O czasopiśmie

Czasopismo już się nieukazuje, ostatni numer to: 12(2020) nr 1 (22)

Zakres i zasięg czasopisma

Studia Socialia Cracoviensia to czasopismo naukowe wydawane przez Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowiew latach 2009-2020. Pismo stanowi forum prezentacji i promocji badań naukowych z obszaru problematyki rodziny, społeczeństwa, mediów, dziennikarstwa i komunikacji społecznej, kultury i edukacji medialnej, wychowania i edukacji prorodzinnej, moralności i etyki społecznej, polityki społecznej i rodzinnej, problematyki transformacji społeczno-kulturowych i rozwoju cywilizacyjnego, oraz recepcji społecznego nauczania Jana Pawła II.

Pismo otwarte jest na twórczy dialog międzydyscyplinarny z bogactwem współczesnej myśli społecznej. Jest ono forum i areopagiem wymiany myśli w duchu prymatu osób nad rzeczami, prymatu etyki nad techniką i polityką oraz prymatu tego, co trwałe i wieczne, nad tym, co kruche i przemijające. Łamy czasopisma były otwarte dla wszystkich, szczególnie młodych badaczy, którym ten duch troski o człowieka i społeczność jest bliski. Studia Socialia Cracoviensia wydawane w trybie półrocznym zawierają cztery części: pierwsza część obejmuje rozprawy tematyczne numeru, druga część zawiera opracowania i rozprawy badawcze zgodne z ogólną tematyką pisma, trzecia część prezentuje oceny, recenzje i sprawozdania oraz końcowa część, dokumentacyjno-informacyjna, zawiera materiały bibliograficzne, informacyjne, promocyjne oraz dokumentacyjne projektów i działań badawczych, dydaktycznych i popularyzatorskich w obszarze zainteresowania badawczego pisma.

Proces recenzji

Artykuły nadsyłane do redakcji były recenzowane anonimowo przez 2 niezależnych recenzentów według zasady double-blind review process, zgodnie ze standardami Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego. W kolejnych numerach czasopisma "Studia Socialia Cracoviensia" publikowane były tylko te artykuły, które otrzymały pozytywne recenzje lub zostały skorygowane według zaleceń recenzentów. Lista współpracujących z redakcją recenzentów była publikowana każdorazowo w drugim numerze czasopisma z każdego roku.

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia otwarty dostęp (ang. open access) do całej zawartości, co czyni wyniki badań bardziej dostępnymi i wspiera wymianę wiedzy na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Zapora Ghostwriting

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting” i „guest authorship”, redakcja wymaga ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji, w szczególności autorstwa koncepcji, założeń, metod i poszczególnych fragmentów tekstu. Konieczne jest również informowanie redakcji o źródłach finansowania publikacji. Ponieważ „ghostwriting” i „guest authorship” stanowią przejawy nierzetelności naukowej, autorzy artykułów proszeni są o składanie w redakcji deklaracji dotyczących wkładu merytorycznego i finansowego podmiotów przyczyniających się do powstania publikacji.