Social Pedagogy Training in Poland and Hungary

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/pch.12209

Słowa kluczowe:

social pedagogy, training, Poland, Hungary

Abstrakt

In the present study we compare the formation and development of Polish and Hungarian social pedagogy. The main aspects of the comparison are the principal stages in the history of social pedagogy, the development of training, and the current situation in Hungary and Poland.
The history of social pedagogy can be divided into three stages, following key events in the history of Central and Eastern Europe, as these historical events had an impact on the appearance and development of social pedagogy. The first stage is the early period, in the era before 1945, the second is the period after 1945, when the number of orphaned children increased significantly after the  second World War and communism determined the socio-economic development of both Poland and Hungary. The third period started after 1989 when, after the collapse of communism, the development of both countries was placed on new socio-economic  foundations, and new social problems appeared in the subsystems of society, which were partly addressed by social pedagogical solutions. In what follows, we give a brief overview of the 20th century history of Polish and Hungarian social pedagogy, the initial  period of its formation.

Bibliografia

Budai I., Csoba J., Goldmann R., A szociális képzések magyarországi fejlődésének főbb állomásai, “Esély” 2 (2006), pp. 49–70.

Cichosz M., Kształtowanie się dyscypliny – główne nurty polskiej pedagogiki społecznej w ujęciu historycznym, in: E. Marynowicz-Hetka (ed.), Pedagogika społeczna, vol. 2, Warszawa 2007, Wydawnictwo Naukowe PWN, pp. 20–39.

Csizmadia A., A szociális gondoskodás változásai Magyarországon, Budapest 1977, MTA Állam- és Jogtudományi Intézete.

Juha H., Social Pedagogical Eyes in the Midst of Diverse Understandings, Conceptualisations and Activities, “International Journal of Social Pedagogy” 1 (2012), pp. 3–16.

Kawula S., Pedagogika społeczna, in: T. Pilch (ed.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, vol. 4, Warszawa 2005, Wydawnictwo Akademickie Żak, pp. 264–282.

Lepalczyk I., Helena Radlińska. Życie i twórczość, Toruń 2001, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Marynowicz-Hetka E., Zerwanie i nieciągłość – atrybuty procesu instytucjonalizacji i dyscyplinaryzacji pedagogiki społecznej w Polsce, in: B. Kromolicka, A. Radziewicz-Winnicki, M. Noszczyk-Bernasiewicz (eds.), Pedagogika społeczna w Polsce po 1989 roku. Przemiany w nauce, obecność międzynarodowa, kręgi tematyczne prac badawczych, Katowice 2007, pp. 19–31.

Okoń W., Nowy Słownik Pedagogiczny, Warszawa 2004, Wydawnictwo Akademickie Żak.

Pilch T., Rozwój studiów pedagogicznych, in: J. Wołczyk, R. Wroczyński (eds.), Pedagogika i potrzeby społeczne, Warszawa 1974, Wydawnictwo Naukowe PWN, pp. 179–186.

Pilch T., Theiss W., Richard Wroczyński (1909–1987) – Life and Work, “Pedagogika Społeczna” 2 (2018), pp. 69–82.

Pornói I., A szociálpedagógia gondolata a századfordulón, “Szociálpedagógia” 12 (2018), pp. 7–14.

Rákó E., A gyermekvédelmi szakellátás helyzete, Debrecen 2011, Debreceni Egyetemi Kiadó. Smolińska-Theiss B., Pedagogika społeczna w Polsce z perspektywy zjazdów pedagogicznych, “Pedagogika Społeczna” 2 (2015), pp. 39–51.

Soós Zs., A szociális felsőoktatás fejlődése Nyugat-Európában és Magyarországon, in: E. Rákó, Zs. Soós (eds.), Kihívások és válaszok Tanulmányok a szociálpedagógia területéről, Debrecen 2017, Debreceni Egyetemi Kiadó, pp. 26–39.

Sroczyński W., Wybrane zagadnienia pedagogiki społecznej. Funkcja środowiskowa i socjalna, Warszawa 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego in Siedlce.

Theiss W., Edukacja i zaangażowanie. Sto lat pedagogiki społecznej w Polsce (1908–2008). Wprowadzenie, “Pedagogika Społeczna” 2 (2018), pp. 9–34.

Theiss W., Helena Radlińska: powrót do źródeł i tradycji w ponowoczesnym świecie, “Pedagogika Społeczna” 7 (2018), pp. 113–123.

Theiss W., Ryszard Wroczyński (1909–1987) i jego koncepcja pedagogiki społecznej, in: S. Kawula (ed.), Pedagogika Społeczna. Dokonania – aktualność – perspektywy, Toruń 2003, Wydawnictwo Adam Marszałek, pp. 228–240.

Tordainé Vida K., A magyar szociálpedagógia, in: K. Tordainé Vida (ed.), Ifjúság, munka, kultúra, Esztergom 2005, Vitéz János Római Katolikus tanítóképző Főiskola Tudománynapi Kötetei, pp. 175–183.

Opublikowane

2022-09-15

Numer

Dział

Articles