej w powieści Kraszewskiego W mętnej wodzie. Celem dodatkowym jest przybliżenie postaci Kraszewskiego jako dziennikarza i prasoznawcy oraz zarysowanie realiów epoki mających wpływ na etos dziennikarski. Analizowana powieść została potraktowana jako nietypowy „kodeks etyczny” rodzącej się profesji dziennikarskiej.


Słowa kluczowe


etos dziennikarzy; publicystyka XIX wieku; literatura XIX wieku; profesjonalizacja dziennikarstwa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bachórz J., Zdziwienia Kraszewskim, [w:] Zdziwienia Kraszewskim, red. M. Zielińska, Wrocław 1990, s. 139–155.

Burkot S., Kraszewski Józef Ignacy, [w:] Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, red. J. Krzyżanowski, C. Hernas, t. 1, Warszawa 1984, s. 504–506.

Czarnecki P., Etyka mediów, Warszawa 2008.

Dziki S., Józef Ignacy Kraszewski – prasoznawca, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 13 (2010) nr 1–2 (25–26), s. 39–55.

Fryze F., Rady dla dziennikarzy, „Zeszyty Prasoznawcze” 81 (1979) nr 3, s. 96–112.

Golka B., Michalski B., Etyka dziennikarska a kwestie informacji masowej, Warszawa 1989.

Jacy są, a jacy powinni być dziennikarze? Komunikat z badań, CBOS, oprac. M. Strzeszewski, Warszawa 2002, s. 13, http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2002/K_068_02.PDF (10.12.2014).

Kosmanowa B., Dziennikarz i badacz polityczny. Z badań nad twórczością J. I. Kraszewskiego, Poznań 2002.

Kosmanowa B., Obecność J. I. Kraszewskiego w prasie wielkopolskiej wieku XIX. Uwagi wstępne, [w:] Z dziejów prasy wielkopolskiej XIX–XX w., t. 4, red. M. Kosman, Poznań 1998, s. 31–40.

Kraszewski J. I., Gawędy o literaturze i sztuce, Lwów 1857.

Kraszewski J. I., Rachunki: z roku 1866, Poznań 1867.

Kraszewski J. I., W mętnej wodzie, Poznań–Lwów–Warszawa 1870.

Kraszewski J. I., Zarysy społeczne, Warszawa 1893.

Lechicki C., Feliks Fryze (1843–1907), „Zeszyty Prasoznawcze” 81 (1979) nr 3, s. 89–95.

Opinie na temat pracy dziennikarzy. Komunikat z badań, CBOS, oprac. M. Omyła-Rudzka, Warszawa 2012, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_164_12.PDF (10.12.2014).

Pisarek W., Kodeksy etyki dziennikarskiej, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 1996, s. 289–298.

Sasińska–Klas T., Dziennikarstwo – zawód czy wyzwanie?, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 2000, s. 349–358.

Słomkowska A., Zasługi J. I. Kraszewskiego dla prasy warszawskiej, [w:] A. Słomkowska, Dziennikarze warszawscy, Warszawa 1979, s. 208–266.

Trępiński A., Józef I. Kraszewski – dziennikarz, „Zeszyty Prasoznawcze” (1960) nr 4, s. 61–74.

Zakrzewski S., Etyka dziennikarska – wczoraj i dziś, [w:] Polubić dziennikarstwo, red. S. Zakrzewski, Poznań 2009, s. 85–118.
Copyright (c) 2015 Katarzyna Drąg