The bishop’s responsibility for his presbyterate in the context of sexual offences committed by priests

Autor

  • Piotr Majer The Pontifical University of John Paul II in Krakow, Poland

DOI:

https://doi.org/10.15633/pch.4246

Słowa kluczowe:

canon law, bishop’s responsibility, presbyterate, clergy, celibacy, sexual continence, ­sexual misconducts

Abstrakt

The aim of this paper is to answer the question: How should the bishop act towards his presbyterate so that its members would not commit sexual offences, particularly the most serious ones? The following issues are presented: the relationship between a bishop and his presbyterate, the bishop’s responsibility for the admission of proper candidates to ordination, the assignment of offices and functions in the diocese, the bishop’s obligation to watch over the discipline of the clergy, the bishop’s responsibility for granting the faculty of hearing the confessions.

Bibliografia

Boni G., Il buon governo nella Chiesa. Inidoneità agli uffici e denuncia dei fedeli, Modena 2019, published by Mucchi Editore.

Boni G., Il diritto di denunciare la mancanza di idoneità dei titolari degli uffici ecclesiastici, “Ius Canonicum” 59 (2019), pp. 9–49.

Carnì M., La responsabilità civile della diocesi per i delitti commessi dai presbiteri. Profili canonistici e di diritto ecclesiastico, Torino 2019, published by Giappichelli Editore.

Congregation for Bishops, Directory for the Pastoral Ministry of Bishops “Apostolorum successores”, 22 Apr. 2004.

Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments, Circular Letter “Entre las más delicadas” to the Most Reverend Diocesan bishops and other Ordinaries with Canonical Faculties to Admit to Sacred Orders concerning Scrunities Regarding the Suitability of Candidates for Orders, 10 Nov. 1997, Enchiridion Vaticanum, vol. 16, Bologna 1999, published by Edizioni Dehoniane Bologna, pp. 1147–1148.

Congregation for the Clergy, The Gift of Priestly Vocation. Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, 8 Dec. 2016.

Congregation for the Doctrine of the Faith, Vademecum on Certain Points of Procedure in Treating Cases of Sexual Abuse of Minors Committed by Clerics, 16 Jul. 2020.

Cozzolino M., Profili di responsabilità del vescovo nei confronti di minori vittime di abusi sessuali imputati a sacerdoti, in: Sovranità della Chiesa e giurisdizione dello Stato, G. Dalla Torre – P. Lillo, ed., Torino 2008, published by Giappichelli Editore, pp. 305–359.

Eusebi L., Responsabilità morale e giuridica del governo ecclesiale. Il ruolo dei Vescovi in rapporto ai fatti illeciti dei chierici nel diritto canonico e nel diritto italiano, “Apollinaris” 83 (2010); no. 1, pp. 223–245.

Ghirlanda G., Doveri e diritti implicati nei casi di abusi sessuali perpetrati da chierici, “Periodica de re canonica” 91 (2002), p. 29–48.

Ghirlanda G., Il sacramento dell’ordine e la vita dei chierici (Cann. 1008–1054; 232–297), Roma 2019, published by Pontificia Università Gregoriana.

John Paul II, Post-Synodal Apostolic Exhortation “Pastores Gregis” on the Bishop, Servant of the Gospel of Jesus Christ for the Hope of the World, 16 Oct. 2003, Vatican 2003, published by Libreria Editrice Vaticana.

John Paul II, Post-Synodal Apostolic Exhortation “Reconciliatio et Paenitentia” to the bishops, clergy and faithful on reconciliation and penance in the mission of the Church today, 2 Dec. 1984, Vatican 1984, Libreria Editrice Vaticana.

John Paul II: Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, 25 Jan. 1983, “Acta Apostolicae Sedis” 75 (1983), pars 2, pp. 1–317.

Kroczek P., Funkcje klauzul generalnych na przykładzie kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku, “Annales Canonici” 12 (2016), pp. 79–89.

Loza F., Comentario al can. 970, in: Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico, ed. A. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, vol. III, Pamplona 1996, published by Eunsa, pp. 787–789.

Majer P., Przełożony kościelny a “notitia criminis” w sprawie zastrzeżonego dla Kongregacji Nauki Wiary przestępstwa przeciwko VI przykazaniu Dekalogu, “Annales Canonici” 17 (2021), no. 2, pp. 49–81.

Majer P., Wykorzystywanie seksualne osób małoletnich. Ujęcie interdyscyplinarne. Część I, ed. M. Cholewa, P. Studnicki, Kraków 2021, published by Scriptum, pp. 295–330.

Milite P., Utrum “pedofilia” irregularitas “ex delicto” est? Et, quatenus affirmative, indolem poenae habet an non?, “Apollinaris” 76 (2003), Nº 1–2, pp. 583–585.

Miragoli E., Celibato sacerdotale: responsabilità del vescovo e funzione del diritto particolare, “Quaderni di diritto ecclesiale” 18 (2005), pp. 116–140.

Nowakowski B., “Zasady” Prowincji Misjonarzy Oblatów służące ochronie i zabezpieczeniu nieletnich w kontekście norm kanonicznego prawa karnego, in: Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Krukowskiemu z okazji 50-lecia pracy naukowej, ed. M. Sitarz, P. Stanisz, H. Stawniak, Lublin 2014, published by Towarzystwo Naukowe KUL, pp. 524–529.

Pastuszko M., Sakrament pokuty i pojednania, Kielce 1999, published by Jedność.

Polish Bishop’s Conference, Droga formacji prezbiterów w Polsce [The formation process of presbyters in Poland]. Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia, 11 Mar. 2021.

Polish Bishop’s Conference, Wytyczne dotyczące etapu wstępnego wewnętrznego postępowania kościelnego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu z osobą małoletnią [Guidelines regarding the preliminary stage of internal ecclesiastical procedure in the case of accusation of priests of acts against the sixth commandment with a minor]. Annex 3: Zasady formacji i profilaktyki [The rules of formation and prevention], 8 Oct. 2014 (as amended), “Akta Konferencji Episkopatu Polski” 22 (2019), no. 31, pp. 269–270.

Ruch J., Wspólnota prezbiterium diecezjalnego w nauce Soboru Watykańskiego II, “Studia Theologica Varsaviensia” 14 (1976), no. 1, pp. 117–131.

Sacra Congregazione per l’Educazione Cattolica, Orientamenti educativi per la formazione al celibato sacerdotale, 11 Apr. 1974, Enchiridion Vaticanum, vol. 5, Bologna 1990, published by Edizioni Dehoniane Bologna, pp. 188–256.

Second Vatican Council, Decree Concerning the Pastoral Office of Bishops in the Church “Christus Dominus”, 28 Oct. 1965.

Second Vatican Council, Decree on the Ministry and Life of Priests “Presbyterorum ordinis”, 7 Dec. 1965.

Sitarz M., Prezbiterium diecezji, in: Leksykon Prawa Kanonicznego, ed. M. Sitarz, Lublin 2019, published by Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, col. 2238–2240.

Tirimanna V., The Sinful Talk of Sin, the Polish text: Grzeszne mówienie o grzechu. W poszukiwaniu źródeł utraty poczucia grzechu, in: Sztuka spowiadania. Poradnik, ed. J. Augustyn, Kraków 2012, published by WAM, pp. 183–203.

Viana A., “Officium” según el derecho canónico, Pamplona 2020, published by EUNSA.

Viana A., Significato dell’idoneità per l’ufficio ecclesiastico secondo il diritto canonico, “Folia theologica et canonica” 7 (2018), pp. 249–272.

Żurowski M., Problem władzy i powierzania urzędów w Kościele katolickim, Kraków 1984, published by WAM.

Opublikowane

2022-04-30

Numer

Dział

Articles